Ktl-icon-tai-lieu

Axit sunfuric Muối sunfat

Được đăng lên bởi mrtruongsinh93
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÓA HỌC 10 CƠ BẢN

NguyễnTrườngSinh

Tổnthươngdobịb
ỏngaxit

BÀI 33
A.
I.
II.
III.
IV.
B.
I.
II.

Axitsunfuric
Tínhchấtvậtlý
Tínhchấthóahọc
Ứngdụng
Sảnxuấtaxitsunfuric
Muốisunfat.Nhậnbiếtmuốisunfat
Muốisunfat
Nhậnbiếtionsunfat

AXIT SUNFURIC
MUỐI SUNFAT

A.Axitsunfuric(H2SO4)

I.
.

Tínhchấtvậtlí

.

H2SO4tanvôhạntrongnướcvàtỏanhiềunhiệt.

Axitsunfuriclàchấtlỏng,sánh,khôngmàu,nặnggấp2lầnnước.

Cách pha loãng axit H2SO4đặc:rót từ từ axit đặc vào cốc nướcvà khuấy nhẹ
bằng đũa thủy tinh.

A.Axitsunfuric(H2SO4)
II.Tínhchấthóahọc

1.Tínhchấtcủadungdịchaxitsunfuricloãng
Dungdịchaxitsunfuricloãngcónhữngtínhchấtchungcủaaxit

•

Đổimàuquỳtímthànhđỏ

•

Tácdụngvớikimloạihoạtđộng,giảiphóngkhíH2

•

Tácdụngvớioxitbazơvàvớibazơ

•

Tácdụngđượcvớinhiềumuối

HStựchovídụminhhọa.

A.Axitsunfuric(H2SO4)
2.Tínhchấtcủaaxitsunfuricđặc
a.Tínhoxihóamạnh:



Tácdụngvớikimloại:

H2SO4đặcnóng,tácdụngvớihầuhếtkimloạitrừAu, Pt.

0

+6

Cu  2H 2 S O 4
0

+6

2 Al + 4H S O 

to

t

o

2

+4

Cu SO 4 + S O 2 + 2H 2O
+3

+4

Al (SO ) + S O 2 +4H 2O

2
2
4
4 3
Lưuý:Al, Fe, CrkhôngphảnứngvớiH
SO
đậmđặc,nguội.
2 4

A. Axit sunfuric (H2SO4)

Tácdụngvớiphikim
0

6

C + 2H 2 S O 4

to

4

C
O2

4

+ 2 S O 2

+ 2H 2O

A.Axitsunfuric(H2SO4)
b.Tínhháonước:

C12 H 22O11


H 2SO4

Trắng

C + 2H 2SO
4 

12C+11H 2O
Đen

CO 2 + 2SO 2 + 2H 2O

A. Axit sunfuric (H2SO4)
III.Ứngdụng
Phânbón

Thuốctrừsâu

Dượcphẩm

H2SO4

Sơnmàu,phẩm

Chấtgiặtrửatổn

nhuộm

ghợp

Tơsợihóahọc,c
hấtdẻo

IV.Sảnxuấtaxitsunfuric

Gồm3côngđoạnchính

1)

Sảnxuấtlưuhuỳnhđioxit(SO2)

S + O 2

2)

Sảnxuấtlưuhuỳnhtrioxit(SO3)

3)

HấpthụSO3bằngH2SO4

t0

4FeS2 +11O 2

t

o

SO 2

2Fe 2 O3 +8SO 2

450 500o C

2SO 2 + O 2 ‡ˆ ˆˆ ˆˆVˆˆO ˆˆ ˆˆ†ˆ 2SO3
2 5

H 2SO 4 +nSO
3 

H 2SO 4 .nSO3

H 2SO 4 .nSO3 + nH 2O


(oleum)

(n+1)H 2SO 4

B.Muốisunfat.Nhậnbiếtionsunfat

I.

Muốisunfat

Muốisunfatlàmuốicủaaxitsunfuric.Có2loại

.

Muốitrunghòa(muốisunfat)chứaionsunfatSO42−.PhầnlớnmuốisunfatđềutantrừBaSO
4, SrSO4, PbSO4khôngtan.

.

Muốiaxit(muốihiđrosunfat)chứaionhiđrosunfatHSO4−.

II.Nhậnbiếtionsunfat
Thuốcthử:làdungdịchmuốibarihoặcdungdịchBa(OH)2.
Dấuhiệunhậnbiết:xuấthiệnbarisunfatBaSO4kếttủatrắng,khôngtantrongaxit:

H 2SO 4 + Ba(OH)
2 

BaSO
 4

+ 2H 2O

Màutrắng

Na 2SO 4 + BaCl
2 

BaSO
 4
Màutrắng

+ 2NaCl

...
NguyễnTrườngSinh
HÓA HỌC 10 CƠ BẢN
Axit sunfuric Muối sunfat - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Axit sunfuric Muối sunfat - Người đăng: mrtruongsinh93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Axit sunfuric Muối sunfat 9 10 746