Ktl-icon-tai-lieu

ancol, phenol

Được đăng lên bởi hathu88123
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 705 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II (HÓA HỌC 11)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế CH4 bằng cách:
A. Thủy phân nhôn cacbua trong môi trường axit
B. Crackinh butan
C. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút
D. Từ cacbon và hidro
Câu 2: Tổng số liên kết cộng hóa trị trong phân tử C3H8 là:
A. 11
B. 10
C. 3
D.8
Câu 3: Khi đôt cháy hoàn toàn 3,6g ankan X thu được 5,6 lit CO2 (đkc). CTPT của X là:
A. C3H8
B. C5H10
C. C5H12
D. C4H10
Câu 4: Thêm một ít pent – 2 – en vào ống nghiệm dựng nước brom (màu vàng nhạt), sau đó lắc nhẹ. Hiện tượng quan sát được là:
A. Tạo 2 lớp chất lỏng, lớp trên màu vàng, lớp dưới không màu B. Tạo 2 lớp chất lỏng đều không màu
C. Tạo hỗn hợp đồng nhất màu vàng
D. Tạo hỗn hợp đồng nhất không màu
Câu 5: Hợp chất: CH2 = C – CH2 – CH3 có tên là gi?

CH3
A. 2 – metyl but – 3 – en
B. izopropyl etilen
C. 3 – metyl but – 1 – en
D. B và C đúng
Câu 6: Muốn điều chế etilenglycol, ta cho etilen phản ứng với:
A. dd Br2
B. H2O/H+
C. dd KMnO4
D. HBr
Câu 7: Nhận định nào đúng?
A. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng B. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng thế
C. Mọi xicloankan đều có khả năng tham gia phản ứng thế và cộng mở vòng
D. 1 số xicloankan có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng
Câu 8: Ứng với CTPT C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankin?
A. 3
B. 4
C. 2
D. 5
Câu 9: Cho 4 chất: etilen, axetilen, but – 2 – in, but – 1 – in. Có mấy chất tác dụng được với dd AgNO 3/NH3 tạo kết tủa?
A. 4 chất
B. 3 chất
C. 2 chất
D. 1 chất
Câu 10: Trong phân tử ankin X, hidro chiếm 11,76% khối lượng. CTPT của X là:
A. C2H2
B. C3H4
C. C4H6
D. C5H8
Câu 11: Có 4 tên gọi: o – xilen, o – đimetyl benzen, 1,2 – đimetyl benzen, etyl benzen. Đó là tên của gọi mấy chất?
A. 1 chất
B. 2 chất
C. 3 chất
D. 4 chất
Câu 12: Hợp chất nào sau đây là ankin?
A. C2H2
B. C8H8
C. C4H4
D. C6H6
Câu 13: Gốc nào là gốc vinyl?
A. C2H5–
B. CH3–
C. CH2=CH–
D. –CH2–
Câu 14: Khi đun nóng etyl clorua trong dung dịch chứa KOH và C2H5OH, ta thu được:
A. etanol
B. etilen
C. axetilen
D. etan
Câu 15: Chất nào không phải là dẫn xuất halogen của hidrocacbon?
A.CH2=CH–CH2Br
B. ClBrCH–CF3
C. Cl2CH–CF2–O–CH3
D. C6H6Cl6
Câu 16: Cho các ancol: (a) CH3–OH, (b) C2H5–OH, (c) C4H9–OH, (d) C3H7–OH. Thứ tự sắp xếp nhiệt độ sôi tăng dần là:
A. a<b<c<d
B. d<c<b<a
C. a<b<d<c
D. a<d<b<c
Câu 17: Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Cả ancol và phenol đều tác dụng được với NaOH
B. Cả ancol và phenol đều tác dụng được với Na
C. Chỉ ancol phản ứng được với NaOH, còn phenol thì không...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II (HÓA HỌC 11)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế CH
4
bằng cách:
A. Thủy phân nhôn cacbua trong môi trường axit B. Crackinh butan
C. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút D. Từ cacbon và hidro
Câu 2: Tổng số liên kết cộng hóa trị trong phân tử C
3
H
8
là:
A. 11 B. 10 C. 3 D.8
Câu 3: Khi đôt cháy hoàn toàn 3,6g ankan X thu được 5,6 lit CO
2
(đkc). CTPT của X là:
A. C
3
H
8
B. C
5
H
10
C. C
5
H
12
D. C
4
H
10
Câu 4: Thêm một ít pent – 2 – en vào ống nghiệm dựng nước brom (màu vàng nhạt), sau đó lắc nhẹ. Hiện tượng quan sát được là:
