Ktl-icon-tai-lieu

ancol phenol

Được đăng lên bởi untilyou24101998
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 664 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 3: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL – PHENOL
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
DẪN XUẤT HALOGEN
I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP
1. Khái niệm và phân loại
– Khi thay thế nguyên tử hidro của phân tử hidrocacbon bằng nguyên tử halogen ta được dẫn xuất
halogen
– Bậc của dẫn xuất halogen: chính là bậc của nguyên tử C liên kết trực tiếp với halogen X.
– Tùy thuộc vào gốc hidrocacbon mà người ta chia dẫn xuất halogen thành dẫn xuất no, không no và
thơm.
– Tùy thuộc vào khả năng tham gia phản ứng thế halogen (X) bằng nhóm – OH, người ta phân làm 3
loại chính:
• Dẫn xuất ankyl halogen:

CH3Cl, C2H5Cl, CH2Cl2, .....

( Nhóm 1)

• Dẫn xuất anlyl halogen, benzyl halogen:
CH = CH – CH2Cl, C6H5 – CH2Cl, CH3 – CH =CH – CH2Cl, .....

(Nhóm 2)

• Dẫn xuất vinyl halogen, phenyl halogen:
CH2 = CH – Cl, C6H5 – Cl, CH3 – CH = CH – Cl, .....

( Nhóm 3)

2. Đồng phân
– Dẫn xuất halogen có đồng phân cấu tạo (đồng phân mạch C và đồng phân vị trí halogen) và có thể
có đồng phân hình học.
3. Danh pháp
– Tên thường:
CHCl3: Clorofom

CHBr3: Bromofom

CHI3: Iodofom

– Tên gốc + chức:
CH2 = CH – Cl: Vinyl clorua

CH2 = CH – CH2-Cl: Anlyl clorua

C6H5 – CH2 – Cl: Benzyl clorua C6H5 – Cl: Phenyl clorua
– Tên thay thế (IUPAC): Tên thay thế của dẫn xuất halogen gọi theo hyđrocacbon tương ứng (coi
halogen như một nhánh)
Chú ý: Khi trên mạnh chính vừa có dẫn xuất halogen vừa có liên kết pi thì đánh số thứ tự C trên mạch
chính ưu tiên liên kết pi, sao cho vị trí C có liên kêt pi là nhỏ nhất)
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
– Ở điều kiện thường, các dẫn xuất halogen có phân tử khối nhỏ như CH3F, CH3Cl, CH3Br là những chất
khí. Các dẫn xuât halogen có phân tử khối lớn hơn thường ở thể lỏng, nặng hơn nước.
– Các dẫn xuât halogen hầu như không tan trong nước, tan tốt trong dung môi không phân cực như
hiđrocacbon, ete, ...
– Nhiều dẫn xuất halogen có hoạt tính sinh học cao, chẳng hạn như CHCl3 có tác dụng gây mê, C6H6Cl6
có tác dụng diết sâu bọ, ...

DEHOA.NET

Trang

1

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm OH
– Phản ứng với H2O nóng
• Dẫn xuất nhóm 1 và 3 không phản ứng với H2O ở mọi nhiệt độ

• Dẫn xuất nhóm 2 phản ứng với H2O khi đung nóng
0

t
CH2= CH – CH2 – Cl + H2O 
→ CH2 = CH – CH2-OH + HCl

Anlyl Clorua
0

t
C6H5 – CH2 – Cl + H2O 
→ C6H5 – CH2 – OH

+ HCl

Benzyl Clorua
– Phản ứng với dung dịch kiềm

• Dẫn xuất nhóm 1 và 2 tác dụng được với dung dịch kiềm loãng nóng. Trong đó nhóm 2
phản ứng dễ dàng hơn nhóm 1.
0

t
RX + NaOH 
→ ROH + NaX
0

t
CH3CH2Br + Na...
Trang 1
CHUYÊN ĐỀ 3: DN XUT HALOGEN - ANCOL – PHENOL
A. KIN THC TRNG TÂM
DN XUT HALOGEN
I. KHÁI NIM, PHÂN LOI, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP
1. Khái nim và phân loi
Khi thay thế nguyên t hidro ca phân t hidrocacbon bng nguyên t halogen ta được dn xut
halogen
– Bc ca dn xut halogen: chính là bc ca nguyên t C liên kết trc tiếp vi halogen X.
Tùy thuc vào gc hidrocacbon người ta chia dn xut halogen thành dn xut no, không no
thơm.
Tùy thuc vào kh năng tham gia phn ng thế halogen (X) bng nhóm OH, người ta phân làm 3
loi chính:
Dn xut ankyl halogen:
CH
3
Cl, C
2
H
5
Cl, CH
2
Cl
2
, ..... ( Nhóm 1)
Dn xut anlyl halogen, benzyl halogen:
CH
= CH – CH
2
Cl, C
6
H
5
– CH
2
Cl, CH
3
– CH
=CH – CH
2
Cl, ..... (Nhóm 2)
Dn xut vinyl halogen, phenyl halogen:
CH
2
= CH – Cl, C
6
H
5
– Cl, CH
3
– CH
= CH – Cl, ..... ( Nhóm 3)
2. Đồng phân
Dn xut halogen đồng phân cu to (đồng phân mch C đồng phân v trí halogen) th
đồng phân hình hc.
3. Danh pháp
– Tên thường:
CHCl
3
: Clorofom CHBr
3
: Bromofom CHI
3
: Iodofom
– Tên gc + chc:
CH
2
= CH – Cl: Vinyl clorua CH
2
= CH – CH
2
-Cl: Anlyl clorua
C
6
H
5
– CH
2
– Cl: Benzyl clorua C
6
H
5
– Cl: Phenyl clorua
Tên thay thế (IUPAC): Tên thay thế ca dn xut halogen gi theo hyđrocacbon tương ng (coi
halogen như mt nhánh)
Chú ý: Khi trên mnh chính va dn xut halogen va liên kết pi thì đánh s th t C trên mch
chính ưu tiên liên kết pi, sao cho v trí C có liên kêt pi là nh nht)
II. TÍNH CHT VT
điu kin thường, các dn xut halogen có phân t khi nh như CH
3
F, CH
3
Cl, CH
3
Br là nhng cht
khí. Các dn xuât halogen có phân t khi ln hơn thường th lng, nng hơn nước.
Các dn xuât halogen hu như không tan trong nước, tan tt trong dung i không phân cc như
hiđrocacbon, ete, ...
– Nhiu dn xut halogen hot tính sinh hc cao, chng hn như CHCl
3
tác dng gây mê, C
6
H
6
Cl
6
có tác dng diết sâu b, ...
DEHOA.NET
ancol phenol - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ancol phenol - Người đăng: untilyou24101998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ancol phenol 9 10 125