Ktl-icon-tai-lieu

BÀI 25 VẬT LÝ 7

Được đăng lên bởi Hay Cười
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sinh viên thực tập: Hà Thị Ngọc Lợi

BÀI 25: HIỆU ĐIỆN THẾ
A.MỤC TIÊU.
1) Kiến thức.
- Nêu được : giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế
- Nêu được : khi mạch hở, hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy ( còn mới ) có
giá trị bằng số vôn ghi trên vỏ mỗi nguồn điện này.
- Nêu được đơn vị đo của hiệu điện thế.
2) Kĩ năng.
- Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy trong một
mạch hở
3) Thái độ.
- Yêu thích môn học, nghiêm túc trong hoạt động nhóm.
B. CHUẨN BỊ
1) Giáo viên:
- Một số loại pin và acquy, trên đó có ghi số vôn
- Một đồng hồ vạn năng.
2) Học sinh:
- 1 pin 3V hoặc 2 pin 1,5V với hộp đựng;
- 1 vôn kế có GHĐ 5V và có ĐCNN là 0,1V;
- 1 bóng đèn pin ( loại 2,5V – 1W ) lắp sẵn vào đế đèn;
- 1 công tắc;
- 7 đoạn dây đồng có vỏ bọc cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 30cm;
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.
1) Ổn định , kiểm tra kiến thức cũ: (4’)
Câu 1: 7a2
- Dùng dụng cụ gì để đo cường độ dòng điện ?
- Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì ?
- Đổi đơn vị :
3A = . . . . . . . mA
2mA = . . . . . . A
Câu 2 : 7a1
- Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì? Kí hiệu? Dùng dụng cụ nào để đo.
- Muốn đo cường độ dòng điện ta cần mắc ampe kế vào mạch như thé nào?
- Đổi đơn vị: 0,275A=....................... mA
270 mA=.......................A
Đáp án:
- Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế, kí hiệu A
- Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe

- Muốn đo cường độ dòng điện ta cần mắc ampe kế vào mạch điện kín gồm các thiết bị
điện, cực dương của ampe kế với cực dương của nguồn điện.
- 3A = 3000mA
- 2mA = 0,002A
- 0,275A=275mA
- 270 mA=0,270A
2) Giảng kiến thức mới

Hoạt động của giáo viên
HĐ1: Tổ chức tình
huống học tập(3’)
Nguồn điện có tác dụng gì
? Hãy nêu ví dụ về nguồn
điện? Bạn Nam cần 1
chiếc pin. Trên mỗi pin lại
có ghi số vôn khác nhau.
Vậy vôn là gì ? Cần dùng
nguồn điện bao nhiêu là
phù hợp với đèn pin...
HĐ2: Tìm hiểu hiệu điện
thế và đơn vị hiệu điện
thế .(5’)
Thông báo nội dung về
hiệu điện thế và đơn vị
hiệu điện thế.
-Nguồn điện tạo ra sự
nhiễm điện khác nhau ở
hai cực của nó. Người ta
nói giữa hai cực của
nguồn điện có một hiệu
điện thế.
-Hiệu điện thế được kí
hiệu bằng chữ U.
-Đơn vị đo hiệu điện thế
là vôn, kí hiệu V; Người
ta còn dùng đơn vị
milivôn
(mV)
hoặc
kilôvôn (kV). Ghi bảng.
1mV = 0,001 V ; 1kV =
1000V.
-Yêu cầu HS thực hiện
câu C1 (SGK).

Hoạt động của học sinh

Nội dung

-HS lắng nghe

Bài 25: HIỆU ĐIỆN
THẾ
I.Hiệu điện thế
HS thu thập thông tin từ
thông báo c...
Sinh viên thc tp: H Th Ngc Li
BÀI 25: HIỆU ĐIỆN THẾ
A.MỤC TIÊU.
1) Kiến thức.
- Nêu đưc : giữa hai cc của nguồn điện có một hiệu điện thế
- Nêu đưc : khi mạch hở, hiệu điện thế giữa hai cc của pin hay acquy ( còn mới )
giá tr bằng số vôn ghi trên vỏ mỗi nguồn điện ny.
- Nêu đưc đơn v đo của hiệu điện thế.
2) Kĩ năng.
- Sử dụng đưc vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cc của pin hay acquy trong một
mạch hở
3) Thái độ.
- Yêu thích môn hc, nghiêm túc trong hoạt động nhóm.
B. CHUẨN BỊ
1) Giáo viên:
- Một số loại pin v acquy, trên đó có ghi số vôn
- Một đồng hồ vạn năng.
2) Học sinh:
- 1 pin 3V hoặc 2 pin 1,5V với hộp đng;
- 1 vôn kế có GHĐ 5V v có ĐCNN l 0,1V;
- 1 bóng đèn pin ( loại 2,5V – 1W ) lắp sẵn vo đế đèn;
- 1 công tắc;
- 7 đoạn dây đồng có vỏ bc cách điện, mỗi đoạn di khoảng 30cm;
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.
1) Ổn định , kiểm tra kiến thức cũ: (4’)
Câu 1: 7a2
- Dùng dụng cụ gì để đo cường độ dòng điện ?
- Đơn v đo cường độ dòng điện l gì ?
- Đổi đơn v : 3A = . . . . . . . mA
2mA = . . . . . . A
Câu 2 : 7a1
- Đơn v đo cường độ dòng điện l gì? Kí hiệu? Dùng dụng cụ no để đo.
- Muốn đo cường độ dòng điện ta cần mắc ampe kế vo mạch như thé no?
- Đổi đơn v: 0,275A=....................... mA
270 mA=.......................A
Đáp án:
- Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế, kí hiệu A
- Đơn v đo cường độ dòng điện l ampe
BÀI 25 VẬT LÝ 7 - Trang 2
BÀI 25 VẬT LÝ 7 - Người đăng: Hay Cười
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÀI 25 VẬT LÝ 7 9 10 625