Ktl-icon-tai-lieu

Bài 2: Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch vững Mạnh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TƯ TƯỞNG TẤM GƯƠNG 
ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 
VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA  
TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH,  
“LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”

   I. Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM 
GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY 
DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH VỮNG 
MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”
1.Khảng định vai trò lãnh đạo của Đảng và 
tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam
­ Sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh luôn 
gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp của Đảng:

­ Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản 
Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi 
của cách mạng VN.
­ Thắng lợi của cách mạng VN hơn 80 năm 
qua luôn gắn liền với công tác xây dựng 
Đảng:

   2.Khảng định vai trò, ý nghĩa chiến lược 
cơ bản, lâu dài, thực tiễn của công tác 
xây dựng Đảng theo tư tưởng HCM:
 ­ Xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ 
quan trọng trong sự nghiệp cách mạng 
của Đảng:
 ­ Về bản chất, cuộc đấu tranh giữa CNXH 
và CNTB, giữa cách mạng và phản cách 
mạng diễn ra gay gắt nhất, quyết liệt nhất 
xung quanh vai trò lãnh đạo của Đảng 
cộng sản, công tác xây dựng Đảng:

   ­ Tư tưởng xây dựng Đảng của HCM có ý 
nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và 
trưởng thành:
3.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
HCM về xây dựng Đảng ta trong sạch vững 
mạnh có ý nghĩa thực tiễn trước mắt:
      Học tập để nâng cao nhận thức lý luận về 
công tác xây dựng Đảng, nâng cao tinh thần 
trách nhiệm góp phần tổ chức tốt đại hội đảng 
các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XI:

 * Bộ Thông tin truyền thông: chỉ đạo các cơ 
quan thông tin đại chúng thông tin, tuyên 
truyền chính sách, pháp luật về phòng 
chống BLGĐ.
 * Cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan thực hiên việc bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của nạn nhân BLGĐ; Chủ động 
phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, 
xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về 
phòng, chống BLGĐ.

V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

• Các cơ quan được giao chuẩn bị văn bản 

trình Chính phủ ban hành các văn bản 
hướng dẫn thi hành.
• Xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền 
và thực hiên luật phòng, chống BLGĐ 
trong cán bộ, công chức, viên chức, nhân 
viên, người lao động thuộc mình quản lý 
và các tầng lớp nhân dân.

...
TƯ TƯỞNG TM GƯƠNG
TƯ TƯỞNG TM GƯƠNG
ĐẠO ĐỨC H CHÍ MINH
ĐẠO ĐỨC H CHÍ MINH
V XÂY DNG ĐẢNG TA
V XÂY DNG ĐẢNG TA
TRONG SCH, VNG MNH,
TRONG SCH, VNG MNH,
“LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH
“LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH
Bài 2: Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch vững Mạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 2: Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch vững Mạnh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 2: Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch vững Mạnh 9 10 644