Ktl-icon-tai-lieu

Anh văn

Được đăng lên bởi Doxuanminh Doxuanminh
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
no most people my over know water than call first who may down side been now find any new work part take get place made live where after back little only @ @ man year came show every good me give up give our under

12

10

8

@@

6
@
4

2

f
a
t

r
o
p
e

s
t
e
a
m

s
e
a
s
o
n

f
e
a
r

b
lo
c
k

c
h
a
n
c
e

f
r
u
it

e
q
u
a
l

p
e
r
io
d

t
r
o
u
b
le

c
a
s
e

c
lim
b

g
o
n
e

c
e
n
t
u
r
y

w
in
t
e
r

h
o
t

s
a
il

h
u
n
t

b
lu
e

0

that

ấy ,đó ,kia

was

là

are
with
as
I
his
they
be
at
one
have
this
from
or
had
by
hot
word
but
what
some
we
can

là
với
như
tôi
mình
ho
được
khi
môt
có
này
từ
hoăc
có
qua
nóng
từ
nhưng
gì
một số
chúng tôi
có thể

out
other
were
all
there
when
up
use
your
how
said
an
each
she
which
do
their
time
if
will
would
way
about
many
then
them
write

ra
khác
là
tất cả
có
khi
lên
sử dụng
của bạn
sao,thế nào
nói
một
mỗi.môi
cô
mà
làm
của ho
thời gian
nếu
sẽ
sẽ (qk)
cách,pp,đ đi
về
nhiều
sau đó
ho
viết

like

thích
như
để
các
cô
tầm vóc,người
làm
điều

so
these
her
long
make
thing

g

see
him
two
has
look
more
day
could
go
come
did
number

xem,nhìn
anh ta
hai
có
xem
hơn
ngày
có thể
đi
đến
đã làm
số

no
most
people
my
over
know
water
than
call
first
who
may
down
side
been
now
find
any
new
work
part
take
get

không
nhất
nhân dân
của tôi
hơn
biết
nước
hơn
goi
đầu tiên
ai
có thể
xuống
bên
được
bây giờ
tìm
bất kỳ
mới
công việc
phần
có
được

place
made
live
where
after
back
little
only
sound
round
man
year
came
show
every
good
me
give up
give
our
under
name
very
through
just
form
sentence
great
think
say
help
low
line
differ
turn
cause

@
@

nơi
thực hiện
sống
đâu
sau khi
lưng
ít
chỉ
âm thanh
chung quanh
người đàn ông
năm
đến
chương trình
mỗi
tốt
tôi
Thất bại
cho
của chúng tôi
dưới
tên
rất
xuyên qua
chỉ
hình thức
câu văn
lớn
nghi
nói
giúp
thấp
dòng
khác nhau
phiên
nguyên nhân

f
f
f

much
mean
before
move
right
boy
old
too
same
tell
does
set
three
want
air
well
also
play
small
end
put
home
read
hand
port
large

nhiều
có nghĩa là
trước
di chuyển
ngay
con trai
xưa
thêm vào,cũng
như nhau
nói
không
bộ
ba
muốn
không khí
cũng
cũng
chơi
nho
cuối
đặt
quê hương
đoc
tay
cổng
to

f
f

spell
add
even
land
here
must
big
high
such

chính tả
thêm,cộng
thậm chí
đất
đây
phải
to
cao
như vậy

f

follow
act
why
ask
men
change
went
light
kind
off
need
house
picture
try
us
again
animal
point
mother
world
near
build
self
earth
father
head
stand
own
page
should
country
found
answer
school
grow
study

theo
hành động
Tại sao
xin
người đàn ông
th...


no most people my over know water than call rst who may down side been now nd any new work part take get place made live where aer back lile only @ @ man year came show every good me give up give our under





Anh văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh văn - Người đăng: Doxuanminh Doxuanminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Anh văn 9 10 68