Ktl-icon-tai-lieu

Bài báo khoa học về đo lường đánh giá trong giáo dục

Được đăng lên bởi truongdiali26
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu chung và nghiên cứu khoa học cơ bản

THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
CN. Bùi Ngọc Phước Hảo
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng
ABSTRACT

Along with the innovating of teaching methods, innovation in examining and assessing
methods is a question that needs to be discussed. In this paper, we would like to mention
“Constructing achievement tests” in order to improve the quality of training students and to
meet the increasingly high requirements of education and training in Southern Agriculture
College in the present period. There are five steps constructing achievement tests: Determine the
purposes of the test; Identify and define the intended learning outcomes; Prepare the test
specifications; Construct relevant test items; Construct answers and guidelines for test scores.
Keywords: evaluation, achievement tests, table of specifications.
TÓM TẮT

Song song với việc đổi mới phương pháp dạy học, việc đổi mới phương pháp kiểm tra,
đánh giá sinh viên là vấn đề cần bàn đến. Trong bài viết này, chúng tôi muốn đề cập đến vấn
đề: ”Thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập” nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo
dục và đào tạo tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ giai đoạn hiện nay. Bài viết đề cập
đến năm bước thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập: Xác định mục đích của kiểm tra;
Xác định nội dung kiểm tra; Xây dựng bảng trọng số; Thiết kế các câu hỏi; Xây dựng đáp án và
hướng dẫn chấm kiểm tra.
Từ khoá: Đánh giá, Kiểm tra kết quả học tập, bảng trọng số
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Việc ra đề kiểm tra đánh giá kết quả
học tập của người học là việc làm thường
xuyên trong công tác giảng dạy. Đây là
phương pháp nhằm đánh giá học lực, giám sát
quá trình học tập của người học, quá trình
giảng dạy của người dạy, quá trình đào tạo
của nhà trường. Tuy được sử dụng rộng rãi và
có tầm quan trọng, song thực tế, rất ít người
dạy được đào tạo về vấn đề này. Đa số người
dạy thường dựa vào kinh nghiệm chủ quan
của mình để thực hiện hoạt động này, cho nên,
kết quả đánh giá đôi khi chưa đáp ứng được
mục tiêu của môn học. Để có cái nhìn khoa
học hơn, trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu
thích hợp, chúng tôi trình bày tóm tắt các
bước thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả học
tập người học. Bài viết không tránh khỏi
những hạn chế nhất định, rất mong nhận được
sự trao đổi và ý kiến đóng góp từ quý đồng
nghiệp cũng như những người quan tâm về
vấn đề này.
2.NỘI DUNG
Tập san Khoa học & Giáo dục, số 2

2.1. Một số khái niệm
Thi - kiểm tra (testing), sau đây gọi tắ...
Nghiên cu chung và nghiên cu khoa hc cơ bản
Tp san Khoa hc & Giáo dc, s 2 18
THIT KẾ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KT QU HC TP
CN. Bùi Ngọc Phước Ho
Phòng Kho thí và Kim định chất lượng
ABSTRACT
Along with the innovating of teaching methods, innovation in examining and assessing
methods is a question that needs to be discussed. In this paper, we would like to mention
“Constructing achievement tests” in order to improve the quality of training students and to
meet the increasingly high requirements of education and training in Southern Agriculture
College in the present period. There are five steps constructing achievement tests: Determine the
purposes of the test; Identify and define the intended learning outcomes; Prepare the test
specifications; Construct relevant test items; Construct answers and guidelines for test scores.
Keywords: evaluation, achievement tests, table of specifications.
TÓM TT
Song song vi việc đổi mới phương pháp dạy hc, việc đi mới phương pháp kiểm tra,
đánh giá sinh viên là vấn đ cần bàn đến. Trong bài viết y, chúng tôi muốn đề cập đến vn
đề: ”Thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết qu hc tập” nhm góp phn nâng cao chất lượng giáo
dục đào to tại Trường Cao đẳng Nông nghip Nam Bgiai đon hin nay. Bài viết đề cp
đến năm c thiết kế đề kim tra đánh giá kết qu hc tp: Xác định mục đích ca kim tra;
Xác đnh ni dung kim tra; Xây dng bng trng s; Thiết kế các câu hi; Xây dựng đáp án
hướng dn chm kim tra.
T khoá: Đánh giá, Kim tra kết qu hc tp, bng trng s
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc ra đề kim tra đánh giá kết qu
hc tp của người hc là vic làm thưng
xuyên trong công tác ging dy. Đây
phương pháp nhằm đánh giá học lc, giám sát
quá trình hc tp ca người hc, quá trình
ging dy của người dy, quá trình đào tạo
của nhà trường. Tuy đưc s dng rng rãi
tm quan trng, song thc tế, rất ít ngưi
dạy được đào tạo v vn đề này. Đa sngười
dạy thường da vào kinh nghim ch quan
ca mình để thc hin hot đng này, cho nên,
kết quđánh giá đôi khi chưa đáp ứng đưc
mc tiêu ca môn hc. Để cái nhìn khoa
học hơn, trên s nghiên cu các tài liu
thích hp, chúng tôi trình bày tóm tt các
bước thiết kế đ kiểm tra đánh giá kết qu hc
tập người hc. Bài viết không tránh khi
nhng hn chế nhất đnh, rt mong nhận được
strao đi ý kiến đóng góp từ quý đồng
nghip cũng như những người quan tâm v
vấn đềy.
2.NI DUNG
2.1. Mt s khái nim
Thi - kim tra (testing), sau đây gọi tt
là kim tra, theo từ điển Tiếng Việt, được
hiu xem xét tình hình thc tế để đánh giá,
nhn xét. [2]
Trong lĩnh vực giáo dc, kim tra là
thut ng ch cách thc hoc hoạt động giáo
viên s dụng để thu thp thông tin v biu
hin kiến thc, kỹ năng và thái đ hc tp ca
hc sinh trong hc tp nhm cung cp d kin
làm sở cho việc đánh giá; Kiểm tra được
hiu theo nghĩa rộng như theo dõi quá trình
hc tp cũng thể được hiu theo nghĩa
hẹp như công c kim tra hoc mt bài
kim tra trong các kthi. Như vậy, vic kim
tra s cung cp nhng d kin, nhng thông
tin cn thiết làm sở cho việc đánh giá
người hc.
Đánh giá (evaluation) là thu thp các
thông tin đo lường các thông tin đó, đưa ra
nhng kết lun nhận định, phán xét v trình
độ nhn thc của người hc.
Muốn đánh giá kết qu hc tp ca
người hc thì việc đầu tiên là phi kiểm tra đo
Bài báo khoa học về đo lường đánh giá trong giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài báo khoa học về đo lường đánh giá trong giáo dục - Người đăng: truongdiali26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài báo khoa học về đo lường đánh giá trong giáo dục 9 10 237