Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cacbohidrat của Moon

Được đăng lên bởi quyettamdaudaihoc97-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1816 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC và LUYỆN THI ðẠI HỌC – Thầy Lê Phạm Thành (0976.053.496)

M031. HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP KHÓ VỀ CACBOHIĐRAT
(Tư liệu học bài)

M31.1. Hợp chất X là chất bột màu trắng không tan trong nước, trương lên trong nước nóng tạo thành hồ. Sản
phẩm cuối cùng của quá trình thuỷ phân là chất Y. Dưới tác dụng của enzim của vi khuẩn axit lactic, chất Y tạo
nên chất Z có hai loại nhóm chức hoá học. Chất Z có thể ñược tạo nên khi sữa bị chua. Chất nào dưới ñây
không thể là một trong các chất X, Y, Z ?
A. Glucozơ.

B. Axit lactic.

C. Tinh bột.

D. Ancol etylic.

M31.2. Cho các chất sau: xenlulozơ, amilozơ, amilopectin, tơ visco, tơ axetat, glicogen, mantozơ, saccarozơ.
Số chất có công thức là (C6H10O5)n ?
A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

M31.3. Cho dãy các chất sau: metyl-α-glucozit; fructozơ; saccarozơ; metyl-β-glucozit; mantozơ. Số chất có
cấu tạo dạng mạch hở là:
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

M31.4. Từ nhân tế bào người ta tách ñược ribozơ có công thức phân tử là C5H10O5. Ribozơ tác dụng với dung
dịch AgNO3/NH3 (ñun nóng) và làm mất màu nước brom. Mặt khác, ribozơ tác dụng với (CH3CO)2O tạo
C5H6O(OOC-CH3)4. Công thức cấu tạo của ribozơ là:
A.

B.

C.

D.

M31.5. Hòa tan m gam hỗn hợp saccarozơ và mantozơ vào nước ñược dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng
nhau:
Phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch [Ag(NH3)2]OH ñược 10,8 gam Ag.
Phần 2 ñun với dung dịch HCl loãng ñể phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu ñược dung dịch Y. Dung dịch Y tác
dụng vừa hết với 30,4 gam Br2
Hàm lượng % của saccarozơ trong hỗn hợp ban ñầu là
A. 35,7%.

B. 47,3%.

C. 52,7%.

D. 64,3%.

Liên hệ học offline tại Hà Nội: Thầy Lê Phạm Thành (E-mail: thanh.lepham@gmail.com – Phone: 0976.053.496)

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC và LUYỆN THI ðẠI HỌC – Thầy Lê Phạm Thành (0976.053.496)

M31.6. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm saccarozơ và mantozơ thu ñược dung dịch Y. Cho Y tác
dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu ñược 0,2 mol Ag. Mặt khác, thủy phân m gam hỗn hợp X
một thời gian (hiệu suất thủy phân mỗi chất ñều là 80%) thu ñược dung dịch Z. Cho Z tác dụng với lượng dư
dung dịch AgNO3 trong NH3 thu ñược 0,168 mol Ag. Thành phần phần trăm về khối lượng của saccarozơ trong
hỗn hợp là
A. 55%.

B. 40%.

C. 45%.

D. 60%.

M31.7. (B11) Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời gian thu ñược dung
dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất ñều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung
dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu ñược là...
TRUNG TÂM BI DƯỠNG KIN THC và LUYN THI ðẠI HC – Thy Lê Phm Thành (0976.053.496)
Liên h
hc offline ti Hà Ni
: Thy Lê Phm Thành (E-mail:
thanh.lepham@gmail.com
– Phone: 0976.053.496)
M031. HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP KHÓ VỀ CACBOHIĐRAT
(Tư liệu học bài)
M31.1. Hp cht X cht bt màu trng không tan trong nước, trương lên trong nước nóng to thành h. Sn
phm cui cùng ca quá trình thu phân cht Y. Dưới tác dng ca enzim ca vi khun axit lactic, cht Y to
nên cht Z hai loi nhóm chc hoá hc. Cht Z th ñược to nên khi sa b chua. Cht nào dưới ñây
không th là mt trong các cht X, Y, Z ?
A. Glucozơ. B. Axit lactic. C. Tinh bt. D. Ancol etylic.
M31.2. Cho các cht sau: xenlulozơ, amilozơ, amilopectin, tơ visco, tơ axetat, glicogen, mantozơ, saccarozơ.
S cht có công thc là (C
6
H
10
O
5
)
n
?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 3
M31.3. Cho dãy các cht sau: metyl-α-glucozit; fructozơ; saccarozơ; metyl-β-glucozit; mantozơ. S cht
cu to dng mch h là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
M31.4. T nhân tế bào người ta tách ñược ribozơ công thc phân t là C
5
H
10
O
5
. Ribozơ tác dng vi dung
dch AgNO
3
/NH
3
(ñun nóng) làm mt màu nước brom. Mt khác, ribozơ tác dng vi (CH
3
CO)
2
O to
C
5
H
6
O(OOC-CH
3
)
4
. Công thc cu to ca ribozơ là:
A. B.
C. D.
M31.5. Hòa tan m gam hn hp saccarozơ và mantozơ vào nước ñược dung dch X. Chia X thành 2 phn bng
nhau:
Phn 1 tác dng vi lượng dư dung dch [Ag(NH
3
)
2
]OH ñược 10,8 gam Ag.
Phn 2 ñun vi dung dch HCl loãng ñ phn ng xy ra hoàn toàn, thu ñược dung dch Y. Dung dch Y tác
dng va hết vi 30,4 gam Br
2
Hàm lượng % ca saccarozơ trong hn hp ban ñầu là
A. 35,7%. B. 47,3%. C. 52,7%. D. 64,3%.
Bài giảng cacbohidrat của Moon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cacbohidrat của Moon - Người đăng: quyettamdaudaihoc97-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng cacbohidrat của Moon 9 10 11