Ktl-icon-tai-lieu

Bà̀i Tậ̣p Ma Trậ̣n

Được đăng lên bởi canhbao
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 921 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MA TRẬN
A. CÁC PHÉP TOÁN VỀ MA TRẬN:
Bài 2.1. Tích AB của các ma trận A và B sẽ thay ñổi như thế nào nếu:
a. ðổi chỗ dòng i và dòng j của ma trận A.
b. Nhân dòng j của ma trận A với số c rồi cộng vào dòng i của nó.
c. ðổi chỗ cột i và cột j của ma trận B.
d. Nhân cột j của ma trận B với số c rồi cộng vào cột i của nó.
Bài 2.2. Ký hiệu Ar x s là ma trận cấp r x s. Tìm m, n trong các trường hợp sau:
a. A3 x 4 B4 x 5 = Cm x n

b. A2 x 3 Bm x n = C2 x 6

c. A2 x m Bn x 3 = C2 x 3

Bài 2.3. Cho các ma trận :
 3 0 
A =  -1 2  ,
 1 1 

 1 5 2 
B =  -1 1 0  ,
 -4 1 3 

 -3 -1 
C =  2 1  ,
 4 3 

 4 -1 

2 0 

D=

Tìm các ma trận sau (nếu tồn tại) A + B, A + C, AB, BA, CD, DC, D2 .
Bài 2.4. Cho các ma trận:
 2 -1 3 
,
A=
0 1 2 

 -2 1
B =  0 2
 1 -1



,


 1 1 

 0 1 

C=

a. Tính AB, ABC
b. Tính (AB)3, C n với n ∈ N.
c. Tìm ma trận chuyển vị của A.
 0 2 -1 
Bài 2.5. Cho các ma trận: A =  1 1 -1  ,
 -2 -5 4 

Tính: A.B,

D = BCA,

 1 3 1 
B =  2 2 1  ,
 3 4 2 

 1 0 0 
C =  0 2 0 
 0 0 1 

D6

 1 2 
 -1 
 3 4 
 3 
t
t
t
t
Bài 2.6 Cho X = 
 và Y = 
 . Tìm XX , X X, YY , Y Y
 5 6 
 4 

Bài 2.7. Cho ma trận A =

 1 -2 2 
 -6 1 4 

.
2
-2
3



Tìm ma trận X sao cho 3A + 2X = I3

Biên soạn: GV Nguyễn Vũ Thụ Nhân – Dương Minh Thành – Tổ bộ môn Toán - Lý

 -1 0 1 
 . Nếu B3 x2 sao cho AB = I2 thì :
 0 1 1 

Bài 2.8. Cho A = 

a

 -a-1
B=
 a+1

b
1-b
b



2
 ∀ a, b ∈ R. Khi ñó, CmR: (BA) B = B.


n

n

3 -1
3-3
 4 -3 
 . CmR An =
A+
I , với mọi n ≥ 1, n ∈ N
2 2
2
 1 0 

Bài 2.9. Cho A = 

B. HẠNG CỦA MA TRẬN, HỆ PHƯƠNG TRÌNH:
Bài 2.9 Tìm dạng bậc thang dòng rút gọn của ma trận:

 31

a.
2
6

21
7
14
42

0 9
-1 -2
0 6
-1 13

0
-1
1
0






 11

b.
4
2

0
2
6
-2

-3
-1
3
-4

-1
0
-4
-7






 12

c.
3
4

2
3
4
5

3
4
5
1

4
5
1
2

 10

f.
1
0

2
-1
0
1

0
2
0
0

3
7
-5
2

 -1
m
c.
 1
 1

2
-1
m
2

1
1
0
2

-1
-1
1
-1

 -12

f.
 -2
m

12
1
24
3

4 8
1 3
8 16
1 2

1
-1
-2
4

Bài 2.10 Tìm hạng của ma trận:



a.



1 0 -2

-4 -1
5
1 3
7
5 0 -10

2
d.  -1
0
5
1

 1 -3 4 2
b.  2 1 1 4
 -1 -2 1 -2

2 3 4
4 6 8
3 -3 6
1 0 2
10 15 20





 04

e.
 10
 1

4
8
18
4






10 1
18 7
40 17
17 3






5
1
2
3











Bài 2.11 Tùy theo giá trị của m, tính hạng của ma trận sau:

 -12

a.
 1
 -2

0
1
1
-1

2
-1
1
1

1
2
3
m

 m1

d.
1
1

1
m
1
1

1
1
m
1

1
1
1
m

0
2
2
-2











 ...
Biên son: GV Nguyn Vũ Th Nhân – Dương Minh Thành – T b môn Toán -
MA TRN
A. CÁC PHÉP TOÁN V MA TRN:
Bài 2.1. Tích AB ca các ma trn A và B s thay ñổi như thế nào nếu:
a. ðổi ch dòng i và dòng j ca ma trn A.
b. Nhân dòng j ca ma trn A vi s c ri cng vào dòng i ca nó.
c. ðổi ch ct i và ct j ca ma trn B.
d. Nhân ct j ca ma trn B vi s c ri cng vào ct i ca nó.
Bài 2.2. Ký hiu A
r x s
là ma trn cp r x s. Tìm m, n trong các trường hp sau:
a. A
3 x 4
B
4 x 5
= C
m x n
b. A
2 x 3
B
m x n
= C
2 x 6
c. A
2 x m
B
n x 3
= C
2 x 3
Bài 2.3. Cho các ma trn :
A =
3 0
-1 2
1 1
, B =
1 5 2
-1 1 0
-4 1 3
, C =
-3 -1
2 1
4 3
, D =
4 -1
2 0
Tìm các ma trn sau (nếu tn ti) A + B, A + C, AB, BA, CD, DC, D
2
.
Bài 2.4. Cho các ma trn:
A =
2 -1 3
0 1 2
, B =
-2 1
0 2
1 -1
, C =
1 1
0 1
a. Tính AB, ABC
b. Tính (AB)
3
, C
n
vi n N.
c. Tìm ma trn chuyn v ca A.
Bài 2.5. Cho các ma trn: A =
0 2 -1
1 1 -1
-2 -5 4
, B =
1 3 1
2 2 1
3 4 2
, C =
1 0 0
0 2 0
0 0 1
Tính: A.B, D = BCA, D
6
Bài 2.6 Cho X =
1 2
3 4
5 6
và Y =
-1
3
4
. Tìm XX
t
, X
t
X, YY
t
, Y
t
Y
Bài 2.7. Cho ma trn A =
1 -2 2
-6 1 4
2 -2 3
. Tìm ma trn X sao cho 3A + 2X = I
3
Bà̀i Tậ̣p Ma Trậ̣n - Trang 2
Bà̀i Tậ̣p Ma Trậ̣n - Người đăng: canhbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bà̀i Tậ̣p Ma Trậ̣n 9 10 170