Ktl-icon-tai-lieu

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH GIA LAI

Được đăng lên bởi dunghuytrinh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1052 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CĐ GIÁO DỤC CHƯ PĂH
CĐCS: TIỂU HỌC IALY

1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÀI THI TÌM HIỂU 65 NĂM
NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH GIA LAI
Họ và tên: Lê Thị Đông Hải
Sinh ngày tháng năm 1972
Nam/ Nữ: Nữ
Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không
Đơn vị công tác: Trường tiểu học IaLy - ChưPăh - GiaLai
Bài làm
Câu 1. Bối cảnh ra đời và ngày tháng thành lập Đảng bộ Đảng cộng sản Đông
Dương tỉnh Gia Lai? Ý nghĩa của việc thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai?
- Bối cảnh ra đời:
Tỉnh Gia Lai ngày nay, đầu thế kỷ trước có tên gọi Pleiku. Nằm phía Bắc Tây
Nguyên núi sông hùng vĩ, giữ một vị trí chiến lược quan trọng ở miền Trung đất nước,
tỉnh Gia Lai có lịch sử lâu đời với nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc của đồng bào
Jrai, Bahnar, Kinh và nhiều dân tộc thiểu số khác cùng chung sống đoàn kết.
Trải qua lịch sử lâu dài chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, chiến đấu với
nhiều kẻ thù xâm lược, ghi bao chiến công oanh liệt đã hun đúc cho nhân dân trong tỉnh
truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam: lao động cần cù, sáng tạo trong dựng nước;
yêu quê hương đất nước, anh dũng, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh giữ nước. Lịch sử
hoạt động và lãnh đạo các phong trào cách mạng trong tỉnh của Đảng bộ Gia Lai từ khi ra
đời đến năm 2005 đã trải qua hơn 60 năm. Trong chặng đường lịch sử vẻ vang đó, đã xuất
hiện biết bao tấm gương sáng chói về tinh thần tận trung với nước, tận hiếu với dân, trung
thành vô hạn đối với Đảng, với Bác Hồ của đồng bào, cán bộ, đảng viên nhiều thế hệ sinh
sống, sản xuất, chiến đấu và xây dựng trên vùng đất Gia Lai thân yêu. Những chặng
đường lịch sử của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã trải qua là cả một chặng
đường biết bao gian khổ hy sinh. Nhờ có Đảng, có Bác Hồ đã dẫn đường chỉ lối mà chúng
ta mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày nay.
Ngày 25-11-1945, chi bộ Đảng ở An Khê được thành lập gồm có 3 đảng viên do
đồng chí Đỗ Trạc làm Bí thư. Từ tháng 11 đến tháng 12-1945, các chi bộ công nhân
Biển Hồ, Bàu Cạn và một chi bộ trong lực lượng vũ trang của tỉnh (chi bộ trong chi đội
Tây Sơn) cũng lần lượt ra đời, nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 24 đồng chí.
Trước yêu cầu bức xúc, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất và tập trung, ngày
10-12-1945, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập, lấy
tên là Đảng bộ Tây Sơn. Ban Chấp hành ...
1
C
C
BA

 
!"#$%#&$'()*+,-(./ /
012 3"#4$"&5 3#4$
6724$&2 89:$";<#2-=%>#9'#>"-=-"
 !"
#$%&  !"#" $%
&'(")*+,-./" $")*+
'()*+,-./
?#"-=-"$%-%@AB<#CDE89F22G$"HI"D<JK(L#M-NO20%
$<%P"Q4$#R$S@$"/(178M2#"CH9T2U<-8$V("W8<$AX9F2@
?#"-=-"2GH72#QYH0<A:"F"W'#G-(-$AZ([\QO2]0122^-A_$[5
`8-"@N-#-8@3"##"W<]012#";<QaD#&22R$2#<$Qa$A5DCJ
8\"U<-H72#QYH0<]"2#a$2#"F"#"#"D#O2$#"b@2#"CAX<F"
#"W<Dc#Rd0(H9T2@$#"[-52#"C24$5-#H"bAe#<AP22#5#0]085$?#
8<%W#a$U<f[&<2^-]012"b-( H-5A1$2B2R@Q&$g585$]h$9F2i
%<U<#96$AX9F2@-#]j$@D"29:$@[XD#<X85$AX<8-#$"/9F2J=72#QY
#5gA1$He#Ag52&2L#5$852&2#(g$85$?#2^-\$[1"-=-"kD#"8-
A:"AC'(,llmAe8\"U<-#6nl'(J85$2#o$A9:$H72#QYc-$AG@Aed<X
#"b["C[-5X($96$Q&$2#G"W"##BZ8<$F"9F2@Z#"C<F"]0@8<$
##4#gAa"F"\$@F"N&2_2^-A_$[5@2&[1@A\$"#"W<#C#bQ"#
Qa$@Q\d<X@2#"CAX<d0%]h$8R$AX"-=-"#0%<J#/$2#o$
A9:$H72#QY2^-\$[1#0]02&2]012?##Ae8\"U<-H2\(12#o$
A9:$["C[-5$"-D#p#%Q"#J#:2G\$@2GN&2_Ae]qA9:$2#?Ha"(2#P$
-(F"2G2<12Qa$X(5@#g#L#P2#9$%-%J
$%,m>))>)*rm@2#"[1\$V3#A9T2##HZL$_(2GsA\$"]5
A_$2#Mt8g2H(NM#9Jk#&$))AC#&$),>)*rm@2&22#"[124$#0
N";_@N<g(12#"[185$Hh2H9T$j8-$2^-?#u2#"[185$2#"A1"
0%!6v2j$HBH9T8-A:"@0$p$QaA\$"85$5?#H,rA_$2#MJ
89F2%<2B<[w2dP2@Ax"#y"L#\"2GQhHe#Ag5#a$#XZL8<$@$%
%0'%1'%234$0%&'(")*A9T2##HZL@HX%
H$1!2(JN-#XL##\$[1?#H0(#:"$_(mA_$2#MJ_$
2#M#-#(@L#&""w^%H(NM#9@2&2A_$2#M$<%z9:$@$<%z<0@
8B{I@#g(#<BH(^%"N-#XL##J0%H?#^%AB<"2^-\$[1
?#"-=-"J
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH GIA LAI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH GIA LAI - Người đăng: dunghuytrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH GIA LAI 9 10 977