Ktl-icon-tai-lieu

An Toàn Lao Động Bài 4

Được đăng lên bởi ntd610info
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1324 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI 4:
KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY – CHỮA CHÁY

I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÁY NỔ
1.1. Khái niệm chung về cháy nổ.
1.2.Các vấn đề cơ bản về cháy nổ.

II.

NGUYÊN NHÂN CÁC ĐÁM CHÁY VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
2.1. Các nguyên nhân gây đám cháy
2.2.Các biện pháp phòng cháy

III.

DỤNG CỤ, PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁC CHẤT CHỮA CHÁY

3.1. Dụng cụ và các phương tiện chữa cháy
3.2. Các chất chữa cháy.

I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÁY NỔ

1.1.Khái niệm chung về cháy nổ:

Sự cháy là quá trình lý hoá phức tạp mà cơ sở của nó là phản ứng ôxy hoá xảy ra 1 cách
nhanh chóng có kèm theo sự toả nhiệt và phát ra tia sáng.

Quá trình hoá học của sự cháy có kèm theo quá trình biến đổi lý học như chất rắn cháy
thành chất lỏng, chất lỏng cháy bị bay hơi.

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÁY NỔ

1.1.Khái niệm chung về cháy nổ:
Diễn biến quá trình cháy:
Quá trình cháy của vật rắn, lỏng, khí đều gồm có những giai đoạn sau:

Ôxy hoá.
Tự bốc cháy.
Cháy.

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÁY NỔ

1.2.Nguồn gốc của đám cháy và biện pháp phòng ngừa:
1.2.1. Điều kiện để cháy:

Có chất cháy.
Có ôxy.
Có nhiệt độ cần thiết.

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÁY NỔ
1.2.Nguồn gốc của đám cháy và biện pháp phòng ngừa:
1.2.2. Cháy không hoàn toàn và cháy hoàn toàn
a/Cháy không hoàn toàn:



Khi không đủ không khí thì quá trình cháy sẽ xảy ra không hoàn toàn.



Trong sản phẩm cháy không hoàn toàn thường chứa nhiều hơi khí cháy, nổ và độc như CO,
mồ hóng, cồn, andehit, acid,...



Các sản phẩm này vẫn còn khả năng cháy nữa.

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÁY NỔ
1.2.Nguồn gốc của đám cháy và biện pháp phòng ngừa:
1.2.2. Cháy không hoàn toàn và cháy hoàn toàn
b/Cháy hoàn toàn:
Khi có thừa ôxy thì quá trình cháy xảy ra hoàn toàn. Sản phẩm của quá trình cháy hoàn toàn là
CO2, hơi nước, N2,...
Khi cháy hoàn toàn ở trong khói cũng có các chất như trong sản phẩm cháy không hoàn toàn
nhưng với số lượng ít hơn;

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÁY NỔ
1.2.Nguồn gốc của đám cháy và biện pháp phòng ngừa:
1.2.2. Cháy không hoàn toàn và cháy hoàn toàn
c/Nguồn bắt lửa (mồi bắt lửa):

Là bất kỳ vật nào có nhiệt độ và nhiệt lượng dự trữ đủ để đốt nóng 1 thể tích nào
đó của hệ thống cháy cho đến khi xuất hiện sự cháy trong hệ thống.

Nguồn gây lửa có thể là các nguồn nhiệt hoặc xuất hiện dưới hình thức năng
lượng nào đó.

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÁY NỔ
1.2.Nguồn gốc của đám cháy và biện pháp
phòng ngừa:
1.2.3. Cháy không hoàn toàn và cháy hoàn
toàn
d/Sự lan truyền của đám cháy:

Truyền lan tuyến tính.
Truyền lan thể tích

I. N...
BÀI 4:
KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY – CHỮA CHÁY
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÁY NỔ
1.1. Khái niệm chung về cháy nổ.
1.2.Các vấn đề cơ bản về cháy nổ.
II. NGUYÊN NHÂN CÁC ĐÁM CHÁY VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
2.1. Các nguyên nhân gây đám cháy
2.2.Các biện pháp phòng cháy
III. DỤNG CỤ, PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁC CHẤT CHỮA CHÁY
3.1. Dụng cụ và các phương tiện chữa cháy
3.2. Các chất chữa cháy.
An Toàn Lao Động Bài 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An Toàn Lao Động Bài 4 - Người đăng: ntd610info
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
An Toàn Lao Động Bài 4 9 10 0