Ktl-icon-tai-lieu

ĂN MÒN KIM LOẠI

Được đăng lên bởi Bancua Macarong
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1034 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĂN MÒN KIM LOẠI
I. KHÁI NIỆM:
- Sư ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi
trường xung quanh.
- Biểu thức: M  Mn+ + ne
II. CÁC DẠNG ĂN MÒN KIM LOẠI:
1.Ăn mòn hóa học:
a) Khái niệm: Ăn mòn hóa học là do tương tác trực tiếp của kim loại với các chất trong môi
trường.
0

 570
VD: 3Fe + 4H2O 
 Fe3O4

Fe + 3/2Cl2  FeCl3
-Bản chất : là phản ứng oxi hóa khử mà e kim loại chuyển trực tiếp cho chất tham gia trong môi
trường.
Ví dụ: (B-2010) Hỗn hợp bột X gồm Cu, Zn. Đốt cháy hoàn toàn m gam X trong oxi (dư), thu được
40,3 gam hỗn hợp gồm CuO và ZnO. Mặt khác, nếu cho 0,25 mol X phản ứng với một lượng dư
dung dịch KOH loãng nóng, thì thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Cu trong
X là
A. 19,81%

B. 29,72%

C. 39,63%

D. 59,44%

Giải: Ta có n Zn = nH2 = 0,15 mol  n Cu = 0,1 mol  nZn/nCu = 3/2
Gọi số mol Zn 3x;Cu 2x

 81.3x + 80.2x = 40,3  x = 0,1 mol  %mCu = 39,63%

2.Ăn mòn điện hóa:
a) Khái niệm:
Nhúng thanh Zn và Cu vào bình đựng H2SO4 loãng
- Hiện tượng:

ViettelStudy.vn

*Khi không nối hai thanh Cu, Zn với nhau: Zn tan, H2 bay ra ở bề mặt Zn
* Khi nối hai thanh Cu, Zn
+ Lá kẽm bị ăn mòn.
+ Kim vôn kế bị lệch.
+ Có khí H2 thoát ra từ lá đồng.
- Giải thích hiện tượng.
* Chưa nối : Zn + 2H+  Zn2+ + H2
* Khi nối hai thanh:
+ Tại cực Zn: Zn  Zn2+ + 2e.
2e sinh ra đi qua dây dẫn làm vôn kế bị lệch.
+ Tại lá đồng: 2H+ + 2e  H2 
 Phản ứng tổng quát : Zn + 2H+  Zn2+ + H2
* Bản chất: Vẫn là quá trình oxi hóa khử nhưng kim loại nhường không chuyển trực tiếp cho chất
oxi hóa mà thông qua dây dẫn
b. Điều kiện xảy ra sự ăn mòn điện hoá:
- Các điện cực phải khác nhau về bản chất
- Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp.
- Các điện cực phải cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li.
Ví dụ 1(ĐHA-2008): Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim
loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì
A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá.
B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá.

ViettelStudy.vn

C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá.
D. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá.
Ví dụ 2 (ĐHA-2009) Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp
xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:
A. I, II và IV.

B. I, II và III.

C. I, III và IV.

D. II, III và IV.

Hiện tượng ăn mòn hoá học sẽ làm mòn kim loại mạnh hơn
Li K Ba Ca Na Mg Al

Zn Cr Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au

...
ViettelStudy.vn
ĂN MÒN KIM LOẠI
I. KHÁI NIỆM:
- ăn mòn kim loại là sự phủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi
trường xung quanh.
- Biểu thức: M
M
n+
+ ne
II. CÁC DẠNG ĂN MÒN KIM LOẠI:
1.Ăn mòn hóa học:
a) Ki niệm: Ăn mòn hóa học do tương tác trực tiếp của kim loại với các chất trong môi
trường.
VD: 3Fe + 4H2O
0
570

Fe
3
O
4
Fe + 3/2Cl
2
FeCl
3
-Bản chất : là phản ng oxi hóa khe kim loi chuyển trực tiếp cho chất tham gia trong môi
trường.
Ví dụ: (B-2010) Hỗn hợp bột X gồm Cu, Zn. Đốt cháy hoàn toàn m gam X trong oxi (dư), thu được
40,3 gam hỗn hợp gồm CuO ZnO. Mặt khác, nếu cho 0,25 mol X phản ng với mt lượng
dung dịch KOH loãng nóng, t thu được 3,36 lít khí H
2
(đktc). Phần trăm khi lượng của Cu trong
X là
A. 19,81% B. 29,72% C. 39,63% D. 59,44%
Giải: Ta có n
Zn
= n
H2
= 0,15 mol n
Cu
= 0,1 mol n
Zn
/n
Cu
= 3/2
Gọi số mol Zn 3x;Cu 2x 81.3x + 80.2x = 40,3 x = 0,1 mol %m
Cu
= 39,63%
2.Ăn mòn điện hóa:
a) Khái niệm:
Nhúng thanh Zn và Cu vào bình đựng H
2
SO
4
loãng
- Hiện tượng:
ĂN MÒN KIM LOẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĂN MÒN KIM LOẠI - Người đăng: Bancua Macarong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĂN MÒN KIM LOẠI 9 10 469