Ktl-icon-tai-lieu

axit cacboxylic

Được đăng lên bởi nguyenanhquang98
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Hóa học ( Thầy Phạm Ngọc Sơn)

Axit Cacboxylic

AXIT CACBOXYLIC
(BÀI TẬP TỰ LUYỆN)

Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN
Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng “Axit cacboxylic” thuộc Khóa học LTĐH KIT–1:
Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) tại website Hocmai.vn để giúp các Bạn kiểm tra, củng cố lại các kiến thức
được giáo viên truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước bài giảng “Axit
cacboxylic” sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này.

Câu 1: Axit stearic có công thức phân tử nào sau đây ?
A. C17H35COOH.
B. C17H33COOH.
C. C15H31COOH.
D. C17H31COOH.
Câu 2: Chất nào sau đây có đồng phân cis - trans ?
A. 2-Metylbut-1-en. B. Axit oleic.
C. But-2-in.
D. Axit panmitic.
Câu 3: C3H6O2 có tất cả bao nhiêu đồng phân mạch hở ?
A. 8.
B. 5.
C. 7.
D. 3.
Câu 4: Axit fomic có phản ứng tráng gương vì trong phân tử có
A. nhóm cacbonyl.
B. nhóm cacboxyl.
C. nhóm chức anđehit.
D. nhóm hiđroxyl.
Câu 5: Ba chất hữu cơ A, B, C có cùng nhóm định chức, có công thức phân tử tương ứng là CH 2O2,
C2H4O2, C3H4O2. Tên gọi các chất A, B, C lần lượt là
A. axit fomic, axit axetic, axit metacrylic.
B. metyl fomat, metyl axetat, metyl acrylat.
C. axit fomic, axit acrylic, axit propionic.
D. axit fomic, axit axetic, axit acrylic.
Câu 6: So sánh nhiệt độ sôi của các chất: ancol etylic (1), nước (2), đimetyl ete (3), axit axetic (4). Kết quả
nào đúng ?
A. (1) < (2) < (3) < (4).
B. (3) < (1) < (2) < (4).
C. (2) < (4) < (1) < (3).
D. (4) < (2) < (1) < (3).
Câu 7: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy các chất
được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là
A. T, Z, Y, X.
B. Z, T, Y, X.
C. T, X, Y, Z.
D. Y, T, X, Z.
Câu 8: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là:
A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.
B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.
C. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.
D. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.
Câu 9: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là
A. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO.
B. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.
C. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO.
D. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO.
Câu 10: So sánh tính axit của các chất: CH3COOH (A) ; C2H5OH (B) ; C6H5OH (C) ; HCOOH (D). Thứ
tự tính axit giảm dần là
A. C > B > A > D.
B. D > B > A > C.
C. D > A > C > B.
D. B > C > D > A.
Câu 11: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là
A. isopren.
B. stiren.
C. etylbenzen.
D. axit metac...
Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Hóa học ( Thầy Phạm Ngọc Sơn)
Axit Cacboxylic
Hocmai.vn Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
Câu 1: Axit stearic có công thức phân tử nào sau đây ?
A. C
17
H
35
COOH. B. C
17
H
33
COOH.
C. C
15
H
31
COOH. D. C
17
H
31
COOH.
Câu 2: Chất nào sau đây có đồng phân cis - trans ?
A. 2-Metylbut-1-en. B. Axit oleic. C. But-2-in. D. Axit panmitic.
Câu 3: C
3
H
6
O
2
có tất cả bao nhiêu đồng phân mạch hở ?
A. 8. B. 5. C. 7. D. 3.
Câu 4: Axit fomic có phản ứng tráng gương vì trong phân tử có
A. nhóm cacbonyl. B. nhóm cacboxyl.
C. nhóm chức anđehit. D. nhóm hiđroxyl.
Câu 5: Ba chất hữu A, B, C cùng nhóm định chức, công thức phân tử tương ứng CH
2
O
2
,
C
2
H
4
O
2
, C
3
H
4
O
2
. Tên gọi các chất A, B, C lần lượt là
A. axit fomic, axit axetic, axit metacrylic. B. metyl fomat, metyl axetat, metyl acrylat.
C. axit fomic, axit acrylic, axit propionic. D. axit fomic, axit axetic, axit acrylic.
Câu 6: So sánh nhiệt độ sôi của các chất: ancol etylic (1), nước (2), đimetyl ete (3), axit axetic (4). Kết quả
nào đúng ?
A. (1) < (2) < (3) < (4). B. (3) < (1) < (2) < (4).
C. (2) < (4) < (1) < (3). D. (4) < (2) < (1) < (3).
Câu 7: Cho các cht: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) đimetyl ete (T). Dãy các chất
được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là
A. T, Z, Y, X. B. Z, T, Y, X. C. T, X, Y, Z. D. Y, T, X, Z.
Câu 8: Dãy gm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phi là:
A. CH
3
CHO, C
2
H
5
OH,
C
2
H
6
, CH
3
COOH. B. CH
3
COOH,
C
2
H
6
, CH
3
CHO, C
2
H
5
OH.
C. C
2
H
6
,
C
2
H
5
OH
,
CH
3
CHO
, CH
3
COOH. D. C
2
H
6
,
CH
3
CHO
,
C
2
H
5
OH
, CH
3
COOH.
Câu 9: Dãy gm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải
A. CH
3
COOH, C
2
H
5
OH, HCOOH, CH
3
CHO.
B. CH
3
CHO, C
2
H
5
OH, HCOOH, CH
3
COOH.
C.
CH
3
COOH
, HCOOH,
C
2
H
5
OH
, CH
3
CHO.
D. HCOOH,
CH
3
COOH
,
C
2
H
5
OH
, CH
3
CHO.
Câu 10: So nh tính axit của các chất: CH
3
COOH (A) ; C
2
H
5
OH (B) ; C
6
H
5
OH (C) ; HCOOH (D). Thứ
tự tính axit giảm dần là
A. C > B > A > D. B. D > B > A > C.
C. D > A > C > B. D. B > C > D > A.
Câu 11: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là
A. isopren. B. stiren. C. etylbenzen. D. axit metacrylic.
Câu 12: Có tất cbao nhiêu hợp chất đơn chức, mạch hở chứa nguyên tử hiđro linh động công thức
C
4
H
6
O
2
?
A. 5. B. 2. C. 3.
D. 4.
Câu 13: Chỉ từ xenlulozơ các chất cần thiết, thể qua tối thiểu mấy phản ứng để điều chế etyl
axetat ?
A. 3. B. 5. C. 6. D. 4.
u 14: Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hroxit. Số cặp chất c dụng
được với nhau là
AXIT CACBOXYLIC
(BÀI TẬP TỰ LUYỆN)
Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN
Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng Axit cacboxylic thuộc Khóa học LTĐH KIT1:
Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) tại website Hocmai.vn để giúp các Bạn kiểm tra, củng cố lại các kiến thức
được giáo viên truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước bài giảng Axit
cacboxylic sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này.
axit cacboxylic - Trang 2
axit cacboxylic - Người đăng: nguyenanhquang98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
axit cacboxylic 9 10 412