Ktl-icon-tai-lieu

Bài bình: "Nửa đêm" của Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi konheopandame
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 21060 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐỀ BÀI: Trong bài thơ “ Nửa đêm” trích trong “ Nhật ký trong tù”. HỒ CHÍ MINH nêu:
“ Ngủ thì ai cũng như lương thiện,
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền;
Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn,
Phần nhiều do giáo dục mà nêm”.
Bằng những hiểu biết về vai trò của các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách
anh (chị) hãy làm sáng tỏ quan điểm trên. Từ đó rút ra kết luận sư phạm.
Bài làm:
- Hai câu đầu bài thơ là một nhận xét có giá trị như một sự tổng kết những trải
nghiệm về nhân cách con người:
Ngủ thì ai cũng như lương thiện,
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền
ở đây, Bác đã đúc kết sự thật thông qua một sự quan sát: lúc ngủ, mọi người đều thuần
hậu, hiền lành; tỉnh dậy mới phân biệt người thiện, kẻ ác.Chúng ta đều biết rằng, con
người là một thực thể tự nhiên, nhưng con người cũng là một thực thể xã hội. Cái làm
nên bản chất người chính là những Năng lực người.Bản chất của năng lực người là sự
kết tinh nền văn minh xã hội thông qua con đường hoạt động và giao lưu. Cũng chính
qua hoạt động và giao lưu, con người đã hình thành và phát triển các năng lực người,
tạo nên cho mình một bộ mặt nhân cách riêng.
Bộ mặt nhân cách ấy trong thơ Bác biểu đạt bằng các từ “hiền“, “dữ“, ” lương thiện“.
Khi ta nói ai đó dữ hoặc hiền, đấy là lúc ta muốn nói về tính tình, tính cách vốn là
những đặc điểm riêng không lặp lại ở mỗi cá nhân, những đặc điểm riêng ấy tạo nên
sự phân biệt rõ ràng cá nhân này với cá nhân khác.Những từ ngữ ấy được tâm lý học
hội lại trong khái niệm Nhân cách – “tổ hợp những đặc điểm, thuộc tính tâm lý của
một cá nhân, bộ mặt tâm lý của cá nhân đó cũng như giá trị xã hội của người đó “.
Tính khoa học và biện chứng trong nhãn quan của Bác thể hiện rất rõ ở chỗ: Người
phân biệt một cách rõ ràng và chỉ ra thật tường minh các hình thái biểu hiện của các
thuộc tính nhân cách. Hình thái thứ nhất là Ngủ. Đây là hình thái tồn tại thuần tuý sinh
học của con người bởi con người khi ngủ chỉ bao gồm chủ yếu các vận động sinh học.
Khi ấy, con người ở trạng thái vô thức. Không có hoạt động và giao lưu xã hội thì
nhân cách không có cơ hội để bộc lộ. Do vậy, ở vào thời điểm ấy, tình trạng ấy, ai
cũng như ai, một vị tu hành đức độ cũng như một tên tội phạm, tất thảy đều “lương
thiện”, hiền lành.
Chính trong và qua các hoạt động giao lưu, nhân cách con người được bộc lộ rõ nét
với những phẩm chất, năng lực phong phú và đa dạng. Bởi vậy, khi Bác viết: “Tỉnh
dậy phân ra kẻ dữ, hiền” là chỉ ra mối quan hệ qua lại rất biện chứng giữa hoạt động,
giao lưu xã hội với việc hình thành và phát t...
ĐỀ BÀI: Trong bài thơ “ Nửa đêm” trích trong “ Nhật ký trong tù”. HỒ CHÍ MINH nêu:
“ Ngủ thì ai cũng như lương thiện,
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền;
Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn,
Phần nhiều do giáo dục mà nêm”.
Bằng những hiểu biết về vai trò của các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách
anh (chị) hãy làm sáng tỏ quan điểm trên. Từ đó rút ra kết luận sư phạm.
Bài làm:
- Haiu đầu bài thơ một nhận xét có giá trị như một sự tổng kết những trải
nghiệm về nhân cách con người:
Ngủ thì ai cũng như lương thiện,
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền
ở đây, Bác đã đúc kết sự thật thông qua một sự quan sát: lúc ngủ, mọi người đều thuần
hậu, hiền lành; tỉnh dậy mới phân biệt người thiện, kẻ ác.Chúng ta đều biết rằng, con
người một thực thể tự nhiên, nhưng con người cũng là một thực thểhội. Cái làm
nên bản chất người chính những Năng lực người.Bản chất của năng lực người sự
kết tinh nền văn minh hội thông qua con đường hoạt động giao lưu. Cũng chính
qua hoạt động giao lưu, con người đã hình thành phát triển các năng lực người,
tạo nên cho mình một bộ mặt nhân cách riêng.
Bộ mặt nhân cách ấy trong thơ Bác biểu đạt bằng các từ “hiền“, “dữ“, lương thiện“.
Khi ta nói ai đó dữ hoặc hiền, đấy lúc ta muốn nói về tính tình, tính cách vốn
những đặc điểm riêng không lặp lại mỗi nhân, những đặc điểm riêng ấy tạo nên
sự phân biệt ràng cá nhân này với nhân khác.Những từ ngữ ấy được tâm học
hội lại trong khái niệm Nhân cách “tổ hợp những đặc điểm, thuộc nh tâm của
một cá nhân, bộ mặt tâm lý của cá nhân đó cũng như giá trị xã hội của người đó “.
Tính khoa học biện chứng trong nhãn quan của Bác thể hiện rất chỗ: Người
phân biệt một cách ràng chỉ ra thật ờng minh các hình thái biểu hiện của các
thuộc tính nhân cách. Hình thái thứ nhất là Ngủ. Đây là hình thái tồn tại thuần tuý sinh
học của con người bởi con người khi ngủ chỉ bao gồm chủ yếu các vận động sinh học.
Khi ấy, con người trạng thái thức. Không hoạt động giao lưu xã hội thì
nhân cách không hội để bộc lộ. Do vậy, vào thời điểm ấy, tình trạng ấy, ai
cũng n ai, một vị tu hành đức độ cũng như một n tội phạm, tất thảy đều “lương
thiện”, hiền lành.
Chính trong qua các hoạt động giao u, nhân cách con người được bộc lộ nét
với những phẩm chất, năng lực phong phú và đa dạng. Bởi vậy, khi Bác viết: Tỉnh
dậy phân ra kẻ dữ, hiền chỉ ra mối quan hệ qua lại rất biện chứng giữa hoạt động,
giao lưu hội với việc nh thành và phát triển nhân ch. Thiện ác, dữ hiền
được bộc lộ ra lúc thức, bằng những hành động cụ thể hàng ngày. Việc nhìn nhận,
1
Bài bình: "Nửa đêm" của Hồ Chí Minh - Trang 2
Bài bình: "Nửa đêm" của Hồ Chí Minh - Người đăng: konheopandame
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài bình: "Nửa đêm" của Hồ Chí Minh 9 10 715