Ktl-icon-tai-lieu

Automat

Được đăng lên bởi Sói Già
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƢƠNG 3

AUTOMAT HỮU HẠN
Finite Automata

LOGO

Nội dung
1. Automat hữu hạn (finite automata)
2. Automat hữu hạn đơn định

(deterministic finite automata)
3. Automat

hữu

hạn

không

đơn

định

(nondeterministic finite automata)
4. Automat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy

2

Nội dung
1. Automat hữu hạn (finite automata)
2. Automat hữu hạn đơn định

(deterministic finite automata)
3. Automat

hữu

hạn

không

đơn

định

(nondeterministic finite automata)
4. Automat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy

3

Automat hữu hạn
Một mô hình trừu tượng của máy tính thực
hiện một công việc nào đó một cách tự
động bao gồm các thành phần:

4

Automat hữu hạn
Thiết bị đầu vào (Input file)
 Nơi mà các chuỗi nhập (input string) được ghi
lên, được automat đọc nhưng không thay đổi
nội dung của nó.

5

Automat hữu hạn
Đầu đọc/ Cơ cấu nhập
 Bộ phận đọc input file từ trái qua phải.
 Đọc mỗi ký tự tại một thời điểm

6

Automat hữu hạn
Đơn vị điều khiển (control unit)
 Mỗi automat có một đơn vị điều khiển.
 Từ một trạng thái bất kỳ chuyển sang một
trạng thái mới

7

Automat hữu hạn
Hoạt động trong khung thời gian rời rạc
Tại 1 thời điểm, đơn vị điều khiển đang ở

trong một trạng thái nội (internal state)
nào đó, và đầu đọc đang quét một ký tự
nào đó trên input file

Tại thời điểm kế tiếp, đơn vị điều khiển ở
trong trạng thái kế tiếp (next state). Việc
xác định trạng thái kế tiếp là nhờ vào hàm
chuyển trạng thái (transition function)
8

Nội dung
1. Automat hữu hạn (finite automata)
2. Automat hữu hạn đơn định

(deterministic finite automata)
3. Automat

hữu

hạn

không

đơn

định

(nondeterministic finite automata)
4. Automat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy

9

Automat hữu hạn đơn định
Định nghĩa
Hoạt động

Đồ thị chuyển trạng thái (transition graph)
Ngôn ngữ được chấp nhận bởi DFA

10

Automat hữu hạn đơn định –
Định nghĩa

Một Automat hữu hạn đơn định (DFA) là một
bộ năm M = (Q, , , q0, F):
 Q là tập hữu hạn các trạng thái (states)
  là bảng chữ cái nhập (input alphabet)

  : Q    Q là hàm chuyển trạng thái
(transition function)
 q0  Q là trạng thái đầu (start state)
 F  Q là tập các trạng thái kết thúc (final states)
11

Automat hữu hạn đơn định –
Hoạt động

 Một DFA hoạt động theo nguyên tắc:
 Tại thời điểm khởi đầu, nó được giả thiết đang ở

trạng thái q0 với đầu đọc đang ở ký hiệu đầu bên
trái của chuỗi nhập
 Mỗi lần di chuyển, đầu đọc tiến về phía phải 1 ký
hiệu. Khi gặp ký hiệu kết thúc chuỗi thì chuỗi
được chấp nhận nếu DFA đang ở vào ...
LOGO
AUTOMAT HỮU HẠN
Finite Automata
CHƢƠNG 3
Automat - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Automat - Người đăng: Sói Già
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Automat 9 10 410