Ktl-icon-tai-lieu

AND không ghi mã lặp lại kế tiếp nhau và một số ứng dụng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu luận Sinh Học Người

AND không ghi mã lặp lại kế
tiếp nhau và một số ứng
dụng
Giảng viên : PGS.TS Trịnh Hồng Thái

Nhóm sinh viên thực hiện :
Nguyễn Hồng Trường
Trần Trung Nam
Vũ Mạnh Hùng
Dương Nhật Huy
Nguyễn Văn Hiệp

Nội Dung
Giới thiệu về DNA không ghi mã lặp lại
kế tiếp
AND Satellite

AND Minisatellite và ứng dụng

AND Microsatellite và ứng dụng

AND không ghi mã lặp lại kế tiếp là
gì?
Là những đoạn trình tự ADN được lặp đi
lặp lại và không tham gia làm nhiệm vụ
mã hóa thông tin di truyền.
AND không ghi mã lặp lại kế tiếp thường
xuất hiện thành một khối các đoạn lặp lại
liên tiếp nhau:
Đoạn lặp đơn giản: 1 – 10 Nu
Đoạn lặp phức tạp: hàng chục đến hàng trăm Nu

Mỗi khối có thể xuất hiện ở một vài hoặc
nhiều vị trí trên các NST khác nhau.

Phân loại trình tự
AND
Satellite

AND
Minisatellite

ADN không
ghi mã lặp
lại kế tiếp

AND
Microsatellite

AND Satellite
- Đoạn trình tự lặp lại 1 lần mà có thể cấu tạo

tới vài phần trăm của genome , dài tới 5 Mb.
ADN Satellites thường tập trung ở vùng tâm
động của nhiễm sắc thể do đó nó it khi được
sử dụng trong phân biệt kiểu gen của các cá
thể mà được sử dụng nhiều trong quá trình
lập bản đồ gen ở gần vùng tâm động.
- AND satellite còn gọi là các AND vệ tinh vì
các đoạn AND này có chứa những trình tự
AND được lặp lại liền kề nhau hình thành nên
các băng vệ tinh khi phân tích AND của hệ
gen bằng phương pháp li tâm chênh lệch tỷ
trọng(density gradient centrifugation).

Tài liệu tham khảo
 Bài giảng Sinh học người của Thầy Trịnh Hồng Thái
 Molecular biology Robert F. Weaver University of

Kansas – Lawrence 2th Edition.
 Giáo trình Công nghệ Sinh học phân tử - Nguyên lý
và ứng dụng của ADN tái tổ hợp.NXB KHKT 2007.
 
 
 
And others websites and materials.

...
AND không ghi mã l p l i k ế
AND không ghi mã l p l i k ế
ti p nhau m t s ng ế
ti p nhau m t s ng ế
d ng
d ng
Ti u lu n Sinh H c Ng i ườ
Gi ng viên : PGS.TS Tr nh H ng Thái
Nhóm sinh viên th c hi n :
Nguy n H ng Tr ng ườ
Tr n Trung Nam
Vũ M nh Hùng
D ng Nh t Huyươ
Nguy n Văn Hi p
AND không ghi mã lặp lại kế tiếp nhau và một số ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AND không ghi mã lặp lại kế tiếp nhau và một số ứng dụng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
AND không ghi mã lặp lại kế tiếp nhau và một số ứng dụng 9 10 648