Ktl-icon-tai-lieu

bài 10: ô ơ

Được đăng lên bởi vythuy39
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOÏC VAÀN:
Baøi 10 : Tieát 1:
I)

OÂ - Ô

Muïc tieâu: Sau khi hoïc xong baøi HS coù khaû naêng :
1. Kieán thöùc: Ñoïc ñöôïc: oâ, ô, coâ, côø; töø vaø caâu öùng duïng.

- Vieát ñöôïc: oâ, ô, coâ, côø.
- Böôùc ñaàu nhaän bieát nghóa moät soá töø ngöõ thoâng duïng qua tranh
(hình) minh hoïa; luyeän noùi 4 – 5 caâu xoay quanh chuû ñeà hoïc taäp qua
caùc böùc tranh trong SGK.
- Luyeän noùi töø 2 – 3 caâu theo chuû ñeà: bôø hoà.
- TÍCH HÔÏP NOÄI DUNG: Veà giaùo duïc vaø baûo veä moâi tröôøng.
2. Kyõ naêng: Bieát gheùp aâm taïo tieáng. Vieát ñuùng maãu, ñeàu neùt ñeïp
3. Thaùi ñoä: Yeâu thích ngoân ngöõ Tieáng Vieät
II) Chuaån bò:

1. Giaùo vieân: Baøi soaïn, tranh trong saùch giaùo khoa 22
2. Hoïc sinh:


Saùch, baûng, boä ñoà duøng Tieáng Vieät

III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:

T
G
1’
4’

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:

aâm o-c

Ñoïc trang traùi

Ñoïc trang phaûi

Vieát o-boø-coû

Nhaän xeùt
28 3. Baøi môùi: Giôùi thieäu :
’
 Muïc Tieâu: hoïc sinh nhaän ra ñöôïc
aâm oâ , ô töø tieáng khoaù
 Phöông phaùp: tröïc quan, ñaøm
thoaïi

Giaùo vieân treo tranh 21/SGK

Tranh veõ gì ?

Coù tieáng coâ- ghi baûng: coâ

Tieáp tuïc treo tranh trong saùch
giaùo khoa:Tranh veõ gì?

Coù tieáng côø – ghi baûng: côø

Trong tieáng coâ, côø coù aâm gì mình

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC
SINH
- Haùt .

Hoïc sinh ñoïc theo
yeâu caàu
Hoïc sinh vieát baûng
con


Hoïc sinh quan saùt

Tranh veõ coâ vaø
baïn nhoû




Veõ laù côø

ñaõ hoïc roài

Giaùo vieân ñoïc maãu oâ-coâ, ô-côø
a. Hoaït ñoäng1: Daïy chöõ ghi aâm oâ

Muïc tieâu: Nhaän dieän ñöôïc chöõ oâ,
bieát caùch phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng
coù aâm oâ
 Phöông phaùp: Thöïc haønh , ñaøm
thoaïi, giaûng giaûi
 Nhaän dieän chöõ:

Giaùo vieân vieát chöõ oâ

Coâ coù chöõ gì?

So saùnh chöõ o- oâ


Tìm chöõ oâ trong boä ñoà duøng
 Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn

Giaùo vieân phaùt aâm oâ

Khi phaùt aâm mieäng môû roäng hôi
heïp hôn o, troøn moâi

Giaùo vieân ghi: coâ

Coù aâm oâ theâm aâm côø ñöôïc tieáng
gì?

Trong tieáng coâ chöõ naøo ñöùng
tröôùc, chöõ naøo ñöùng sau?

Côø-oâ- coâ
 Höôùng daãn vieát:

Giaùo vieân ñính chöõ oâ leân baûng

Chöõ oâ cao maáy ñôn vò? Chöõ oâ
goàm maáy neùt?

Giaùo vieân vieát maãu , neâu caùch
vieát oâ- coâ


Hoaït ñoäng 2: Daïy chöõ ghi aâm ô
 Muïc tieâu: Nhaän dieän ñöôïc chöõ ô,
bieát phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng coù
aâm ô
 Quy trình töông töï nhö aâm oâ

Chöõ ô goàm 1 neùt cong kín vaø 1
neùt raâu

Coù aâm c ñaõ hoïc
roài

Hoïc sinh ñoïc lôùp ,
ñoïc ...
HOÏC VAÀN:
Baøi 10 : Tieát 1: OÂ - Ô
I) Muïc tieâu: Sau khi hoïc xong baøi HS coù khaû naêng :
1. Kieán thöùc: Ñoïc ñöôïc: oâ, ô, coâ, côø; töø vaø caâu öùng duïng.
- Vieát ñöôïc: oâ, ô, coâ, côø.
- Böôùc ñaàu nhaän bieát nghóa moät soá töø ngöõ thoâng duïng qua tranh
(hình) minh hoïa; luyeän noùi 4 – 5 caâu xoay quanh chuû ñeà hoïc taäp qua
caùc böùc tranh trong SGK.
- Luyeän noùi töø 2 – 3 caâu theo chuû ñeà: bôø hoà.
- TÍCH HÔÏP NOÄI DUNG: Veà giaùo duïc vaø baûo veä moâi tröôøng.
2. Kyõ naêng: Bieát gheùp aâm taïo tieáng. Vieát ñuùng maãu, ñeàu neùt ñeïp
3. Thaùi ñoä: Yeâu thích ngoân ngöõ Tieáng Vieät
II) Chuaån bò:
1. Giaùo vieân: Baøi soaïn, tranh trong saùch giaùo khoa 22
2. Hoïc sinh:
Saùch, baûng, boä ñoà duøng Tieáng Vieät
III) Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC
SINH
1’
4’
28
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ: aâm o-c
Ñoïc trang traùi
Ñoïc trang phaûi
Vieát o-boø-coû
Nhaän xeùt
3. Baøi môùi: Giôùi thieäu :
Muïc Tieâu: hoïc sinh nhaän ra ñöôïc
aâm oâ , ô töø tieáng khoaù
Phöông phaùp: tröïc quan, ñaøm
thoaïi
Giaùo vieân treo tranh 21/SGK
Tranh veõ gì ?
Coù tieáng coâ- ghi baûng: coâ
Tieáp tuïc treo tranh trong saùch
giaùo khoa:Tranh veõ gì?
Coù tieáng côø – ghi baûng: côø
Trong tieáng coâ, côø coù aâm gì mình
- Haùt .
Hoïc sinh ñoïc theo
yeâu caàu
Hoïc sinh vieát baûng
con
Hoïc sinh quan saùt
Tranh veõ coâ vaø
baïn nhoû
Veõ laù côø
bài 10: ô ơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài 10: ô ơ - Người đăng: vythuy39
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài 10: ô ơ 9 10 652