Ktl-icon-tai-lieu

An toàn điện

Được đăng lên bởi nnk-has
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1005 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRIJdNG DHSPKTTPHCM

KHOADrEN-pmN r0

EETHI0I ( 07tr ang)

M6n: AN TOAN DIEN
Dirngchociicl6p:081022A
Thdi gian: 60 phrit
(SV kh6ng iltloc sir dung tdi li6u)

1.Tidp xfc gi6ntidp ld tidp xric vdi:
a. Vd dQngco b! rd di€n

b. DAy ddn diQnkh1ng boc cdch diAn

c. Tudng,nAnbi rd diQn

d. COngtdc bi ht cd.chdiAn

2. DiQn6p btrdcxut't hi6n khi ndo:
a. Ddy ddn bi hu cdchdi€n

b. Vo dQngco bi champha

c. Ddy ddn diQnbi dtr t,d rrti xu6'ngddt

d. Tudngbi nhi6mdiAn

3. Gi6 tri di6n tr6 hic binh thrrdngld baonhi6u?
a . 6 0 -1 0 0 0O

b. 80-t.000o

c . 6 0 -8 0 0O

d. 10.000-r00.000o

4. Di€n trd cria cd thd ngddi 6nh hrrdngnhu thd nio ddi vdi mfic d6 tiic hai cfia ddng ili6n
qua ngddi?
a. DiQn tr& ngutdildn, mtc dQ tdc lmi tdng
b. DiQn trd ngadi nh6, mtc dQ tdc hqi gidm
'
c. EiQn tr& ngtdi nh6, mftc dQ tdc hai tdng d. Kh6ng xdc dinh dtqc
5. Ddng di€n qua ngudi khi ngrrdicham vdo I ctrc cia m4ng di6n 3 pha di6n r{p d6y U,
tAn sd f, diQntrd c6ch di6n cfra dAy din so vdi da'tR., di6n dung C vd cti6ntrd Rnnilddc
xdc clinhbhngbidu thfc sau:

o.rnx=+,

II

)

= -L(
b. I...
4r
Rr"

(R, + 6R,,)

II

C. , , r = *,

+6R,*)
|, R,(R.
' - (H n,'-tc')R*

(1. 1 .. -- -_ 1
"r
R,,"

iL{.' + 6R,,,)
9(l+ Rjco2C21R,,,

6 . Di6n 6p tidp xric ldn nhl't cho ph6p d4t l6n ngudi trong didu ki6n kh6 16otheo TCVN
ld:
a. U"pec=50V, Ucppc= 80V

b. U.pac=50V, U,.prc=I00V

c.Urpec= 60V, Utppc= 80V

d. Urp,qc=60V, U,.pDC=
I00V

7. Nguydnnhdn ndo kh6ng phii ld nguy6nnhAndAnddn tai nan ddi vdi di6n dp th6'p:
a. Cham tr(c tidp vito y\t rnangdiAn
b. Ltip d(r cdc thiA'tbi chi€'usdng
c. Rd ri di€n & cdc dung cu cdm tay

d. Bi phdng di€n b&i di€n dp cao

8. d ngaych6chamdt't,diQntrd cfradi't se
do ddngchayquadiOntichnh6.Cing
xa vi tri ndy,di6ntrd cfradA'tsE
theokhodngci{ch,sd sut6p di6nthd s6 nh6.
a. ldn vd gidm

b. nh6 vd rdng

c. nhd vd.gidm

d. ldn yd tdng

Cdn b0 coi thi khong gidi thfch gi thAnt

Page1

9. Di6n 6p br/dcU5chlocxiic dinhbhngbidurhfc sau:
a. [ J o=

I'P'a

'

2r(x + a)
I'P 'a
c. ( J^=
' Zn(x - a)

b. Uo=
d. (J^=
'

I 'y'a

2 r(x + a )
I'P'a
2r.x(x + a)

