Ktl-icon-tai-lieu

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU “ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG”.

Được đăng lên bởi Ớt Ung
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU “ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP
HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG”.

Câu 1: Hoạt động nữ công trong giai đoạn hiện nay theo tinh thần Nghị quyết XI
(30.7.2013) của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam.
Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị uyết XI 2013- 2018 là:
“Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng vì đoàn
viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tập trung hướng về cơ sở,
thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp
chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý
nhà nước; quản lý kinh tế- xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động
giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát
triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn;
xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày
càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Với phương châm hành động “ Vì quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người
lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động công đoàn”.
Câu 2;
Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban nữ công Công Đoàn các cấp:
- Nhiệm vụ:
+ Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban chấp hành công đoàn về nội dung,
chương trình công tác nữ.
+ Theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên, lao động
nữ; phản ánh những vướng mắc, kiến nghị của quần chúng đối với công đoàn, chính
quyền. Đại diện cho nữ cán bộ, công chức, viên chức và lao động tham gia các hội đồng
tư vấn ở cơ sở liên quan đến vấn đề lao dộng nữ và trẻ em.
+ Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nữ nhà giáo và lao động.
+ Tổ chức, hướng dẫn, động viên nữ CNVC, người lao động thực hiện nghiêm túc
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ thị của Ngành, nhiệm vụ của đơn vị.
- Trách nhiệm:
+ Ban nữ công chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, ban Chấp hành công đoàn
ngành về công tác nữ công.
+ Trưởng, phó Ban nữ công có nhiệm vụ xây dựng chương trình công tác của Ban
trên cơ sở Nghị quyết của công đoàn ngành.
1

- Quyền hạn:
Đại diện Ban nữ công (Trưởng ban) được mời dự họp với Ban Thường vụ, ban
Chấp hành công đoàn cơ sở, được mời họp các hội đồng tư vấn của cơ sở khi bàn các vấn
đề liên quan đến lao động nữ, trẻ em; được mời dự các cuộc họp do Ban nữ công cấp trên
triệu tập; được thay mặt...
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU “ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP
HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG”.
Câu 1: Hoạt động nữ công trong giai đoạn hiện nay theo tinh thần Nghị quyết XI
(30.7.2013) của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam.
Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị uyết XI 2013- 2018 là:
“Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng đoàn
viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tập trung hướng về cơ sở,
thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo v quyền lợi lợi ích hợp pháp
chính đáng của đoàn viên người lao động; tham gia hiệu quả vào công tác quản
nhà nước; quản kinh tế- hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động
giáo dục và tchức thi đua yêu ớc trong đoàn viênngười lao động; đẩy mạnh phát
triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo bồi dưỡng cán bcông đoàn;
xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày
càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Với phương châm hành động quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người
lao động, vì sphát triển bền vững của đất ớc, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động công đoàn”.
Câu 2;
Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban nữ công Công Đoàn các cấp:
- Nhiệm vụ:
+ Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban chấp hành công đoàn v nội dung,
chương trình công tác nữ.
+ Theo i, giám sát việc thực hiện chế đchính sách đối với đoàn viên, lao động
nữ; phản ánh những vướng mắc, kiến nghị của quần chúng đối với công đoàn, chính
quyền. Đại diện cho nữ cán bộ, công chức, viên chức và lao động tham gia các hội đồng
tư vấn ở cơ sở liên quan đến vấn đề lao dộng nữ và trẻ em.
+ Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nữ nhà giáo và lao động.
+ Tchức, ớng dẫn, động viên nCNVC, người lao động thực hiện nghiêm túc
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ thị của Ngành, nhiệm vụ của đơn vị.
- Trách nhiệm:
+ Ban nữ công chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, ban Chấp hành công đoàn
ngành về công tác nữ công.
+ Trưởng, phó Ban ncông có nhiệm vụ xây dựng chương trình công tác của Ban
trên cơ sở Nghị quyết của công đoàn ngành.
1
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU “ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG”. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU “ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG”. - Người đăng: Ớt Ung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU “ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG”. 9 10 185