Ktl-icon-tai-lieu

Ancol Phenol Co Dap An.

Được đăng lên bởi Zy Zui Zẻ
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 8076 lần   |   Lượt tải: 7 lần
HOC24H.VIOLET.VN
Ancol- phenol
Câu 1: Ancol no Y có công thức đơn giản nhất là C2H5O . Công thức phân tử của Y là
A. C6H14O5.
B. C6H15O3.
C. C2H5O.
D. C4H10O2.
Câu 2: Trong phân tử ancol no, đơn chức, mạch hở X có phần trăm khối lượng oxi bằng 21, 26%. X có công thức phân tử
là
A. C3H8O.
B. CH4O.
C. C4H10O.*
D. C2H6O.
Câu 3: Khi anđehit no X tác dụng với hiđro dư (xt Ni) thu được ancol Y đồng đẳng của metanol. Trong phân tử Y, oxi
chiếm 21,62% khối lượng. Vậy X có công thức phân tử là
A. C3H6O.
B. CH2O.
C. C2H4O.
D. C4H8O.
Câu 4: Ancol X có công thức cấu tạo

CH3CH2CH2CHOH
CH3

Tên của X là
A. 3-metylbutan -2-ol
B. 2-metylbutan-2-ol.
C. pentan-2-ol.*
D. 1-metylbutan-1-ol.
Câu 5: Ứng với công thức phân tử C4H8O có bao nhiêu chất hữu cơ no đơn chức đồng phân của nhau?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 6: Ứng với công thức phân tử C5H10O có bao nhiêu xeton đồng phân cấu tạo ?
A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
Câu 7: Ancol no mạch hở. đơn chức có phần trăm khối lượng oxi bằng 26,67%. Công thức phân tử của X là
A. C4H10O.
B. C2H4O2.
C. C3H8O .
D. C2H6O.
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn ancol no, đơn chức mạch hở X thu được hỗn hợp gồm khí CO 2 và hơi nước có tỉ khối so với
hiđro bằng 14,57. Ancol X có công thức phân tử là
A. C3H8O.*
B. C2H6O.
C. C4H8O.
D. C4H10O.
Câu 9: Xeton là hợp chất hữu cơ phân tử có nhóm C=O
A. liên kết với một gốc hiđrocacbon và một nguyên tử hiđro.
B. liên kết với hai gốc hiđrocacbon.
C. liên kết với một gốc hiđrocacbon và hai nguyên tử hiđro.
D. liên kết với hai gốc hiđrocacbon và một nguyên tử hiđro.
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 3,0 gam chất hữu cơ X phân tử chứa C, H, O thu được 3,36 lít CO 2 (đktc)
và 3,6 gam nước. Tỉ khối hơi của X so với không khí xấp xỉ 2,07. Công thức phân tử của X là
A. CH3O.
B. C3H8O.
C. C2H4O2.
D. C4H4O.
Câu 11: Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử, phần trăm khối lượng oxi trong phân tử
anđehit no, đơn chức, mạch hở
A. tăng dần.
B. giảm dần.
C. không đổi.
D. biến đổi không theo quy luật.
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam một anđehit X no, đơn chức, mạch hở thu được 6,72 lít khí CO 2 (đktc). Công thức
phân tử của X là
A. C2H4O.
B. C3H6O.
C. C4H8O.
D. CH2O.
Câu 13: Có bao nhiêu ancol mạch hở đồng phân của nhau có cùng công thức phân tử C 4H10O?
A. 4.*
B. 2.
C. 5.
D. 3.
Câu 14: Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm C=O là anđehit.
B. Anđehit và xeton đều có phản ứng tráng bạc.
C. Anđehit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm-CH=O.
D. Các chất trong phân tử chứa C, H, O đều thuộc loại an...
HOC24H.VIOLET.VN
Ancol- phenol
Câu 1: Ancol no Y có công thức đơn giản nhất là C
2
H
5
O . Công thức phân tử của Y là
A. C
6
H
14
O
5
. B. C
6
H
15
O
3
. C. C
2
H
5
O. D. C
4
H
10
O
2
.
Câu 2: Trong phân tử ancol no, đơn chức, mạch hở X có phần trăm khối lượng oxi bằng 21, 26%. X có công thức phân tử
A. C
3
H
8
O. B. CH
4
O. C. C
4
H
10
O.* D. C
2
H
6
O
.
Câu 3: Khi anđehit no X tác dụng với hiđro (xt Ni) thu được ancol Y đồng đẳng của metanol. Trong phân tử Y, oxi
