Ktl-icon-tai-lieu

Bài Axit Nucleic sinh học 10

Được đăng lên bởi Lan Phuong
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1080 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viên: Hoàng Thị Lan Phương
Trường THPT Bù Đăng

BAØI 6. AXIT NUCLEÂIC

Axit Nucleic là gì?
I. AXIT ÑEÂOÂXIRIBOÂNUCLEÂIC (ADN)
1.Được
Cấu trúctìm
của thấy
ADN. ở đâu
2. Chức năng của ADN.
trong tế bào?
II. AXÍT RIBONUCLEIC (ARN)
1. Cấu tạo chung.
2. Phân loại ARN

1.Cấu trúc của ADN
a. Cấu trúc hóa học của ADN.

Mô hình công bố năm 1953

1.Cấu trúc của ADN
a. Cấu trúc hóa học của ADN.
b.Cấu trúc không gian của ADN.

ADN ở tế bào nhân
thực

ADN ở tế bào nhân
sơ

• Lưu ý:
- ADN có tính đa dạng và đặc thù
nhờ số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp
các Nu trong phân tử.

- ADN vừa khá bền vững vừa khá linh hoạt
nhờ số lượng liên kết hydro cực lớn nhưng lại là
các liên kết yếu.

- Tế bào nhân sơ: ADN có dạng mạch vòng.
- Tế bào nhân thực: ADN có dạng mạch
thẳng.

1.Cấu trúc của ADN
a. Cấu trúc hóa học của ADN.
b.Cấu trúc không gian của ADN.
2. Chức năng của ADN.

1.Cấu trúc của ADN
a. Cấu trúc hóa học của ADN.
b.Cấu trúc không gian của ADN.
2. Chức năng của ADN.

Mang, bảo quản và truyền đạt
thông tin di truyền

I. AXIT RIBOÂNUCLEÂIC (ARN)

I. AXIT RIBOÂNUCLEÂIC (ARN)
1. Cấu tạo chung

CAÙC LOAÏI NU CUÛA PHAÂN TÖÛ ARN

I. AXIT RIBOÂNUCLEÂIC (ARN)
1. Cấu tạo chung.
2.Phân loại ARN.

rARN

Hoàn thành nội dung PHT sau:
m ARN

Cấu
trúc

Chức
năng

tARN

rARN

ARN thoâng tin
(mARN)
Coù 1 chuoãi
polynucleâoâtit,
Caáu daïng maïch
thaúng.
truùc

ARN vaän
chuyeån (tARN)

ARN Riboâxoâm
(rARN)

Coù caáu truùc vôùi 3 Chæ coù 1
thuøy, 1 thuøy mang maïch nhieàu
boä ba ñoái maõ.
vuøng caùc
nucleâoâtit lieân
1 ñaàu ñoái dieän laø
vò trí gaén axit amin. keát boå sung
vôùi nhau taïo
Trình töï Nu
neân caùc vuøng
ñaëc bieät ñeå Rb
xoaén keùp cuïc
nhaän bieát ra
boä.
chieàu cuûa thoâng
Giuùp lieân keát vôùi
tin di truyeàn
mARN vaø Riboâxoâm.
treân ARN ñeå tieán
haønh dòch maõ.

ARN thoâng tin ARN vaän
(mARN)
chuyeån (tARN)

Chöùc

Truyeàn
naêng thoâng tin
di truyeàn
töø ADN
tôùi
Riboâxoâm.

Vaän
chuyeån
caùc
axit
amin tôùi
Riboâxoâm

ARN Riboâxoâm
(rARN)

Cuøng
Proâteâin
caáu taïo
neân
Riboâxoâm
là nôi
toång hôïp
proâteâin.

CỦNG CỐ

Caâu 1.
So saùnh söï khaùc bieät veà caáu truùc giöõa ADN vaø ARN

ADN

ARN

1. 2 maïch (chuoãi )
poâlinucleâoâtít

1. 1 maïch ( chuoãi )
poâlinucleâoâtít

2. 4 loaïi Nu :A,T,G,X

2. 4 loaïi Nu:A,U,G,X

3. 2 maïch ADN lieân keát
boå sung vôùi nhau

3. khoâng coù lieân keát boå
sung

Caâu 2. ADN ñaëc tröng bôûi ?

A, Bốn loại Nu và trình tự sắp xếp các Nu.
B, Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các Nu.
C, Số lượng, các liên kế...
Giáo viên: Hoàng Thị Lan Phương
Trường THPT Bù Đăng
Bài Axit Nucleic sinh học 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Axit Nucleic sinh học 10 - Người đăng: Lan Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài Axit Nucleic sinh học 10 9 10 913