Ktl-icon-tai-lieu

Bài 4. Các Bài Toán Kiểm Tra Nhóm Con Chuẩn Tắc

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2819 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI SỐ (CƠ SỞ)
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa

TS Trần Huyên
Ngày 23 tháng 11 năm 2004

Bài 4. Các Bài Toán Kiểm Tra Nhóm
Con Chuẩn Tắc
Một nhóm con A của nhóm X được gọi là nhóm con chuẩn tắc (hay ước chuẩn tắc) của X,
nếu A thỏa thêm điều kiện:
∀x ∈ X,

∀a ∈ A thì

xax−1 ∈ A (∗)

( hoặc x−1 ax ∈ A)
Điều kiện (∗) được gọi là điều kiện chuẩn tắc
Vậy : A X nếu A ⊂n X và A thỏa điều kiện chuẩn tắc.
Và để kiểm tra A X thì ta phải kiểm tra :
• A là nhóm con của X và sau đó tiếp tục
• Kiểm tra A thỏa điều kiện chuẩn tắc.
Ví dụ 1. Cho nhóm
X=
Chứng minh rằng : A

a b
0 c

: ac = 0

và A =

X

GIẢI:
Hiển nhiên là A = ∅. Trước hết ta chứng minh A ⊂n X.
Thật vậy:

1

1 b
0 c

:c=0

1 b1
0 c1

• ∀

,

1 b2
0 c2

với c1 c2 = 0, nên
1 b
0 c

• ∀

∈ A thì

1 b1
0 c1

∈A:
1 b1
0 c1
1 b
0 c

1 b2
0 c2
−1

=

1 b2
0 c2

=

1 b2 + b1 c 2
0
c1 c2

∈ A.
1 −b/c
0
1/c

∈A

Theo tiêu chuẩn 2 về nhóm con ta có A ⊂n X
Tiếp tục kiểm tra điều kiện chuẩn tắc:
a b
0 c

• ∀

a b
0 c
1 x
0 c1

∈ X, ∀

1 b1
0 c1

1 b1
0 c1

a b
0 c

∈ A thì:
−1

=

a b
0 c

1 b1
0 c1

1/a −b/ac
0
1/c

=

∈A

−b ab1 + bc2
+
, tuy nhiên ở đây có thể ta không cần tính cụ thể x, vì đòi hỏi một ma
c
c
trận thuộc A chỉ cần có số 1 ở góc trên bên trái và c1 = 0).
Vậy: A X

(với x =

Ví dụ 2. Cho nhóm X = Z × Z = {(k1 , k2 ) : k1 , k2 ∈ Z} với phép toán hai ngôi:
(k1 , k2 )(l1 , l2 ) = (k1 + l1 , k2 + (−1)k1 l2 )
(đã kiểm tra X là nhóm trong ví dụ 1.§1)
Chứng minh rằng nhóm con A sinh bởi phần tử a = (0, 1) là nhóm con chuẩn tắc của X.
Phân tích ban đầu: Trong bài toán này giả thiết đã cho A là nhóm con < a >. Vì vậy chỉ còn
phải kiểm tra A thoả điều kiện chuẩn tắc. Tuy nhiên muốn làm điều đó thì phải biết được dạng
tổng quát phần tử của A, tức trước hết phải mô tả tường minh các phần tử của A.

GIẢI:
Ta có: A =< a >= {an : n ∈ Z} với a = (0, 1)
Trước hết ta chỉ ra (0, 1)n = (0, n) khi n > 0 theo qui nạp.
Thật vậy:
Với n = 1 thì (0, 1)1 = (0, 1)
Giả sử (0, 1)n−1 = (0, n − 1) với n ≥ 2
Khi đó: (0, 1)n = (0, n − 1)(0, 1) = (0 + 0, n − 1 + (−1)0 1) = (0, n)
Vậy: (0, 1)n = (0, n) với mọi n > 0
Với n < 0 thì −n > 0 nên:
(0, 1)n = [(0, 1)−n ]−1 = (0, −n)−1 = (0, (−1)0+1 (−n)) = (0, n)
Cuối cùng: (0, 1)0 = (0, 0).
Vậy: A = {(0, 1)n : n ∈ Z} = {(0, n) : n ∈ Z}
Bây giờ ta kiểm tra A thỏa điều kiện chuẩn tắc:
∀(k1 , k2 ) ∈ X, ∀(0, n) ∈ A:
2

(k1 , k2 )(0, n)(k1 , k2 )−1 = (k1 , k2 )(0, n)(−k1 , (−1)k1 +1 k2 ) = (0, m) ∈ A
(với m = (−1)k1 n; tuy nhiên giá trị m có thể không phải tính cụ thể vì đ...
ĐẠI SỐ (CƠ SỞ)
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa
TS Trần Huyên
Ngày 23 tháng 11 năm 2004
Bài 4. Các Bài Toán Kiểm Tra Nhóm
Con Chuẩn Tắc
Một nhóm con A của nhóm X được gọi nhóm con chuẩn tắc (hay ước chuẩn tắc) của X,
nếu A thỏa thêm điều kiện:
x X, a A thì xax
1
A ()
( hoặ c x
1
ax A)
Điều kiện () được gọi điều kiện chuẩn tắc
Vậy : A X nếu A
n
X và A thỏa điều kiện chuẩn tắc.
Và để kiểm tra A X thì ta phải kiểm tra :
A nhóm con của X và sau đó tiếp tục
Kiểm tra A thỏa điều kiện chuẩn tắc.
dụ 1. Cho nhóm
X =

a b
0 c
: ac = 0
và A =

1 b
0 c
: c = 0
Chứng minh rằng : A X
GIẢI:
Hiển nhiên A = . Trước hết ta chứng minh A
n
X.
Thật vậy:
1
Bài 4. Các Bài Toán Kiểm Tra Nhóm Con Chuẩn Tắc - Trang 2
Bài 4. Các Bài Toán Kiểm Tra Nhóm Con Chuẩn Tắc - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài 4. Các Bài Toán Kiểm Tra Nhóm Con Chuẩn Tắc 9 10 840