Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng các công cụ quản lý chất lượng - chương 1

Được đăng lên bởi Truongbachien Truong Bach
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3202 lần   |   Lượt tải: 24 lần
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM Tp HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
MÃ HỌC PHẦN: 04200029

2

GiỚI THIỆU MÔN HỌC
Giảng viên:
GVC.ThS. TRƯƠNG BÁCH CHIẾN
Phone: 01686.151.042
Website: truongbachien.co.cc
Email: truongbachien@yahoo.com

3

Giới thiệu về nội dung môn học
STT

Nội dung

Số tiết

1

Chương 1: Các khái niệm về Quản lý
chất lượng – Kiểm soát chất lượng
bằng thống kê
Chương 2: Công cụ kiểm soát thứ 1:
FLOW CHARTS (Lưu đồ)
Chương 3: Công cụ kiểm soát thứ 2:
CAUSES AND EFFECT DIAGRAMS
(Biểu đồ nhân quả)
Chương 4: Công cụ kiểm soát thứ 3:
HISTOGRAMES (Biểu đồ tần số)

2

2
3

4

4

4
4

4

Giới thiệu về nội dung môn học
Stt

Nội dung

Số tiết

5

Chương 5: Công cụ kiểm soát thứ 4:
PARETO
Chương 6: Công cụ kiểm soát thứ 5:
SCATTER DIAGRAMS (Biểu đồ phân
tán)
Chương 7: Công cụ kiểm soát thứ 6:
CONTROL CHARTS (Biểu đồ kiểm soát)
Chương 8: Công cụ kiểm soát thứ 7:
CHECK SHEETS (Bảng kiểm tra)

4

6

7
8

5

4

4
4

Tài liệu tham khảo

6

[1] Bùi Nguyên Hùng, Phòng ngừa khuyết tật
trong sản xuất bằng công cụ thống kê, NXB
Thống kê, 2000.
[2] Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Quản lý chất
lượng, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM, 2004.
[3] Trương Bách Chiến, Bài giảng các công cụ
quản lý chất lượng (lưu hành nội bộ), Trường Đại
học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh,
2013

KẾ HOẠCH HỌC TẬP
Bài tập

50%

Thi hết môn

7

20%

30%

Tiểu Luận

TÍNH ĐIỂM: 30% TKM
HÌNH THỨC (4đ) – NỘI DUNG (6đ)
- Nộp qua địa chỉ maiL: truongbachien@yahoo.com
trước 24h 25/10/2013 điểm chấm giữ nguyên. Nộp
sau mỗi tuần sẽ bị trừ 1 điểm cho mỗi tuần. Tuần 10
không nhận bài (tính theo dấu TG bưu điện điện tử)
- Nộp TL bằng file Word, với cầu trúc tên file như sau:
Lớp_Số đề tài_tên nhóm trưởng.doc
- ví dụ:
02DHHH1_09_nguyenvantuan.doc
- Nick thư gửi cũng là cấu trức trên. Chẳng hạn
8 02DHHH1_09_nguyenvantuan@hotmail.com
-

PHÂN CÔNG SV LÀM ĐỀ TÀI
Tự lập nhóm, mỗi nhóm từ 5-8SV, tự
chọn một đề tài.
Đăng ký trực tiếp với LT ngay trong
buổi học đầu tiên

9

STT

TÊN ĐỀ TÀI

1 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT (P)
2 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT
(nP)
3 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT (c)
4 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT (u)
5 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG BIỂU ĐỒ (Me - R)
6 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG BIỂU ĐỒ ĐƠN - R
7 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG BIỂU ĐỒ PARETO DẠNG CỘT
8 TÌM HIỂU LÝ THUYẾT CHẤT LƯỢNG - QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG: KAIZEN
10

STT

TÊN ĐỀ TÀI

9 TÌM HIỂU LÝ THUYẾT HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG
PHÒNG XÉT NGHIỆM ISO 1218...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng các công cụ quản lý chất lượng - chương 1 - Người đăng: Truongbachien Truong Bach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Bài giảng các công cụ quản lý chất lượng - chương 1 9 10 162