Ktl-icon-tai-lieu

Bai 8 SH10 tế bào nhân thực

Được đăng lên bởi quynhdnp
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1. Tại sao vi khuẩn, virút được gọi là tế bào
nhân sơ?
Câu 2. Kể tên các bào quan của tế bào nhân sơ?

Các nội dung chính
*Đặc điểm chung của tế bào nhân thực
I. Nhân tế bào
II.Lưới nội chất
III. Ribôxôm
IV. Bộ máy Gôngi
V. Ti thể

TẾ BÀO THỰC VẬT

TẾ BÀO ĐỘNG VẬT

Đặc điểm chung của tế bào nhân thực
- Có kích thước lớn, có cấu tạo phức tạp.
Màng sinh chất: Màng kép
-Gồm 3 thành phần chính

Tế bào chất: Có nhiều bào quan
Nhân hoàn chỉnh

I. Nhân tế bào
Hãy mô tả
 Cấu trúc
cấu trúc của
- Hình cầu, đường kính khoảng 5m
Nhân tế bào
- Bao bọc bởi 2 lớp màng: Màng trong và màng ngoài
- Bên trong là dịch nhân, chất nhiễm sắc (ADN) và nhân con

 Chức năng:
Nhân tế bào
Điều
cókhiển
chức mọi
hoạt
động
năng
gì?sống

của tế bào

I. Nhân tế bào
II. Lưới nội chất
Là một hệ thống các ống và xoang dẹp thông với nhau.
Gồm 2 loại:
- Lưới nội chấtLưới
hạt: nội chất
có đính các hạt
có mấy loại vậy
riboxom là nơita?
tổng
Khó quá đi
hợp protein
à!!!!
- Lưới nội chất trơn:
không gắn các
riboxom

I. Nhân tế bào

II. Lưới nội chất

III. Ribôxôm:
Là một bào quan không có màng bao bọc, là cơ quan tổng
hợp protein

I. Nhân tế bào

II. Lưới nội chất III. Ribôxôm:

IV. Bộ máy Gongi:
Là một chồng túi màng dẹp, là nơi lắp ráp, đóng gói và
phân phối sản phẩm của tế bào

I. Nhân tế bào

II. Lưới nội chất III. Ribôxôm:

IV. Bộ máy Gongi:
Ti thể có cấu tạo
V. Ti thể:
như thế nào? Ti thể có 2 lớp màng bao bọc
- Màn ngoài
- Màn trong
- Chất nền
* Chức năng:
Cung cấp năng
lượng chủ yếu của
tế bào dưới dạng
ATP

CỦNG CỐ

Bµo quan

Chøc n¨ng

1. Nh©n tÕ
bµo

a. Nhµ m¸y n¨ng lîng cña tÕ bµo.

2. Líi néi
chÊt

b. N¬i tæng hîp Lipid, ph©n hñy chÊt ®éc
h¹i cña tÕ bµo

3. Rib«x«m

c. Trung t©m ®iÒu khiÓn mäi ho¹t ®éng
sèng cña tÕ bµo.

4. Bé m¸y
G«ngi

d. Tæng hîp Protªin cho tÕ bµo.

5. Ti thÓ

e. Ph©n xëng “l¾p r¸p, ®ãng gãi vµ ph©n
phèi” s¶n phÈm cña tÕ bµo.

1-C

2-B

3-D

4-E

5-A

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bai 8 SH10 tế bào nhân thực - Người đăng: quynhdnp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bai 8 SH10 tế bào nhân thực 9 10 231