Ktl-icon-tai-lieu

Ánh xạ tuyến tính

Được đăng lên bởi camdovip62111
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 6301 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH
Giảng viên: Phan Đức Tuấn
Khoa Toán - ĐHSP - ĐHĐN

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2011

Phan Đức Tuấn (Khoa Toán - ĐHSP- ĐHĐN)

Ánh xạ tuyến tính

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2011

1 / 61

Bài 1: Định nghĩa và tính chất

Định nghĩa và tính chất

Định nghĩa 1.1
Cho U , V là 2 không gian vector trên trường K. Ánh xạ
T : U → V được gọi là ánh xạ tuyến tính nếu:
i. T (u + v) = T (u) + T (v), ∀u, v ∈ U
ii. T (ku) = kT (u), ∀k ∈ K , ∀u ∈ U .

Phan Đức Tuấn (Khoa Toán - ĐHSP- ĐHĐN)

Ánh xạ tuyến tính

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2011

2 / 61

Bài 1: Định nghĩa và tính chất

Chú ý 1.1
Hai điều kiện i,ii trên có thể thay thế bởi điều kiện:
T (au + bv) = aT (u) + bT (v), ∀a, b ∈ K , ∀u, v ∈ U .

Phan Đức Tuấn (Khoa Toán - ĐHSP- ĐHĐN)

Ánh xạ tuyến tính

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2011

3 / 61

Bài 1: Định nghĩa và tính chất

Chú ý 1.1
Hai điều kiện i,ii trên có thể thay thế bởi điều kiện:
T (au + bv) = aT (u) + bT (v), ∀a, b ∈ K , ∀u, v ∈ U .
Trong trường hợp U = V thì ánh xạ tuyến tính gọi là
phép biến đổi tuyến tính.

Phan Đức Tuấn (Khoa Toán - ĐHSP- ĐHĐN)

Ánh xạ tuyến tính

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2011

3 / 61

Bài 1: Định nghĩa và tính chất

Chú ý 1.1
Hai điều kiện i,ii trên có thể thay thế bởi điều kiện:
T (au + bv) = aT (u) + bT (v), ∀a, b ∈ K , ∀u, v ∈ U .
Trong trường hợp U = V thì ánh xạ tuyến tính gọi là
phép biến đổi tuyến tính.
Để đơn giản ta viết T(u)=Tu.

Phan Đức Tuấn (Khoa Toán - ĐHSP- ĐHĐN)

Ánh xạ tuyến tính

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2011

3 / 61

Bài 1: Định nghĩa và tính chất

Ví dụ 1.1
Cho T : R → R xác định bởi Tx = ax, với a là hằng số
cho trước là ánh xạ tuyến tính.

Phan Đức Tuấn (Khoa Toán - ĐHSP- ĐHĐN)

Ánh xạ tuyến tính

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2011

4 / 61

Bài 1: Định nghĩa và tính chất

Ví dụ 1.1
Cho T : R → R xác định bởi Tx = ax, với a là hằng số
cho trước là ánh xạ tuyến tính.
Thật vậy:

Phan Đức Tuấn (Khoa Toán - ĐHSP- ĐHĐN)

Ánh xạ tuyến tính

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2011

4 / 61

Bài 1: Định nghĩa và tính chất

Ví dụ 1.1
Cho T : R → R xác định bởi Tx = ax, với a là hằng số
cho trước là ánh xạ tuyến tính.
Thật vậy:
T (x + y) = a(x + y) = ax + ay = Tx + Ty.

Phan Đức Tuấn (Khoa Toán - ĐHSP- ĐHĐN)

Ánh xạ tuyến tính

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2011

4 / 61

Bài 1: Định nghĩa và tính chất

Ví dụ 1.1
Cho T : R → R xác định bởi Tx = ax, với a là hằng số
cho trước là ánh xạ tuyến tính.
Thật vậy:
T (x + y) = a(x + y) = ax + ay = Tx + Ty.
T (kx) = a(kx) = k(ax) = kTx.

Phan Đức Tuấn (Khoa Toán - ĐHSP- ĐHĐN)

Ánh xạ tuyến tính

Đà Nẵng, tháng 12 năm 20...
ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH
Giảng viên: Phan Đức Tuấn
Khoa Toán - ĐHSP - ĐHĐN
Đà Nẵng, tháng 12 năm 2011
Phan Đức Tuấn (Khoa Toán - ĐHSP- ĐHĐN) Ánh x tuyến tính Đà Nẵng, tháng 12 năm 2011 1 / 61
Ánh xạ tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ánh xạ tuyến tính - Người đăng: camdovip62111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
Ánh xạ tuyến tính 9 10 417