Ktl-icon-tai-lieu

BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP

Được đăng lên bởi Thanh Tuyền
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2940 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHÒNG GD-ĐT GIÁ RAI
TRƯỜNG THCS GIÁ RAI B

BÀI DỰ THI
DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP
Chủ đề:
TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
TRONG MÔN CÔNG NGHỆ 6
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
1. Lí luận :
Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao
quanh con người có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển
của con người và sinh vật.
Những hiểm họa suy thoái môi trường đang ngày càng đe dọa cuộc
sống của loài người. Theo các nhà khoa học và quản lí thì một trong những
nguyên nhân cơ bản gây nên suy thoái môi trường là do sự thiếu hiểu biết,
thiếu ý thức của con người.
2. Thực tiễn:
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD – ĐT tích hợp giáo dục bảo vệ môi
trường trong dạy học môn công nghệ đã được thực hiện từ nhiều năm nay.
Tuy nhiên để có một định hướng nhằm phát huy hiệu quả của việc thực hiện
lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào các môn học cụ thể thì chưa có sự
hướng dẫn cụ thể của các cơ quan chức năng thuộc Bộ GD –ĐT, chưa có
nhiều tài liệu đề cập đến việc lựa chọn những nội dung nào trong môn học để
thực hiện hiệu quả giáo dục bảo vệ môi trường.
Giáo dục bảo vệ môi trường trong trường học còn góp phần hình
thành nhân cách người lao động mới, người chủ tương lai của đất nước,
người lao động, người chủ có thái độ thân thiện với môi trường, phát triển
kinh tế hài hòa với bảo vệ môi trường. Lực lượng học sinh, sinh viên của
nước ta nói riêng, thế giới nói chung chiếm một tỉ lệ rất lớn, nếu đội ngũ này

1

có sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, hành vi tất yếu sẽ có sự thay đổi
lớn trong công tác bảo vệ môi trường, đó là lí do tôi chọn đề tài này.
II. NỘI DUNG:
1. Cơ sở lí luận :
Ô nhiễm môi trường là sự thay đổi thành phần và tính chất của môi
trường gây nên hậu quả xấu cho đời sống con người và sinh vật. Nguyên
nhân gây ra ô nhiễm môi trường là do các quá trình tự nhiên hoặc do các hoạt
động của con người.
Ngày nay cùng với dân số và chiến tranh, môi trường được coi là
một trong những vấn đề bức xúc nhất của toàn thế giới, vấn đề này không chỉ
liên quan tới sự thay đổi của tự nhiên mà còn ảnh hưởng tới toàn xã hội cũng
như chất lượng cuộc sống của loài người. Với nền công nghiệp phát triển
mạnh mẽ, dân số đạt trên 6 tỉ, tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng, con người đã
khai thác quá mức và sử dung không hợp lí các nguồn tài nguyên dẫn đến
mất cân bằng sinh thái, môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng ở quy mô
toàn cầu và đe dọa cuộc sống của con người trên trái đất.
Ô nhiễm nguồn nước có nguồn gốc tự nhiên là mưa, tuyết tan, gió
bão lũ lụt, các yế...
PHÒNG GD-ĐT GIÁ RAI
TRƯỜNG THCS GIÁ RAI B
BÀI DỰ THI
DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP
Chủ đề:
TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
TRONG MÔN CÔNG NGHỆ 6
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
1. Lí luận :
Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên vật chất nhân tạo bao
quanh con người ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển
của con người và sinh vật.
Những hiểm họa suy thoái môi trường đang ngày càng đe dọa cuộc
sống của loài người. Theo các nhà khoa học và quản thì một trong những
nguyên nhân bản y nên suy thoái i trường là do s thiếu hiểu biết,
thiếu ý thức của con người.
2. Thực tiễn:
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD – ĐT ch hợp giáo dục bảo vệ môi
trường trong dạy học môn công nghệ đã được thực hiện từ nhiều năm nay.
Tuy nhiên để một đnh hướng nhằm phát huy hiệu quả của việc thực hiện
lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào các môn học cụ thể thì chưa có sự
hướng dẫn cụ thể của các quan chức năng thuộc Bộ GD –ĐT, chưa
nhiều tài liệu đề cập đến việc lựa chọn những nội dung nào trong môn học để
thực hiện hiệu quả giáo dục bảo vệ môi trường.
Giáo dục bảo vệ i trường trong trường học còn góp phần hình
thành nhân cách người lao động mới, người chủ tương lai của đất nước,
người lao động, người chủ thái đ thân thiện với môi trường, phát triển
kinh tế hài hòa với bảo vệ môi trường. Lực lượng học sinh, sinh viên của
nước ta nói riêng, thế giới nói chung chiếm một tỉ lệ rất lớn, nếu đội ngũ này
1
BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP - Người đăng: Thanh Tuyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP 9 10 750