Ktl-icon-tai-lieu

bai giang

Được đăng lên bởi thanhhien141288
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 909 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2014
LuyÖn tõ vµ c©u

KiỂM TRA BÀI CŨ
Bài 1: Gạch chân dưới những quan hệ từ trong
câu sau:
a, Em dỗ mãi mà bé vẫn không nín khóc.
b, Học sinh lười học thì thế nào cũng nhận điểm
kém.
c, Câu chuyện Mơ kể rất hấp dẫn vì Mơ đã kể bằng
tất cả tâm hồn mình.

Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2014
LuyÖn tõ vµ c©u

KiỂM TRA BÀI CŨ
Bài 2: Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau:
nhưng
Nếu ... thì

Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2014
LuyÖn tõ vµ c©u
Më réng vèn tõ: B¶o vÖ m«i trêng
Bài 1: Qua ®o¹n v¨n sau, em hiÓu : … khu b¶o tån ®a d¹ng

sinh häc… lµ g×?
Rõng nguyªn sinh Nam C¸t Tiªn lµ khu b¶o tån ®a d¹ng sinh
häc víi Ýt nhÊt 55 loµi ®éng vËt cã vó, h¬n 300 loµi chim, 40 loµi
bß s¸t, rÊt nhiÒu loµi lìng c vµ c¸ níc ngät… Th¶m thùc vËt ë ®©y
rÊt phong phó.Hµng tr¨m lo¹i c©y kh¸c nhau lµm thµnh c¸c lo¹i
rõng: rõng thêng xanh, rõng b¸n thêng xanh, rõng tre,
rõng hçn hîp.
*Rừng nguyên sinh:rừng hình thành một cách tự nhiên,chưa có tác động
của con người .
*Loài lưỡng cư:động vật có xương sống,sinh đẻ dưới nước nhưng sống
trên cạn,như ếch ,nhái…
*Rừng thường xanh:rừng cây quanh năm xanh tốt .
*Rừng bán thường xanh:rừng cây có mùa rụng lá .

Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2014
LuyÖn tõ vµ c©u
Më réng vèn tõ: B¶o vÖ m«i trêng

Bài 1:
Qua ®o¹n v¨n sau, em hiÓu : … khu b¶o tån ®a d¹ng
sinh häc… lµ g×?
Rõng nguyªn sinh Nam C¸t Tiªn lµ khu b¶o tån ®a
d¹ng sinh häc víi Ýt nhÊt 55 loµi ®éng vËt cã vó, h¬n 300
loµi chim, 40 loµi bß s¸t, rÊt nhiÒu loµi lìng c vµ c¸
níc ngät… Th¶m thùc vËt ë ®©y rÊt phong phó.
Hµng tr¨m lo¹i c©y kh¸c nhau lµm thµnh c¸c lo¹i rõng:
rõng thêng xanh, rõng b¸n thêng xanh, rõng tre,
rõng hçn hîp.
•Khu b¶o tån ®a d¹ng sinh häc lµ n¬i lu gi÷ nhiÒu loµi
®éng vËt vµ thùc vËt.

Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2014
LuyÖn tõ vµ c©u
Më réng vèn tõ: B¶o vÖ m«i trêng

Khu bảo tồn đa dạng sinh học: là nơi lưu giữ được
nhiều loại động vật và thực vật

Rõng:
Nam
C¸t
Tiªn

Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2014
LuyÖn tõ vµ c©u
Më réng vèn tõ: B¶o vÖ m«i trêng

Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2014
LuyÖn tõ vµ c©u
Më réng vèn tõ: B¶o vÖ m«i trêng

Loµi lìng c

Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2014
LuyÖn tõ vµ c©u
Më réng vèn tõ: B¶o vÖ m«i trêng

Rừng thường xanh

Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2014
LuyÖn tõ vµ c©u
Më réng vèn tõ: B¶o vÖ m«i trêng

Rừng bán thường xanh

Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2014
LuyÖn tõ vµ c©u
Më réng vèn tõ: B¶o vÖ m«i trêng

Thứ

ngày th¸ng 1 năm 2007
M«n : LuyÖn tõ vµ c©u
Bài : Më réng vèn tõ : B¶o vÖ m«i trêng

Bß tãt

Bß x¸m

Chµ v¸ ch©n n...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bai giang - Người đăng: thanhhien141288
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
bai giang 9 10 47