chiếm 21,62% khối lượng. Vậy X có công thức phân tử là
A. C
3
H
6
O. B. CH
2
O. C. C
2
H
4
O
.
D. C
4
H
8
O.
Câu 4: Ancol X có công thức cấu tạo
CH
3
CH
2
CH
2
CHOH
CH
3
Tên của X là
A. 3-metylbutan -2-ol B. 2-metylbutan-2-ol. C. pentan-2-ol.* D. 1-metylbutan-1-ol.
Câu 5: Ứng với công thức phân tử C
4
H
8
O có bao nhiêu chất hữu cơ no đơn chức đồng phân của nhau?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 6: Ứng với công thức phân tử C
5
H
10
O có bao nhiêu xeton đồng phân cấu tạo ?
A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.
Câu 7: Ancol no mạch hở. đơn chức có phần trăm khối lượng oxi bằng 26,67%. Công thức phân tử của X là
A. C
4
H
10
O. B. C
2
H
4
O
2
. C. C
3
H
8
O . D. C
2
H
6
O.
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn ancol no, đơn chức mạch hở X thu được hỗn hợp gồm khí CO
2
hơi nước tỉ khối so với
hiđro bằng 14,57. Ancol X có công thức phân tử là
A. C
3
H
8
O
.*
B. C
2
H
6
O. C. C
4
H
8
O. D. C
4
H
10
O.
Câu 9: Xeton là hợp chất hữu cơ phân tử có nhóm C=O
A. liên kết với một gốc hiđrocacbon và một nguyên tử hiđro.
B. liên kết với hai gốc hiđrocacbon.
C. liên kết với một gốc hiđrocacbon và hai nguyên tử hiđro.
D. liên kết với hai gốc hiđrocacbon và một nguyên tử hiđro.
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 3,0 gam chất hữu cơ X phân tử chứa C, H, O thu được 3,36 lít CO
2
(đktc)
và 3,6 gam nước. Tỉ khối hơi của X so với không khí xấp xỉ 2,07. Công thức phân tử của X là
A. CH
3
O. B. C
3
H
8
O
.
C. C
2
H
4
O
2
. D. C
4
H
4
O.
Câu 11: Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử, phần trăm khối lượng oxi trong phân tử
anđehit no, đơn chức, mạch hở
A. tăng dần. B. giảm dần.
C. không đổi. D. biến đổi không theo quy luật.
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam một anđehit X no, đơn chức, mạch hở thu được 6,72 lít khí CO
2
(đktc). Công thức
phân tử của X là
A. C
2
H
4
O
.
B. C
3
H
6
O. C. C
4
H
8
O. D. CH
2
O.
Câu 13: Có bao nhiêu ancol mạch hở đồng phân của nhau có cùng công thức phân tử C
4
H
10
O?
A. 4.* B. 2. C. 5. D. 3.
Câu 14: Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm C=O là anđehit.
B. Anđehit và xeton đều có phản ứng tráng bạc.
C. Anđehit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm-CH=O.
D. Các chất trong phân tử chứa C, H, O đều thuộc loại anđehit.
Câu 15: Theo chiều tăng khối lượng mol trong phân tử , độ tan trong nước của các ancol
A. tăng dần. B. không đổi.
C. giảm dần.* D. biến đổi không theo quy luật.
Câu 16: Khi tách nước ancol X tạo được anken Y. Tỉ khôí hơi của X so với Y xấp xỉ bằng 1,32. Công thức phân tử của
X là
A. C
2
H
6
O
.
B. CH
4
O. C. C
3
H
8
O. D. C
4
H
10
O.
Câu 17: Phenol tác dụng được với nhóm chất nào dưới đây?
A. Natri, natri cacbonat, natri hiđroxit, nước brom. B. Natri, natri sunfat, natri hiđroxit.
C. Natri, natri clorua, natri hiđroxit, nước brom. D. Natri, natri hiđrocacbonat, natri hiđroxit.
Câu 18: Theo chiều tăng khối lượng mol trong phân tử nhiệt độ sôi của các ancol
A. tăng dần.* B. giảm dần.
C. không đổi. D. biến đổi không theo quy luật.
1
Ancol Phenol Co Dap An. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ancol Phenol Co Dap An. - Người đăng: Zy Zui Zẻ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Ancol Phenol Co Dap An. 9 10 699