Ktl-icon-tai-lieu

ANCOL-PHENOL-ANDEHIT-AXIT CACBOXYLIC

Được đăng lên bởi catrunghieu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1888 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ANCOL-PHENOL-ANDEHIT-AXIT CACBOXYLIC

CÁC DẠNG TOÁN VỀ ANCOL
* Dạng 1: Giải toán dựa vào phản ứng thế nguyên tử H ở nhóm -OH
Cho ancol hoặc hỗn hợp ancol tác dụng với Na, K... thu được muối ancolat và H2
R(OH)x + xNa

R(ONa)x +

x
H2
2

(1)

Những chú ý cần nhớ: (nên nhớ để ko viết pthh → ít mất thời gian)
- Dựa vào tỉ lệ số mol giữa ancol và H2 để xác định số lượng nhóm chức:
+ Nếu
+ Nếu

+ Nếu

n H2
n ancol
n H2



1
 ancol đơn chức.
2

 1  ancol 2 chức

n ancol

n H2
n ancol



 nếu n H 2  n ancol  ancol (A) đa chức

3
 ancol 3 chức
2

- Nếu cho hỗn hợp 2 ancol tác dụng với Na, K mà
ancol đa chức.
- Trong phản ứng thế của ancol với Na, K ta luôn có:

n H2
n ancol



1
 trong hỗn hợp 2 ancol có 1
2

n Na  2n H2

- Để giải nhanh bài tập dạng này nên áp dụng các phương pháp như: định luật bảo toàn khối
lượng, phương pháp tăng giảm khối lượng, phương pháp trung bình,...
* Dạng 2: Giải toán dựa vào phản ứng đốt cháy
Lưu ý:
- Khi đốt cháy ancol no, đơn chức:
3n
CnH2nO +
O2 → nCO2 + (n +1)H2O
2

n H2O  n CO2 và n ancol = n H 2O - n CO2

Ta luôn có:

n O2 pư =

3
n CO2
2

- Khi đốt cháy một ancol (A):
+ Nếu n H O  n CO  (A) là ancol no: CnH2n+2Ox và
2

2

n ancol = n H 2O - n CO2

+ Nếu n H2 O = n CO2  (A) là ancol chưa no (có 1 liên kết π): CnH2nOx (n 3)
+ Nếu n H 2 O < n CO2  (A) là ancol chưa no có từ 2 liên kết п trở lên:
CTTQ: CnH2n+2-2kOx (k ≥2, k là số lk π)
* Dạng 3: Giải toán dựa vào phản ứng tách H2O : có 2 loại tách
Loại 1: Tách H2O từ 1 phân tử ancol tạo anken: xúc tác H2SO4 đặc ở t0 ≥ 1700C
- Ancol bậc bao nhiêu, tách H2O cho tối đa bấy nhiêu anken  khi tách nước 1 ancol cho 1
anken duy nhất thì ancol đó là ancol bậc 1 hay ancol có cấu tạo đối xứng cao.
- Nếu 1 hỗn hợp 2 ancol tách H 2O cho 1 anken duy nhất  trong hỗn hợp 2 ancol đó phải có
ancol metylic (CH3OH) hoặc 2 ancol là đồng phân của nhau.
- Trong phản ứng tách nước tạo anken ta luôn có:
+
+

n

ancol

m

  n anken   n H2O

ancol

  manken   m H 2O

Loại 2: Tách H2O từ 2 phân tử ancol tạo ete: xúc tác H2SO4 đặc ở t0 = 1400C
GV: Cà Trung Hiếu-THPT Phạm Văn Nghị-Ý Yên-Nam Định