10.EiQn5p tidp xtic mi ngudis€ chiu t6c dungkhi dungngaytr6ncuc n6i d6t ta:
a.Uu-Ud-U,=0

b. U,, = Ru . 1,,

c. Uo =U,

d . U, " = Uu

1l. Trongthuctd do di6n trd ngudithayddi rrongphamvi r6'tr6ng,vi vay dd an
todncho
ngdditrongmoi rrddnghdp,dien 6p tidp xric U1 cancd gi6 tri:
a. < 25V
b. <50v
c. <I2V
d.0v
12. Theo dudng cong an toin (dac tuydn thdi gian- di6n rip), vdi iti6n
6p c6 gir{ tri U1 <
50V, thdi gian cho ph6p ddng qua ngddi li:
...
TRIJdNG
DHSPKT TPHCM
EETHI0I
(07
trang)
KHOA DrEN-
pmN
r0
M6n:
AN TOAN
DIEN
Dirng
cho ciic l6p:081022A
Thdi
gian:
60
phrit
(SV
kh6ng iltloc sir
dung tdi li6u)
4.
Di€n trd
cria cd thd ngddi
6nh hrrdng nhu
thd nio
ddi
vdi
mfic
d6 tiic hai
cfia ddng
ili6n
qua
ngddi?
a. DiQn tr&
ngutdi ldn, mtc
dQ tdc lmi
tdng b. DiQn
trd ngadi
nh6, mtc
dQ tdc
hqi
gidm
c. EiQn
tr& ngtdi nh6,
mftc dQ
tdc hai tdng
d.
Kh6ng
xdc dinh
dtqc
'
5. Ddng
di€n
qua
ngudi
khi ngrrdi
cham
vdo
I
ctrc
cia m4ng
di6n
3
pha
di6n r{p
d6y U,
tAn sd f, diQn
trd c6ch di6n
cfra
dAy din so
vdi
da't
R., di6n
dung
C
vd
cti6n
trd Rnn
ilddc
xdc
clinh bhng
bidu thfc sau:
II
)
b. I...
=
-L(
4r
Rr"
II
(1.
1
..
--
-_
1
"r
R,,"
1. Tidp
xfc
gi6n
tidp ld
tidp xric vdi:
a.
Vd
dQng
co b!
rd
di€n
c. Tudng,
nAn bi rd
diQn
2. DiQn
6p btrdc xut't
hi6n khi ndo:
a.
Ddy
ddn bi hu
cdch di€n
c. Ddy ddn diQn
bi dtr t,d rrti
xu6'ng
ddt
3.
Gi6 tri di6n tr6 hic
binh thrrdng ld
bao nhi6u?
a.60- 1000
O
c.60- 800 O
b. DAy
ddn
diQn kh1ng
boc cdch
diAn
d. COng
tdc bi ht
cd.ch diAn
b.
Vo
dQng co bi
cham
pha
d. Tudng
bi nhi6m
diAn
b. 80-
t.000 o
d.
10.000
-r00.000 o
iL{.'
+
6R,,,)
9(l+
Rjco2C21R,,,
ngudi
trong
didu ki6n
kh6 16o
theo TCVN
b.
U.pac=
50V, U,.prc= I00V
d. Urp,qc=
60V,
U,.pDC= I00V
b. Ltip
d(r
cdc thiA't bi
chi€'u sdng
d. Bi
phdng
di€n b&i
di€n dp
cao
b.
nh6
vd
rdng
d. ldn
yd
tdng
o. rnx=+,
C.,,r=*,
|,
R,(R.
+6R,*)
'
-
(H
n,'-tc')R*
6.
ld:
Di6n
6p tidp xric ldn
nhl't cho
ph6p
d4t l6n
a. U"pec=
50V, Ucppc=
80V
c.Urpec=
60V, Utppc=
80V
a.
Cham tr(c tidp vito
y\t
rnang
diAn
c. Rd ri
di€n &
cdc dung cu
cdm tay
7. Nguydn
nhdn ndo
kh6ng phii
ld nguy6n
nhAn
dAn ddn tai
nan ddi vdi
di6n
dp th6'p:
8.
d ngay ch6
cham dt't, diQn
trd cfra
di't se
do ddng
chay
qua
diOn tich
nh6. Cing
xa vi
tri ndy,
di6n trd
cfra dA't sE
theo khodng
ci{ch, sd
sut 6p di6n
thd s6 nh6.
a. ldn vd
gidm
c.
nhd
vd.gidm
(R,
+
6R,,
)
Cdn
b0 coi thi
khong
gidi
thf ch
gi
thAnt
Page 1
An toàn điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn điện - Người đăng: nnk-has
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
An toàn điện 9 10 222