Ktl-icon-tai-lieu

bài 8 câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước

Được đăng lên bởi Trần Linh
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

Môn: Tin Học 8
GV: Nguyễn Thị Thu Quyên

KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy nêu cú pháp câu lệnh lặp For…Do.

Cú pháp:
For <biến đếm>:=<giá trị đầu> to <giá trị cuối> do
<câu lệnh>;

VD1: Viết chương trình
tính tổng các số tự nhiên
từ 1 đến 100
S = 1 + 2 + 3 + . . .+100

Lặp 100 lần

Lặp với số lần biết trước,
sử dụng câu lệnh lặp For…
Do để viết chương trình

VD2: Viết chương trình tính
tổng n số tự nhiên đầu tiên
để ta nhận được tổng Tn nhỏ
nhất lớn hơn 1000?

Chưa biết lặp mấy lần

Lặp với số lần chưa biết
trước, sử dụng câu lệnh gì
để viết chương trình?

1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước
2. Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước
Ví dụ 1(Sgk):
Một ngày khác, Long quyết định cứ 10 phút gọi điện một lần cho
Trang cho đến khi nào có người nhấc máy.

Số
Hoaï
lần
Hoạt
t ñoä
lặp
ngđộng
đã
laëpbiết
:G
lặp
ọchưa?
i ?điện
Kết Kết
thúcthúc
vòng
vòng
lặp: lặp
Coù ngöôø
?
i
nhaác maùy.

1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước
Ví dụ 2(Sgk):
2

… tăng dần

Điều kiện
kiện:như
Khi thế
tổngnào
Tn
thì kết
thúc
nhỏ
nhất
lớnhoạt
hơn động
1000
thì kết thúclặp?
hoạt động lặp

1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước

Ví dụ 1(Sgk):
Ví dụ 2(Sgk):
Thảo luận nhóm 2 phút và
tìm ra thuật toán cho bài
toán trên

1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước
Kí hiệu S là tổng cần tìm
S  0, n  0.
Nếu S≤1000, n  n+1; Ngược lại, chuyển tới bước 4.
S  S + n và quay lại bước 2.
In kết quả: S và n là số tự nhiên nhỏ nhất sao cho
S>1000. Kết thúc thuật toán.

Các hoạt động lặp với số lần
S1000?
Việc
lặp
mộttảnhóm
hoạttrên
động với số lần chưa
xác
* Cóchưa
thểlại
diễn
bài
toán
biết trước phụ thuộc vào
định
trước
phụ
thuộc
một điều kiện cụ thể được
bằngcái
sơgìđồvà
như
sau: vào
chỉ dừng
lại khi nào?
thỏa mãn và chỉ dừng lại khi điều kiện không thỏa Đúng
n  n+1;
mãn
S  S+n;

Sai

1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước:
Quan sát sơ đồ khối sau:
Để chỉ dẫn máy tính
thực hiện các hoạt động
lặp trên, ta có thể sử
dụng câu lệnh có dạng:
Lặp với số lần chưa biết
trước

2. Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước

Hãy nêu cú pháp với câu lệnh lặp
while - do?
Cú pháp:

While <điều kiện> do <câu lệnh >;
Điều kiện: thường là một phép so sánh;
Câu lệnh: có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép.

2. Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước

Quan sát sơ đồ
khối, hãy cho biết
cách thực hiện
câu lệnh lặp?

Bước 1 : Kiểm tra điều kiện.
Bước 2 : Nếu điều kiện sai, câu lệnh sẽ bị bỏ qua và việc
thực hiện lệnh lặp kết thúc. N...

Môn: Tin Học 8
GV: Nguyễn Thị Thu Quyên
bài 8 câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài 8 câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước - Người đăng: Trần Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
bài 8 câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước 9 10 872