ANCOL-PHENOL-ANDEHIT-AXIT CACBOXYLIC

- Tách nước từ n phân tử ancol cho ra n(n+1)/2 ete, trong đó có n phân tử ete đối xứng
- Trong phản ứng tách nước tạo ete luôn có:
+ Tổng số mol ancol bị ete hóa = 2.(tổng số mol ete) = 2.(tổng số mol H2O)
+

m

ancol

  mete   m H 2O

- Nếu hỗn hợp các ete sinh ra có số mol bằng nhau thì hỗn hợp các ancol ban đầu cũng có số mol
bằng nhau
Lưu ý: ...
ANCOL-PHENOL-ANDEHIT-AXIT CACBOXYLIC
CÁC DẠNG TOÁN VỀ ANCOL
* Dạng 1: Giải toán dựa vào phản ứng thế nguyên tử H ở nhóm -OH
Cho ancol hoặc hỗn hợp ancol tác dụng với Na, K... thu được muối ancolat và H
2
R(OH)
x
+ xNa R(ONa)
x
+
x
2
H
2
(1)
Những chú ý cần nhớ: (nên nhớ để k
o
viết pthh → ít mất thời gian)
- Dựa vào tỉ lệ số mol giữa ancol và H
2
để xác định số lượng nhóm chức:
+ Nếu
2
H
ancol
n
1
n 2
ancol đơn chức.
+ Nếu
2
H
ancol
n
1
n
ancol 2 chức
nếu
2
H ancol
n n
ancol (A) đa chức
+ Nếu
2
H
ancol
n
3
n 2
ancol 3 chức
- Nếu cho hỗn hợp 2 ancol tác dụng với Na, K mà
2
H
ancol
n
1
n 2
trong hỗn hợp 2 ancol 1
ancol đa chức.
- Trong phản ứng thế của ancol với Na, K ta luôn có:
2
Na H
n 2n
- Để giải nhanh bài tập dạng này nên áp dụng các phương pháp như: định luật bảo toàn khối
lượng, phương pháp tăng giảm khối lượng, phương pháp trung bình,...
* Dạng 2: Giải toán dựa vào phản ứng đốt cháy
Lưu ý:
- Khi đốt cháy ancol no, đơn chức:
C
n
H
2n
O
+
3n
2
O
2
→ nCO
2
+ (n +1)H
2
O
Ta luôn có:
2 2
ancol H O CO
n = n - n
2
O
n
=
2
CO
3
n
2
- Khi đốt cháy một ancol (A):
+ Nếu
(A) là ancol no: C
n
H
2n+2
O
x
2 2
ancol H O CO
n = n - n
+ Nếu
2 2
H O CO
n = n
(A) là ancol chưa no (có 1 liên kết π): C
n
H
2n
O
x
(n
3)
+ Nếu
2 2
H O CO
n < n
(A) là ancol chưa no có từ 2 liên kết п trở lên:
CTTQ: C
n
H
2n+2-2k
O
x
(k ≥2, k là số lk π)
* Dạng 3: Giải toán dựa vào phản ứng tách H
2
O : có 2 loại tách
Loại 1: Tách H
2
O từ 1 phân tử ancol tạo anken: xúc tác H
2
SO
4
đặc ở t
0
≥ 170
0
C
- Ancol bậc bao nhiêu, tách H
2
O cho tối đa bấy nhiêu anken
khi tách nước 1 ancol cho 1
anken duy nhất thì ancol đó là ancol bậc 1 hay ancol có cấu tạo đối xứng cao.
- Nếu 1 hỗn hợp 2 ancol tách H
2
O cho 1 anken duy nhất
trong hỗn hợp 2 ancol đó phải
ancol metylic (CH
3
OH) hoặc 2 ancol là đồng phân của nhau.
- Trong phản ứng tách nước tạo anken ta luôn có:
+
2
ancol anken H O
n n n
+
2
ancol anken H O
m m m
Loại 2: Tách H
2
O từ 2 phân tử ancol tạo ete: xúc tác H
2
SO
4
đặc ở t
0
= 140
0
C
GV: Cà Trung Hi u-THPT Ph m V n Ngh -Ý Yên-Nam nhế ă Đị
ANCOL-PHENOL-ANDEHIT-AXIT CACBOXYLIC - Trang 2
ANCOL-PHENOL-ANDEHIT-AXIT CACBOXYLIC - Người đăng: catrunghieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ANCOL-PHENOL-ANDEHIT-AXIT CACBOXYLIC 9 10 247