A. Tạo 2 lớp chất lỏng, lớp trên màu vàng, lớp dưới không màu B. Tạo 2 lớp chất lỏng đều không màu
C. Tạo hỗn hợp đồng nhất màu vàng D. Tạo hỗn hợp đồng nhất không màu
Câu 5: Hợp chất: CH
2
= C – CH
2
– CH
3
có tên là gi?
CH
3
A. 2 – metyl but – 3 – en B. izopropyl etilen C. 3 – metyl but – 1 – en D. B và C đúng
Câu 6: Muốn điều chế etilenglycol, ta cho etilen phản ứng với:
A. dd Br
2
B. H
2
O/H
+
C. dd KMnO
4
D. HBr
Câu 7: Nhận định nào đúng?
A. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng B. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng thế
C. Mọi xicloankan đều có khả năng tham gia phản ứng thế và cộng mở vòng
D. 1 số xicloankan có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng
Câu 8: Ứng với CTPT C
5
H
8
có bao nhiêu đồng phân ankin?
A. 3 B. 4 C. 2 D. 5
Câu 9: Cho 4 chất: etilen, axetilen, but – 2 – in, but – 1 – in. Có mấy chất tác dụng được với dd AgNO
3
/NH
3
tạo kết tủa?
A. 4 chất B. 3 chất C. 2 chất D. 1 chất
Câu 10: Trong phân tử ankin X, hidro chiếm 11,76% khối lượng. CTPT của X là:
A. C
2
H
2
B. C
3
H
4
C. C
4
H
6
D. C
5
H
8
Câu 11: Có 4 tên gọi: o – xilen, o – đimetyl benzen, 1,2 – đimetyl benzen, etyl benzen. Đó là tên của gọi mấy chất?
A. 1 chất B. 2 chất C. 3 chất D. 4 chất
Câu 12: Hợp chất nào sau đây là ankin?
A. C
2
H
2
B. C
8
H
8
C. C
4
H
4
D. C
6
H
6
Câu 13: Gốc nào là gốc vinyl?
A. C
2
H
5
B. CH
3
C. CH
2
=CH– D. –CH
2
Câu 14: Khi đun nóng etyl clorua trong dung dịch chứa KOH và C
2
H
5
OH, ta thu được:
A. etanol B. etilen C. axetilen D. etan
Câu 15: Chất nào không phải là dẫn xuất halogen của hidrocacbon?
A.CH
2
=CH–CH
2
Br B. ClBrCH–CF
3
C. Cl
2
CH–CF
2
–O–CH
3
D. C
6
H
6
Cl
6
Câu 16: Cho các ancol: (a) CH
3
–OH, (b) C
2
H
5
–OH, (c) C
4
H
9
–OH, (d) C
3
H
7
–OH. Thứ tự sắp xếp nhiệt độ sôi tăng dần là:
A. a<b<c<d B. d<c<b<a C. a<b<d<c D. a<d<b<c
Câu 17: Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Cả ancol và phenol đều tác dụng được với NaOH B. Cả ancol và phenol đều tác dụng được với Na
C. Chỉ ancol phản ứng được với NaOH, còn phenol thì không D. Chỉ phenol phản ứng với Na, còn ancol thì không
Câu 18: Cho 3,7g một ancol no đơn chức mạch hở tác dụng với Na dư thu được 5,6l H
2
(đkc). CTPT của ancol là:
A. C
2
H
6
O B. C
3
H
8
O C. C
4
H
10
O D.C
4
H
8
O
Câu 19: Nhận xét nào không đúng?
A. Phenol có tính axit yếu hơn H
2
CO
3
B. Phenol làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ
C. Nguyên tử H của vòng benzen trong phân tử phenol dễ bị thế hơn trong phân tử hidrocacbon thơm
D. Phenol phản ứng với dung dịch Br
2
tạo kết tủa màu trắng
Câu 20: Chọn câu đúng:
A. Oxi hóa không hoàn toàn ancol thu được anđehit B. Ancol có nhiệt độ sôi cao hơn H
2
O
C. Oxi hóa không hàn toàn ancol bậc I thu được anđehit D. Oxi hóa hoàn toàn ancol thu được xeton.
Câu 21: CTPT nào phù hợp với Hexen?
A. C
6
H
6
B. C
6
H
14
C. C
6
H
12
D. C
6
H
10
Câu 22: Hai chất: 2 – metyl propan và butan khác nhau về:
A. Công thức cấu tạo B. Công thức phân tử C. Số liên kết cộng hóa trị D. Số nguyên tử C
Câu 23: Tên đúng của CH
3
– CH
2
– CH
2
– CHO là gi?
A. Propan – 1 – al B. Propanal C. butan – 1 – an D. butanal
Câu 24: Để phân biệt etan và eten, dùng phản ứng nào thuận tiện nhất?
1
ancol, phenol - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ancol, phenol - Người đăng: hathu88123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
ancol, phenol 9 10 654