Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Các oxit của Cacbon.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG HÓA HỌC 9

CAC OXIT CỦA
CACBON

Kiểm tra bài cũ
Bài tập 2 (84 - SGK):
Viết PTHH của cacbon với các oxit sau:
a. CuO
b. PbO
c. CO2
d. FeO
Hãy cho biết loại phản ứng; Vai trò của C trong các
phản ứng; ứng dụng của các phản ứng đó trong sản
xuất.

Đáp án
t0

CO2(k) + 2Cu(r)
a. C(r) + 2CuO(r)
t0
b. C(r) + 2PbO(r)
CO2(k) + 2Pb(r)
c. C(r) + CO2(k)

t0

2CO(k)

d. C(r) + 2FeO(r)

t0

CO2(k) + 2Fe(r)

- Trong các phản ứng C có vai trò là chất khử.
- ứng dụng: điều chế kim loại.

I/ Cacbon oxit
Công thức phân tử: CO
Phân tử khối: 28
1. Tính chất vật lý
CO là chất khí không
màu, không mùi, ít
tan trong nước, hơi
nhẹ hơn không khí,
rất độc.

CO có những
tính
vật
C cóchất
những
lý trị
nàonào
? ?
hoá
Viết CTHH
của các oxit đó.

2. Tính chất hoá học
a. CO là oxit trung tính
ở đ i ề u ki ệ n th ư ờ ng, CO
không phản ứng với nước,
kiềm, axit
b. CO là chất khử
- CO khử oxit sắt trong lò
0
t
cao
4CO(k)+ Fe3O4(r)
4CO2(k) + 3Fe(r)
- CO khử CuO

Em hãy viết
Quan
sát
CO thuộc
PTHH
dùng loại
CO
H3.11
mô? tả
oxit
nào
khử oxit sắt
thí nghiệm
trong lò cao
CO khử CuO

H 3.11 . CO khử CuO

2. Tính chất hoá học
a. CO là oxit trung tính
ở điều kiện thường, CO không
phản ứng với nước, kiềm, axit
b. CO là chất khử
- CO khử oxit sắt trong lò cao
4CO(k)+ Fe3O4(r)

- CO khử CuO
CO(k) + CuO(r)

t0 4CO + 3Fe
2(k)
(r)
t0

(đen)

CO2(k) + Cu(r)
(đỏ)

 ở t0 cao, CO có tính khử mạnh

- CO cháy trong O2 hoặc không khí

2CO(k) +O2(k)

t0

2CO2(k)

Viết PTHH và
nêu vai trò của
Qua
COthí
?
nghiệm em
có kết luận
gì ?

3. Ứng dụng:
- Có nhiều ứng dụng trong
công nghiệp: làm nguyên
liệu, làm chất khử...

- D ù ng l à m nguy ê n li ệu
cho công nghiệp hoá học

Nêu các ứng
Đọc của
“ EmCO
dụng
có biết ”

I/ Cacbon oxit: CO
II/ Cacbon đi oxit
Công thức phân tử: CO2
Phân tử khối: 44
1. Tính chất vật lý
CO2 là chất khí không
màu, nặng hơn không
kh í , kh ô ng duy tr ì s ự
sống và sự cháy

CO2 có những
tính chất vật
lý nào?

H 3.12
a) Ngọn nến đang cháy trong cốc A
b) Rót CO2 từ cốc B sang cốc A, ngọn nến tắt

II/ Cacbon đioxit
1. Tính chất vật lý
2. Tính chất hoá học
a. Tác dụng với nước
 Thí nghiệm
 Hiện tượng: Giấy quỳ
t í m chuy ể n sang m àu
đỏ (hồng), sau khi đun
lại chuyển th à nh m àu
tím.

CO2 thuộc
loại
oxitthí
nàonghiệm
?
Tiến
hành
Nêu
tính chất
hoá
Cho m
ộ t học
m ẩ ucủa
gi ấ y qu ỳ
? đựng
tím vàooxit
ốngaxit
nghiệm
nước, rồi sục khí CO2 vào.
Đ un n ó ng dung d ị ch thu
đ ư ợ c. Quan s á t v à n êu
hiện tượng thí nghiệm.

Hình 3.13
Khí CO2 phản
ứng với nước

2. Tính chất hoá...
CAC OXIT CỦA
CACBON
BÀI GIẢNG HÓA HỌC 9
Bài giảng Các oxit của Cacbon.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Các oxit của Cacbon.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài giảng Các oxit của Cacbon.pdf 9 10 853