Ktl-icon-tai-lieu

anh xạ tuyến tính

Được đăng lên bởi Vũ Nguyễn Tiến Dũng
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5: Ánh xạ tuyến tính

ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH
Bài 1: Khái niệm ánh xạ tuyến tính – và các tính chất
______________________________________________
1. Khái niệm ánh xạ tuyến tính
1.1 Định nghĩa: Cho hai không gian vectơ V và V’ trên trường K. Một ánh xạ
f : V  V ' được gọi là ánh xạ tuyến tính nếu f thỏa mãn hai điều kiện sau đây:
i) f ( x  y )  f ( x)  f ( y ), x, y V (tính bảo toàn phép cộng).
ii) f ( x)   f ( x), x  V ,   K (tính bảo toàn phép nhân với vô hướng).
- Nếu V = V’ thì ta gọi f là phép biến đổi tuyến tính hay toán tử tuyến tính.
Đặt L(V, W) là tập tất cả các ánh xạ tuyến tính từ V vào W. Trên L(V, W) ta đặt
các phép toán sau:

 f  g  (u )  f (u )  g (u )
  f  (u )   f (u )

u  V ,   K

Khi đó, L(V, W) cùng với hai phép toán được định nghĩa như trên là không gian
vector.
Sinh viên tự kiểm tra không gian này thỏa các tiên đề về không gian vector.
Chú ý: Ở điều kiện (i) thì phép (+) bên vế trái là phép cộng trong V còn phép
cộng bên vế phải là phép (+) trong V’, tương tự với điều kiện (ii).
Các điều kiện (i) và (ii) trong định nghĩa có thể thay thế bằng điều kiện sau:
f ( x  y )   f ( x)  f ( y ), x, y  V ;   K

1.2Ví dụ:
f : K  Km
a) Ánh xạ
x a ( x, 0,..., 0)

là một ánh xạ tuyến tính và được gọi là phép nhúng từ K vào K m .
g : Kn
K
b) Với mỗi i = 1, 2, …, n ta đặt ánh xạ
(x1 , x2 ,..., xn ) a xi
là một ánh xạ tuyến tính và được gọi là phép chiếu lên thành phần thứ i của K n .
c) Ánh xạ:

 :V  V '
là ánh xạ tuyến tính, gọi là ánh xạ không.
x a 0V '

d) Kiểm tra ánh xạ h:R2  R2 có phải là ánh xạ tuyến tính không?
(x,y)  (2x+y ; x-2y)
Giải:
Với x,y  R2 suy ra x  ( x1 , x2 ) và y  ( y1 , y2 ) với  ;   K . Khi đó,

h( x  y)  h( x1  y1 , x2  y2 )  (2( x1  y1 )  x2  y2 , x1  y1  2( x2  y2 ))
 (2 x1  x2 , x1  2 x2 )  (2 y1  y2 , y1  2 y2 )  h( x)  h( y)
Đại số tuyến tính

Chương 5: Ánh xạ tuyến tính

Khi đó, h( x )   (2 x1  x2 , x1  2 x2 )
Vậy ánh xạ h cho bởi công thức trên là ánh xạ tuyến tính.
Hơn nữa đây còn là một phép biến đổi tuyến tính, hay toán tử tuyến tính từ
không gian vector R 2vào chính nó.
2. Các tính chất:
Nếu f là một ánh xạ tuyến tính từ V vào V’ thì ta có:
i)

f ( x   y)   f ( x)   f ( y);

ii)

f (0V )  0V ' ; f ( x)   f ( x);

iii) Nếu f : V  V ' và g : V '  V '' là các ánh xạ tuyến tính thì gf : V  V '' cũng là
ánh xạ tuyến tính.
iv) Qua một ánh xạ tuyến tính thì một hệ vectơ phụ thuộc tuyến tính (trong V)
được biến thành một hệ phụ thuộc tu...
Chương 5: Ánh xạ tuyến tính
ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH
Bài 1: Khái niệm ánh xạ tuyến tính – và các tính chất
______________________________________________
1. Khái niệm ánh xạ tuyến tính
1.1 Định nghĩa: Cho hai không gian vectơ VV’ trên trường K. Một ánh xạ
: 'f V V
được gọi là ánh xạ tuyến tính nếu f thỏa mãn hai điều kiện sau đây:
i)
( ) ( ) ( ), ,f x y f x f y x y V
(tính bảo toàn phép cộng).
ii)
( ) ( ), ,f x f x x V K
(tính bảo toàn phép nhân với vô hướng).
- Nếu V = V’ thì ta gọi f phép biến đổi tuyến tính hay toán tử tuyến tính.
Đặt L(V, W) là tập tất cả các ánh xạ tuyến tính từ V vào W. Trên L(V, W) ta đặt
các phép toán sau:
( ) ( ) ( )
( ) ( )
f g u f u g u
f u f u
,u V K
Khi đó, L(V, W) cùng với hai phép toán được định nghĩa như trên là không gian
vector.
Sinh viên tự kiểm tra không gian này thỏa các tiên đề về không gian vector.
Chú ý: Ở điều kiện (i) thì phép (+) bên vế trái là phép cộng trong V còn phép
cộng bên vế phải là phép (+) trong V’, tương tự với điều kiện (ii).
Các điều kiện (i) và (ii) trong định nghĩa có thể thay thế bằng điều kiện sau:
( ) ( ) ( ), , ;f x y f x f y x y V K
1.2Ví dụ:
a) Ánh xạ
:
( ,0,...,0)
m
f K K
x x
a
là một ánh xạ tuyến tính và được gọi là phép nhúng từ K vào
m
K
.
b) Với mỗi i = 1, 2, …, n ta đặt ánh xạ
là một ánh xạ tuyến tính và được gọi là phép chiếu lên thành phần thứ i của
n
K
.
c) Ánh xạ:
'
: '
0
V
V V
x
a
là ánh xạ tuyến tính, gọi là ánh xạ không.
d) Kiểm tra ánh xạ h:R
2
R
2
có phải là ánh xạ tuyến tính không?
(x,y)
(2x+y ; x-2y)
Giải:
Với x,y
R
2
suy ra
1 2
( , )x x x
1 2
( , )y y y
với
; K
. Khi đó,
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2
( ) ( , ) (2( ) , 2( ))
(2 , 2 ) (2 , 2 ) ( ) ( )
h x y h x y x y x y x y x y x y
x x x x y y y y h x h y
Đại số tuyến tính
anh xạ tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
anh xạ tuyến tính - Người đăng: Vũ Nguyễn Tiến Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
anh xạ tuyến tính 9 10 83