Ktl-icon-tai-lieu

An toàn giao thông

Được đăng lên bởi Mì Tiến Vua
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 727 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỄN ĐÔNG

BÀI GIẢNG
MÔN HỌC : LUẬT GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ
LỚP

: LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2

GIÁO VIÊN: THÁI VĂN NÔNG
TP. HCM NĂM 2012

PHẦN I

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN
CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1.1/ PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG
 Luật GTĐB quy định quy tắc giao thông đƣờng bộ.

Các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng
Phƣơng tiên và ngƣời tham gia giao thông đƣờng bộ

ĐANG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
Luật GTĐB áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân
đang hoạt động, sinh sống trên lãnh thổ nƣớc

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1.2/ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
-Đường bộ
Gồm có:
+ Đƣờng

+ Cầu đƣờng bộ
+ Hầm đƣờng bộ

+ Bến phà đƣờng bộ

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1.2/ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
-Công trình đường bộ
Gồm có:
Đƣờng bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đƣờng,

hệ thống thoát nƣớc, đèn tín hiệu,cọc tiêu,
biển báo hiệu, dải phân cách
và công trình thiết bị phụ trợ khác

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1.2/ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
-Hành lang an toàn đường bộ
Là dải đất dọc hai bên đƣờng để đảm bảo
an toàn giao thông và bảo vệ công trình đƣờng bộ

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1.2/ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
- Phần đường xe chạy
Là phần đƣờng bộ đƣợc sử dụng
cho các phƣơng tiện giao thông qua lại

d

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1.2/ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
- Làn đường
Là một phần của phần đƣờng xe chạy,
đƣợc chia theo chiều dọc của đƣờng,
có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn
b

b
b

b

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1.2/ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
- Khổ giới hạn của đường
Là khoảng trống có kích thƣớc giới hạn
về chiều cao, chiều rộng của đƣờng, cầu, hầm

trên đƣờng bộ để các xe kể cả hàng hóa
xếp trên xe đi qua đƣợc an toàn
Chiều cao
Chiều rộng
Khổ giới hạn của đường
Xe
Hàng hóa

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1.2/ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
- Đường phố
Là đƣờng bộ trong đô thị
gồm lòng đƣờng và hè phố

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1.2/ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
- Dải phân cách
Là bộ phận của đƣờng để phân chia mặt đƣờng
thành hai chiều xe chạy riêng biệt hoặc để phân

chia phần đƣờng của xe cơ giới và xe thô sơ.
Dải phân cách gồm loại cố định và di động

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1.2/ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
- Đường cao tốc
Là đƣờng dành cho xe cơ giới,
có dải phân cách chia đƣờng
cho xe chạy theo hai chiều riêng
biệt và không giao cắt cùng mức
với một hoặc các đƣờng khác,
đƣợc bố trí đầy đủ trang thiết bị
phục vụ bảo đảm giao thông liên
tục, an toàn, rút n...
SỞ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỄN ĐÔNG
MÔN HỌC : LUẬT GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ
LỚP : LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2
GIÁO VIÊN: THÁI VĂN NÔNG
BÀI GIẢNG
TP. HCM NĂM 2012
An toàn giao thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn giao thông - Người đăng: Mì Tiến Vua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
An toàn giao thông 9 10 744