Ktl-icon-tai-lieu

Áp dụng phương pháp Rađa đất để xác định “thoát không” dưới bê tông bản mặt đập Cửa Đạt

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, Số 4 (2013) 8-15

Áp dụng phương pháp Rađa đất để xác định “thoát không”
dưới bê tông bản mặt đập Cửa Đạt
Đỗ Anh Chung1, Nguyễn Văn Lợi1, Vũ Đức Minh2,*
1
2

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình - Viện Khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 20 tháng 9 năm 2013
Chỉnh sửa ngày 25 tháng 10 năm 2013; chấp nhận đăng ngày 20 tháng 12 năm 2013

Tóm tắt: Trong các công trình thủy lợi nói chung, các đập đá đổ, bê tông bản mặt nói riêng, sau
khi hồ tích nước giữa lớp bê tông bản mặt và đập đá đổ thường xuất hiện hiện tượng “thoát
không”. Đây là hiện tượng tách các lớp vật liệu khác nhau giữa tấm bê tông bản mặt, lớp vữa lót
và lớp đệm tạo ra khoảng rỗng có thể chứa nước hoặc không khí. Khi gặp hiện tượng này việc
phân bố ứng suất và cơ chế làm việc của các tấm bê tông bản mặt sẽ bị ảnh hưởng và tác động đến
khả năng chống thấm và tuổi thọ công trình. Bài báo giới thiệu một số kết quả mới thu được khi
ứng dụng phương pháp Ra đa đất để xác định nhanh hiện tượng “thoát không” dưới tấm bê tông
bản mặt tại đập hồ chứa nước Cửa Đạt - huyện Thường Xuân - tỉnh Thanh Hóa.
Từ khóa: đập đá đổ, bê tông bản mặt, “thoát không”

công nghệ này như đập bê tông đầm lăn Sơn
La, đập đá đổ có bê tông bản mặt Cửa Đạt,
Thanh Hóa...

1. Đặt vấn đề∗
Hiện nay, đập đá đổ có bê tông bản mặt
(Concrete Face Rockfill Dam - CFRD) là kết
cấu đập đang được ứng dụng phổ biến trên thế
giới. Đây là loại đập có tính an toàn cao, không
kén chọn điều kiện địa hình địa chất, có thể thi
công ở mọi điều kiện thời tiết, tận dụng được
tối đa các loại đá thải loại đào từ hố móng tràn
hoặc đường hầm tháo lũ, mang lại hiệu quả lớn
về kinh tế và kỹ thuật [1].

Trong thực tế, khi các đập này được đưa
vào sử dụng, nhất là các đập có chiều cao lớn
thường có sự biến dạng của thân đập như lún,
chuyển vị… Mặt khác, bê tông bản mặt mặc dù
được thiết kế có chiều dày mỏng, nhưng lại làm
bằng bê tông cốt thép - đây là loại vật liệu cứng
nên không thể uốn theo sự biến dạng của mặt
thượng lưu, của thân đập, dẫn đến hiện tượng
mất tiếp xúc giữa bê tông bản mặt và phần còn
lại của thân đập. Kết quả là tạo ra khoảng trống
giữa lớp dưới bê tông bản mặt và phần còn lại
của thân đập, mà theo các nhà nghiên cứu của
Trung Quốc gọi hiện tượng này là hiện tượng

Trong thời gian qua, ở Việt Nam đã xây
dựng một số công trình thủy lợi có ứng dụng
_______
∗

Tác giả liên hệ. ĐT: 84-914658586
E-mail: min...
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, Số 4 (2013) 8-15
8
Áp dng phương pháp Rađa đt để xác định “thoát không”
dưới bê tông bn mt đập Ca Đạt
Đỗ Anh Chung
1
, Nguyn Văn Li
1
, Vũ Đức Minh
2,
*
1
Vin Sinh thái và Bo v công trình - Vin Khoa hc Thu Li Vit Nam
2
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyn Trãi, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 20 tháng 9 năm 2013
Chỉnh sa ngày 25 tháng 10 năm 2013; chp nhn đăng ngày 20 tháng 12 năm 2013
m tt: Trong các công trình thy li i chung, c đập đá đ, tông bn mt nói riêng, sau
khi h tích nước gia lp tông bn mt đập đá đổ thường xut hin hin tượng “thoát
không”. Đây hin tượng tách các lp vt liu khác nhau gia tm tông bn mt, lp va lót
lp đm to ra khong rng th cha nước hoc không khí. Khi gp hin tượng y vic
phân b ng sut cơ chếm vic ca các tm bê tông bn mt s b nh hưởng và tác động đến
kh năng chng thm và tui th ng trình. Bài báo gii thiu mt s kết qu mi thu được khi
ng dng phương pháp Ra đa đt để xác định nhanh hin tượng “thoát không” dưới tm bê tông
bn mt ti đập h cha nước Ca Đạt - huyn Thường Xuân - tnh Thanh Hóa.
T khóa: đập đá đổ, bê tông bn mt, “thoát không”
1. Đặt vn đề
Hin nay, đập đá đổ tông bn mt
(Concrete Face Rockfill Dam - CFRD) là kết
cu đập đang được ng dng ph biến trên thế
gii. Đây là loi đp tính an toàn cao, không
kén chn điu kin đa hình đa cht, th thi
công mi điu kin thi tiết, tn dng được
ti đa các loi đá thi loi đào t h móng tràn
hoc đường hm tháo lũ, mang li hiu qu ln
v kinh tế k thut [1].
Trong thi gian qua, Vit Nam đã xây
dng mt s công trình thy li có ng dng
_______
Tác gi liên h. ĐT: 84-914658586
E-mail: minhvd@vnu.edu.vn
công ngh này như đập tông đầm lăn Sơn
La, đập đá đổ bê tông bn mt Ca Đạt,
Thanh Hóa...
Trong thc tế, khi các đập này được đưa
vào s dng, nht các đập chiu cao ln
thường s biến dng ca thân đập như lún,
chuyn vMt khác, bê tông bn mt mc
được thiết kế chiu dày mng, nhưng li làm
bng bê tông ct thép - đây là loi vt liu cng
nên không th un theo s biến dng ca mt
thượng lưu, ca thân đập, dn đến hin tượng
mt tiếp xúc gia tông bn mt phn còn
li ca thân đập. Kết qu to ra khong trng
gia lp dưới tông bn mt phn còn li
ca thân đập, theo các nhà nghiên cu ca
Trung Quc gi hin tượng này hin tượng
Áp dụng phương pháp Rađa đất để xác định “thoát không” dưới bê tông bản mặt đập Cửa Đạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Áp dụng phương pháp Rađa đất để xác định “thoát không” dưới bê tông bản mặt đập Cửa Đạt - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Áp dụng phương pháp Rađa đất để xác định “thoát không” dưới bê tông bản mặt đập Cửa Đạt 9 10 553