Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cầu BTCT

Được đăng lên bởi nbt3993
Số trang: 282 trang   |   Lượt xem: 845 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng
KHoa cÇu ®−êng - Bé m«n cÇu hÇm

Ph¹m V¨n Th¸i - NguyÔn B×nh Hμ

ThiÕt kÕ

cÇu bª t«ng cèt thÐp

Hμ néi -10/ 2003

Gi¸o tr×nh CÇu BTCT

1

Môc lôc
1.

kh¸i niÖm chung vÒ cÇu bª t«ng cèt thÐp................................................7

1.1.
1.1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

S¬ l−îc lÞch sö ph¸t triÓn cÇu BTCT .................................................................. 7
ViÖt Nam: ............................................................................................................... 9
Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn .................................................................................. 11
§Æc ®iÓm c¬ b¶n cña cÇu BTCT ....................................................................... 12
VËt liÖu: ................................................................................................................ 12
¦u ®iÓm:............................................................................................................... 12
Nh−îc ®iÓm .......................................................................................................... 12
Ph¹m vi ¸p dông ................................................................................................ 12
C¸c Tiªu chuÈn thiÕt kÕ..................................................................................... 12
HÖ thèng cÇu dÇm:............................................................................................. 14
CÇu dÇm, cÇu b¶n nhÞp gi¶n ®¬n........................................................................... 14
CÇu dÇm mót thõa:................................................................................................ 14
CÇu dÇm Liªn tôc:................................................................................................. 16
HÖ thèng cÇu khung........................................................................................... 17
HÖ thèng cÇu Vßm: ............................................................................................ 19
HÖ Liªn hîp vμ cÇu treo: ................................................................................... 19
HÖ thèng cÇu dμn BTCT: .................................................................................. 21

2.

VËt liÖu dïng trong cÇu Bª t«ng cèt thÐp ............................................22

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Bª t«ng ..............
Trêng ®¹i häc x©y dùng
KHoa cÇu ®êng - Bé m«n cÇu hÇm
Ph¹m V¨n Th¸i - NguyÔn B×nh Hμ
ThiÕt kÕ
cÇu bª t«ng cèt thÐp
Hμ néi -10/ 2003
Bài giảng cầu BTCT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cầu BTCT - Người đăng: nbt3993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
282 Vietnamese
Bài giảng cầu BTCT 9 10 814