Ktl-icon-tai-lieu

AutoCAD can ban

Được đăng lên bởi Hoang Nguyen Thanh
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI 2
1. CAÙC LEÄNH QUAN SAÙT BAÛN VEÕ
2. CAÙC PHÖÔNG THÖÙC TRUY
BAÉT ÑIEÅM
3. LEÄNH VEÕ ÑÖÔØNG TROØN
4. LEÄNH CAÉT XEÙN ÑOÁI TÖÔÏNG

1. CAÙC LEÄNH QUAN SAÙT BAÛN VEÕ
1.1 . Leänh ZOOM:
 Leänh Zoom duøng ñeå phoùng to hay thu
nhoû baûn veõ trong khung nhìn hieän
haønh.
View / Zoom
Z 
Standard Toolbar hay Toolbar

Doøng leänh:
Specify corner of window, enter a
scale factor (nX or nXP),
or [All/ Center/ Dynamic/ Extents/
Previous/ Scale/ Window] <real time>:

Caùc löïa choïn:
Realtime : 
Hay

Daïng maëc ñònh cuûa leänh Zoom.
Löïa choïn naøy duøng ñeå phoùng to hay
thu nhoû toaøn boä baûn veõ.

Extend : E 
Hay

Phoùng to caùc ñoái töôïng treân maøn hình
tôùi khaû naêng lôùn nhaát coù theå. Toaøn boä
caùc ñoái töôïng treân baûn veõ ñeàu ñöôïc
theå hieän leân maøn hình.

Window : W 
Hay

Phoùng to leân maøn hình phaàn hình
aûnh cuûa ñoái töôïng ñöôïc xaùc ñònh bôûi
khung cöûa soå hình chöõ nhaät.

All : A 
Hay

Taïo laïi toaøn boä maøn hình.

Neáu ñoái töôïng veõ vöôït quaù giôùi haïn
baûn veõ, AutoCAD seõ phoùng hoaëc thu
hình veà möùc ñoái töôïng veõ.

Neáu ñoái töôïng veõ naèm trong giôùi haïn
baûn veõ, AutoCAD seõ phoùng hoaëc thu
hình veà möùc giôùi haïn baûn veõ.
Previous : P

Hay

Trôû veà goùc quan saùt tröôùc ñoù.

1.2 . Leänh PAN:

 Leänh Pan duøng ñeå di chuyeån taát caû
caùc ñoái töôïng treân maøn hình.
View / Pan
P
Standard Toolbar

Bieåu töôïng  xuaát hieän leân maøn hình,
duøng chuoät ñeå di chuyeån.
Ñeå thoaùt khoûi cheá ñoä Realtime, nhaán
phím ESC hay click phaûi chuoät 
Shortcut menu  Choïn Exit.

Baïn coù theå chuyeån ñoåi qua laïi giöõa leänh
ZOOM vaø PAN thoâng qua shortcut naøy.

2. CAÙC PHÖÔNG THÖÙC TRUY BAÉT
ÑIEÅM ÑOÁI TÖÔÏNG
Trong AutoCAD ta coù theå truy baét ñieåm
ñoái töôïng baèng hai phöông phaùp :

Truy baét ñieåm taïm truù :
Trong moãi laàn truy baét ñieåm chæ söû
duïng moät phöông thöùc truy baét.
Truy baét ñieåm thöôøng truù :
Cheá ñoä naøy luoân ñöôïc gaùn trong
suoát quaù trình thöïc hieän baûn veõ.

2.1 Trình töï truy baét ñieåm taïm truù :
Böôùc 1: Baét ñaàu moät leänh ñoøi hoûi chæ
ñònh ñieåm (Specify first point).
Böôùc 2: Choïn phöông thöùc truy baét
ñieåm, baèng 3 caùch sau:

 Thanh coâng cuï Object Snap.

 Nhaäp 3 kyù töï ñaàu tieân cuûa phöông
thöùc truy baét vaøo doøng leänh.

 Nhaán phím Shift + click chuoät phaûi
leân vuøng ñoà hoïa, xuaát hieän shortcut
menu Object Snap, choïn phöông thöùc
truy baét.

Böôùc 3:
Di chuyeån Cursor ñeán ñieåm caàn truy
baét, khi ñoù xuaát hi...
BAØI 2
BAØI 2
1. CAÙC LEÄNH QUAN SAÙT BAÛN V
2. CAÙC PHÖÔNG THÖÙC TRUY
BAÉT ÑIEÅM
3. LEÄNH VEÕ ÑÖÔØNG TROØN
4. LEÄNH CAÉT XEÙN ÑOÁI TÖÔÏNG
AutoCAD can ban - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AutoCAD can ban - Người đăng: Hoang Nguyen Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
AutoCAD can ban 9 10 429