Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Bảo trì Hệ thống

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng Bảo trì Hệ thống

Mục lục
Chương 1. Tổng quan hệ thống MT& TBNV..................................................................................................... 5
1.Tổng quan hệ thống MT & TBNV.................................................................................................................. 5
1.1.1.Tổng quan................................................................................................................................................5
1.1.2.Hộp máy (case).......................................................................................................................................5
1.1.3.Bộ nguồn (Power supply unit – pus)......................................................................................................6
1.1.1.Nguồn AT...........................................................................................................................................7
1.1.2.Nguồn ATX.........................................................................................................................................7
1.1.3.Cách kiểm tra hoạt động của bộ nguồn...........................................................................................8
2. Bo mạch chính (Main Board)........................................................................................................................ 9
2.1.1.Bus.........................................................................................................................................................10
2.1.2.Chipset...................................................................................................................................................10
2.1.3.Đế cắm CPU.........................................................................................................................................11
2.1.4.Khe cắm bộ nhớ....................................................................................................................................11
2.1.5.Khe cắm cấp nguồn cho Mainboard....................................................................................................12
2.1.6.Khe cắm cable ổ cứng..........................................................................................................................12
2.1.7.BIOS và pin CMOS................................................................................................................................12
2.1.8.Khe cắm mở rộng.................
Bài gi ng B o trì H th ng
M c l c
Ch ng 1. T ng quan h th ng MT& TBNVươ ..................................................................................................... 5
1.T ng quan h th ng MT & TBNV .................................................................................................................. 5
1.1.1.T ng quan ................................................................................................................................................ 5
1.1.2.H p máy (case) ....................................................................................................................................... 5
1.1.3.B ngu n (Power supply unit – pus) ...................................................................................................... 6
1.1.1.Ngu n AT ........................................................................................................................................... 7
1.1.2.Ngu n ATX ......................................................................................................................................... 7
1.1.3.Cách ki m tra ho t đ ng c a b ngu n ........................................................................................... 8
2. Bo m ch chính (Main Board) ........................................................................................................................ 9
2.1.1.Bus ......................................................................................................................................................... 10
2.1.2.Chipset ................................................................................................................................................... 10
2.1.3.Đ c m CPUế ......................................................................................................................................... 11
2.1.4.Khe c m b nh .................................................................................................................................... 11
2.1.5.Khe c m c p ngu n cho Mainboard .................................................................................................... 12
2.1.6.Khe c m cable c ng .......................................................................................................................... 12
2.1.7.BIOS và pin CMOS ................................................................................................................................ 12
2.1.8.Khe c m m r ng .................................................................................................................................. 13
2.1.9.C ng giao ti p TBNV ế ............................................................................................................................ 14
3.B Vi X ................................................................................................................................................. 15
3.1.1.Phân lo i CPU ....................................................................................................................................... 15
3.1.2.Các th h B vi x lý c a Intel.ế .......................................................................................................... 16
1.1.4.Pentium ............................................................................................................................................. 16
1.1.5.Pentium Pro ...................................................................................................................................... 16
1.1.6.Pentium II .......................................................................................................................................... 16
1.1.7.Celeron ............................................................................................................................................. 17
1.1.8.Pentium III ......................................................................................................................................... 17
1.1.9.Pentium IV ........................................................................................................................................ 17
4.B nh ......................................................................................................................................................... 18
4.1.1.B nh RAM .......................................................................................................................................... 18
4.1.2.B nh ROM .......................................................................................................................................... 19
5.Các thi t b l u trế ư ....................................................................................................................................... 20
5.1.1. đĩa c ng ............................................................................................................................................. 20
5.1.2. Đĩa quang ............................................................................................................................................. 21
6. Thi t b ngo i viế .......................................................................................................................................... 22
6.1.1.Các thi t b nh p ph bi nế ế ................................................................................................................... 22
1.1.10.Bàn phím ........................................................................................................................................ 22
1.1.11.Chu t .............................................................................................................................................. 22
6.1.2.Các thi t b xu t ph bi nế ế ..................................................................................................................... 23
7. CARD m r ng ........................................................................................................................................... 23
7.1.1.Video Card ............................................................................................................................................. 23
7.1.2.Sound Card ............................................................................................................................................ 24
7.1.3.Card giao ti p m ngế .............................................................................................................................. 24
7.1.4.M t s card m r ng khác ở ộ .................................................................................................................... 24
Ch ng 2. Tháo l p máy tính và thi t l p thông s Cmosươ ế ........................................................................... 26
8.Tháo l p máy tính ....................................................................................................................................... 26
8.1.1.Tháo máy ............................................................................................................................................... 26
8.1.2.Ki m tra linh ki n ................................................................................................................................... 27
8.1.3.L p ráp máy tính ................................................................................................................................... 27
9.Thi t l p thông tin trong CMOSế ậ ................................................................................................................... 28
9.1.1.Các khái ni m c b n ơ ........................................................................................................................... 28
9.1.2.Các thao tác vào ra trong CMOS .......................................................................................................... 29
9.1.3.Khai báo trong CMOS ........................................................................................................................... 29
2.1.1.AWARD BIOS ................................................................................................................................... 29
2.1.2.AMI BIOS .......................................................................................................................................... 37
1 | P a g e
Bài giảng Bảo trì Hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Bảo trì Hệ thống - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Bảo trì Hệ thống 9 10 587