Ktl-icon-tai-lieu

BÀI CŨ

Được đăng lên bởi Trần Nguyên Trần Nguyên
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI CŨ

Hãy cho biết vị trí của thủ tục và lời
gọi của thủ tục trong chương trình?
Phân biệt tham biến và tham trị?

Bài cũ
Trả lời:
-Vị trí thủ tục: ngay sau phần khai báo biến của chương trình chính.
- Lời gọi thủ tục: trong phần thân của chương trình.
Tham số biến
• Khai báo:
• Khai báo:
<DS tham số hình thức>: <kiểu dữ VAR
<DS tham số hình thức>:<kiểu dữ
liệu>
liệu>
• Trong lệnh gọi thủ tục: các
• Trong lệnh gọi thủ tục: các tham
tham số thực sự có thể là hằng,
số thực sự là tên các biến chứa dữ
biến, biểu thức, hàm.
liệu ra.
• Giá trị không thay đổi khi
• Giá trị có thể bị thay đổi sau
thực hiện xong thủ tục.
khi thực hiện xong thủ tục.
Tham số giá trị

BÀI CŨ

Hãy cho biết chương trình sau sử dụng
chương trình con là thủ tục hay hàm?
Đó là đoạn nào? Đâu là phần đầu,
phần khai báo, phần thân?

VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON

2. Cách viết và sử dụng hàm
a. Cấu trúc hàm:
FUNCTION <tên_hàm>[<DS các tham số hình thức>]:<kiểu dữ liệu>;
[<Phần khai báo>]
BEGIN
[<dãy các lệnh >]
<tên_hàm>:=<biểu thức>;
END;
- Phần đầu: gồm Function, tên hàm, các tham số hình thức
và kiểu dữ liệu (integer, real, char, boolean, string)
- Phần khai báo: các hằng, kiểu, biến và cũng có thể các chương trình con.
- Phần thân: dãy các lệnh viết giữa Begin và end;

VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON
b. Sử dụng hàm:
- Lời gọi hàm:
<TÊN_HÀM>[(Danh sách tham số thực sự)]
- Hàm được khai báo
<phầntrình
khai trên,
báo>hãy
củaxác
chương
Từ ở
chương
định trình chính,
sau khai báo biến (với
khóa
vị trítừcủa
hàmVar)
và lời gọi hàm trong
chương trình chính?
- Lời gọi hàm được thực hiện trong <phần thân> của chương
trình chính
- Lời gọi hàm có thể tham gia vào biểu thức như một toán hạng
hoặc là tham số của lời gọi hàm/thủ tục khác

VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON
c. Tham số hình thức (tương tự thủ tục)

VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON
d. Các ví dụ
VD1: Hãy xây dựng hàm tìm số lớn nhất của 2 số rồi viết chương
trình tìm số lớn nhất trong 3 số a, b, c và ghi kết quả ra màn hình
Var a,b,c:integer;
Function Tim_Max(x,y:integer):integer;
Begin
If x>y then Tim_Max:=x else Tim_Max:=y;
End;
BEGIN
Write('nhap a,b,c: '); Readln(a,b,c);
Write('so lon nhat la:', Tim_Max(Tim_Max(a,b),c));
Readln;
END.
Chạy CT

VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON
d. Các ví dụ
VD2: Hãy xây dựng hàm tính tổng hai số thực rồi viết chương
trình tính tổng của ba số thực và ghi kết quả ra màn hình
Var x,y,z:integer;
Function Tong2so(a,b:real):real;
Be...
BÀI CŨ
Hãy cho biết vị trí của thủ tục và lời
gọi của thủ tục trong chương trình?
Phân biệt tham biến và tham trị?
BÀI CŨ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI CŨ - Người đăng: Trần Nguyên Trần Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
BÀI CŨ 9 10 486