Ktl-icon-tai-lieu

Áp suất khí quyển lớp 8

Được đăng lên bởi dominhpy11
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Câu 1:Em hãy nêu kết luận về mực chất lỏng trong bình thông nhau?
So sánh áp suất tại hai điểm A và B (xem hình vẽ) ở trong hai nhánh bình thông nhau?
Giải thích.

A

B

HÌNH 1: MÁYTHỦYLỰC

Câu 2:Hình vẽ mô tả hoạt động máy thủy lực. Muốn có lực nâng ở pit-tông lớn gấp 20 lần
lực tác dụng lên pit-tông nhỏ thì các pit-tông của máy thủy lực có diện tích như thế nào?

ĐA

Hình 9.3

Thí nghiệm 3:
Ghê– rich: Thị trưởng thành phố Mac-đơ- buốc(Đức)

Năm 1654 Gheâ-rích laáy 2 baùn caàu baèng ñoàng roãng, ñöôøng kính khoaûng 30cm, meùp
maøi nhaün, uùp chaët vaøo nhau sao cho khoâng khí khoâng loït vaøo ñöôïc.

Hai bán cầu

Miếng lót

Thí nghiệm 3:

Sau ñoù duøng maùy bôm huùt heát khoâng khí beân trong ra vaø khoùa vanlaïi.

Thí nghiệm 3:

Dùng haiđàn ngựa mỗi đàn 8 con mà cũng không kéo 2 bán cầu

C4: Hãy giải thích tại sao?

ra được.

Khi chưa bơm hút không khí ra, ápsuất không khí bên trong và bên ngoài cânbằng.

Sau khi bơm hút không khí bên trong ra, ápsuất không khí bên ngoài lớn hơn áp suấtbên trong
rất nhiều.

Ví dụ: Sự tồn tại của áp suất khí quyển.

Uống sửabằngốnghút

Ống nhỏ giọt

Em hãy mô tả cấu tạo và cách sử
dụng của bình nước đóng chai loại
lớn?

HÃY BẢO VỆ BẦU KHÍ QUYỂN
Bầu khí quyển của trái đấtcóảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của con người vìvậy
chúng ta cần phải bảo vệ nó, không cho nó bị ô nhiễm!!!

BÀI TẬP

•
•

Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Trái Đất được bao bọc bởi một lớp không khí dày tới hàng ngàn kilômét, gọi là
…………..

•

khí quyển

lượng
Do không khí có ……………. trọng
nên Trái
Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu áp
suất của lớp không khí bao quanh Trái Đất. Áp suất này gọi là ……………….

áp suất khí quyển

BÀI TẬP

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây do áp suất khí quyển gây ra?
A. Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng sẽ phồng lên như cũ.
B. Săm xe đạp bơm căng để ngoài nắng có thể bị nổ.
C. Dùng một ống nhựa nhỏ có thể hút nước từ cốc nước vào miệng.
D. Thổi hơi vào quả bóng bay, quả bóng bay sẽ phồng lên.

Hướng dẫn tựhọc:

a)

Bàivừa học:

-Học thuộc ghi nhớ SGK (trang 34)

-)Làm bài tập 9.5; 9.6 (SBT)
-)Đọc phần có thể em chưa biết
b) Bàisắp học:
-Xem trước bài Lực đẩy Ac-si-met. Thử trả lời các lệnh C trong bài.

BÀI TẬP
Bài 1:Vì sao mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển?

A. Do không khí tạo thành khí quyển có thể chuyển động tự do
B. Do không khí tạo thành khí quyển có trọng lượng
C.

Do không khí tạo thành khí quyển luôn bao quanh Trái Đấ...
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Áp suất khí quyển lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Áp suất khí quyển lớp 8 - Người đăng: dominhpy11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Áp suất khí quyển lớp 8 9 10 836