Ktl-icon-tai-lieu

An Toàn Lao Động Bài 1

Được đăng lên bởi ntd610info
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG

NỘI DUNG
CHƯƠNG I:
NHỮNG VẤN ĐỀ
CHUNG VỀ BHLĐ
CHƯƠNGII:
VỆ SINH LAO ĐỘNG

1.1. Những vấn đề chung
1.2. Công tác BHLĐ ở VN
1.3. Phân tích ĐKLĐ
2.1. Tác hại và BNN
2.2. Điều kiện vi khí hậu
2.3. Phòng chống bụi, rung
động và tiếng ồn

CHƯƠNG III:
KỸ THUẬT ATLĐ
TRONG THI CÔNG

3.1. Những quy định chung
3.2. Kỹ thuật an toàn trong
công tác thi công

CHƯƠNG IV:
KỸ THUẬT PHÒNG
CHÁY - CHỮA CHÁY

4.1. Vấn đề về cháy nổ.
4.2. Nguyên nhân
4.3.Phòng cháy – chữa cháy

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Các giáo trình về An
toàn lao động.

TÀI LIỆU
THAM KHẢO

2. Tài liệu GV cung cấp.
3. Quy phạm, quy chuẩn,
thông tư, văn bản pháp
luật về bảo hộ lao động, an
toàn lao động

Bài 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

1.1. Ý nghĩa, mục đích, tính chất, nội
và đối tượng của công tác
BHLĐ
1.2. Công tác bảo hộ lao động ở VN

1.3. Phân tích điều kiện lao động

1.1. Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH, TÍNH CHẤT, NỘI DUNG VÀ
ĐỐI TƯỢNG CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Ý nghĩa:
o Ý nghĩa về mặt chính trị
o Ý nghĩa về mặt pháp lý
o Ý nghĩa về mặt khoa học
o Ý nghĩa về tính quần chúng

1.1. Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH, TÍNH CHẤT, NỘI DUNG VÀ
ĐỐI TƯỢNG CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Mục đích:
o Đảm bảo điều kiện làm việc
tốt.
o Nâng cao năng suất lao
động.
 Bảo vệ và phát triển bền
vững nguồn nhân lực lao
động.

1.1. Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH, TÍNH CHẤT, NỘI DUNG VÀ
ĐỐI TƯỢNG CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Tính chất:
o Tính pháp luật
o Tính quần chúng
o Tính khoa học

1.1. Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH, TÍNH CHẤT, NỘI DUNG VÀ
ĐỐI TƯỢNG CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Nội dung: Nghiên cứu
1. Luật pháp bảo hộ lao động: là
những quy định về chế độ, thể
lệ bảo hộ lao động
2. Vệ sinh lao động
3. Kỹ thuật an toàn lao động
4. Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy

1.1. Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH, TÍNH CHẤT, NỘI DUNG VÀ
ĐỐI TƯỢNG CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Nội dung: Nghiên cứu
1. Luật pháp bảo hộ lao động: là những quy
định về chế độ, thể lệ bảo hộ lao động:
Giờ giấc làm việc và
nghỉ ngơi.

Chế độ lao động đối với
nữ công nhân viên chức.

Bảo vệ, bồi dưỡng sức
khoẻ cho công nhân.

Tiêu chuẩn quy phạm về
kỹ thuật an toàn và VSLĐ

1.1. Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH, TÍNH CHẤT, NỘI DUNG VÀ
ĐỐI TƯỢNG CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Nội dung: Nghiên cứu
2. Vệ sinh lao động: có nhiệm vụ
Nghiên cứu ảnh hưởng của
môi trường và điều kiện lao
động sản xuất lên cơ thể
con người
Đề ra những biện pháp loại
trừ và hạn chế gây bệnh
nghề nghiệp trong sản xuất

1.1. Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH, TÍNH CHẤT, NỘI DUNG VÀ
ĐỐI TƯỢNG CỦA CÔNG TÁC ...
TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG
An Toàn Lao Động Bài 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An Toàn Lao Động Bài 1 - Người đăng: ntd610info
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
An Toàn Lao Động Bài 1 9 10 737