Ktl-icon-tai-lieu

bài dạy tích hợp môn điều khiển khí nén

Được đăng lên bởi Nguyễn Tấn Duy
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM

Trần Chí Độ

_____________________________________________________________________________________________________________

DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔ ĐUN ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
TRẦN CHÍ ĐỘ*

TÓM TẮT
Tích hợp là một trong những xu thế dạy học hiện đại hiện đang được quan tâm
nghiên cứu và áp dụng vào nhà trường ở nhiều nước trên thế giới. Vì vậy vấn đề đặt ra
trong giáo dục nghề nghiệp ở nước ta là làm thế nào để tiếp cận, nghiên cứu và vận dụng
dạy học tích hợp vào trong đào tạo nghề nhằm phát triển năng lực thực hiện cho học sinh
đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội trong thế kỉ XXI.
Từ khóa: năng lực, tích hợp.
ABSTRACT
Integrating teaching the modules Electro-Pneumatic Control at Vocational Colleges
Integration is one of the trends of modern teaching which arouse lots of interest in
studying and applying in schools in many countries around the world. Therefore, the
question arising for vocational education in our country is how to approach, study and
apply integrating teaching to vocational training aiming at developing competency in
implementing for students to meet the real needs of the society in 21st century.
Keywords: competency, integration.

1.

Đặt vấn đề
Ở Việt Nam, từ thập niên 90 của
thế kỉ XX trở lại đây, vấn đề xây dựng
môn học tích hợp với những mức độ khác
nhau mới thực sự được tập trung nghiên
cứu, thử nghiệm và áp dụng vào nhà
trường phổ thông, chủ yếu ở bậc tiểu học,
trung học cơ sở và gần đây áp dụng vào
trong việc thiết kế chương trình, lập kế
hoạch và tổ chức đào tạo ở lĩnh vực
chuyên nghiệp trong đó có lĩnh vực đào
tạo nghề. Hiện nay, xu hướng tích hợp
vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu, thử
nghiệm và áp dụng vào đổi mới chương
trình đào tạo ở các bậc học. Chương trình
đào tạo nghề mới được Tổng cục Dạy
nghề ban hành trong thời gian gần đây
thể hiện rất rõ nét quan điểm tích hợp
trong việc xây dựng chương trình.
*

Bài toán đặt ra trong lĩnh vực lí
luận và phương pháp dạy học nghề là
phải tiếp cận, nghiên cứu và vận dụng
dạy học tích hợp vào dạy học trong đào
tạo nghề nhằm cung cấp nguồn lao động
có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn
của xã hội. Góp phần thực hiện tốt mục
tiêu giáo dục nghề nghiệp.
2. Nội dung
2.1. Một số khái niệm công cụ
* Khái niệm Tích hợp (integration)
Theo từ điển Anh-Anh (Oxford
Advanced Learner’s Dictionary): Tích
hợp có nghĩa là sự hợp nhất, sự hòa nhập,
sự kết hợp. Trong lí luận dạy học, tích
hợp được hiểu là sự kết hợp một cách
hữu cơ, có hệ thống, ở nhữ...
Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Trần Chí Độ
_____________________________________________________________________________________________________________
43
DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔ ĐUN ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
TRẦN CHÍ ĐỘ
*
TÓM TẮT
Tích hợp là một trong những xu thế dạy hc hin đi hiện đang được quan tâm
nghiên cứu và áp dụng o n trưng nhiu nước trên thế giới. vy vấn đđặt ra
trong giáo dc nghề nghiệp ớc ta là làm thế nào đ tiếp cận, nghiên cứu và vận dụng
dy học tích hp vào trong đào tạo nghề nhm phát triển năng lực thực hiện cho học sinh
đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hi trong thế k XXI.
Từ khóa: năng lực, tích hợp.
ABSTRACT
Integrating teaching the modules Electro-Pneumatic Control at Vocational Colleges
Integration is one of the trends of modern teaching which arouse lots of interest in
studying and applying in schools in many countries around the world. Therefore, the
question arising for vocational education in our country is how to approach, study and
apply integrating teaching to vocational training aiming at developing competency in
implementing for students to meet the real needs of the society in 21st century.
Keywords: competency, integration.
1. Đt vấn đề
Việt Nam, t thập niên 90 ca
thế k XX tr lại đây, vấn đ xây dựng
môn học tích hợp với những mức độ khác
nhau mi thực sự được tập trung nghiên
cứu, thử nghiệm và áp dụng vào nhà
trường ph thông, chủ yếu ở bc tiểu học,
trung học sở gn đây áp dụng vào
trong việc thiết kế chương trình, lp kế
hoch và t chức đào to nh vực
chuyên nghiệp trong đó nh vc đào
tạo nghề. Hiện nay, xu hướng tích hợp
vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu, thử
nghiệm và áp dụng vào đổi mới chương
trình đào tạo ở các bậc học. Chương trình
đào tạo nghề mới được Tng cục Dy
ngh ban hành trong thời gian gần đây
th hin rất rõ nét quan điểm ch hợp
trong việc xây dựng chương trình.
*
ThS, Trường Cao đẳng nghề An Giang
Bài toán đt ra trong lĩnh vực
luận và phương pháp dạy học ngh
phải tiếp cận, nghiên cứu và vn dụng
dạy học tích hợp vào dạy hc trong đào
tạo nghnhằm cung cấp nguồn lao động
chất ợng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn
của xã hội. Góp phần thực hiện tốt mc
tiêu giáo dục nghề nghiệp.
2. Nội dung
2.1. Mt số khái niệm công cụ
* Khái niệm Tích hợp (integration)
Theo t điển Anh-Anh (Oxford
Advanced Learner’s Dictionary): Tích
hợp có nghĩa là sự hợp nht, sự hòa nhp,
s kết hợp. Trong luận dạy học, ch
hợp được hiểu là s kết hợp một cách
hữu cơ, có h thống, những mức độ
khác nhau, c kiến thức, kĩ năng thuộc
các môn học khác nhau hoặc các hợp
phần của bộ môn thành một nội dung
bài dạy tích hợp môn điều khiển khí nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài dạy tích hợp môn điều khiển khí nén - Người đăng: Nguyễn Tấn Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
bài dạy tích hợp môn điều khiển khí nén 9 10 727