Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Cơ học lý thuyết

Được đăng lên bởi Thao Phan
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-190Ch−¬ng 13
Lý thuyÕt va ch¹m
13.1. C¸c ®Æc ®iÓm vµ gi¶ thiÕt vÒ va ch¹m

13.1.1. §Þnh nghÜa
Va ch¹m lµ mét qu¸ tr×nh ®éng lùc häc ®Æc biÖt trong ®ã vËn tèc cña vËt
biÕn ®æi râ rÖt vÒ c¶ ®é lín vµ ph−¬ng chiÒu trong mét thêi gian v« cïng bÐ.
ThÝ dô: Qu¶ bãng ®Ëp vµo t−êng lËp tøc b¾n trë l¹i, bóa ®Ëp vµo ®e sÏ
dõng l¹i h¼n hay nÈy lªn.v.v.
13.1.1.2. C¸c ®Æc ®iÓm vµ c¸c gi¶ thiÕt ®¬n gi¶n ho¸
- Thêi gian va ch¹m: Theo ®Þnh nghÜa thêi gian va ch¹m lµ rÊt nhá, thùc tÕ
thêi gian va ch¹m th−êng b»ng 10-2 gi©y, 10-3 gi©y hoÆc 10-4 gi©y tuú thuéc vµo
c¬ lý tÝnh cña vËt va ch¹m. V× thêi gian va ch¹m rÊt nhá nªn ®−îc xem lµ mét
®¹i l−îng v« cïng bÐ.
VËn tèc vµ gia tèc: còng theo ®Þnh nghÜa th× vËn tèc cña vËt thay ®æi ®ét
ngét vµ do ®ã l−îng biÕn ®æi vËn tèc ∆v cña vËt trong thêi gian va ch¹m lµ giíi
néi. MÆt kh¸c theo gi¶ thiÕt thêi gian va ch¹m lµ v« cïng bÐ nªn gia tèc trung
b×nh trong qu¸ tr×nh va ch¹m wtb = ∆v/τ lµ ®¹i l−îng rÊt lín. Trong ®ã τ lµ thêi
gian va ch¹m.
NÕu gäi l lµ ®o¹n ®−êng dÞch chuyÓn trong thêi gian va ch¹m cña vËt th×:
τ

r
r
l = ∫ vdt = v tb .τ
0

V× τ lµ ®¹i l−îng v« cïng bÐ nªn l còng lµ ®¹i l−îng v« cïng bÐ. §Ó ®¬n
gi¶n ng−êi ta ®−a ra gi¶ thiÕt trong qu¸ tr×nh va ch¹m c¬ hÖ kh«ng di chuyÓn vÞ
trÝ.
- Lùc vµ xung lùc va ch¹m

-191Khi va ch¹m ngoµi c¸c lùc th−êng nh− träng lùc, lùc c¶n.v.v. vËt cßn chÞu
t¸c dông cña ph¶n lùc n¬i tiÕp xóc (Lùc t¸c dông t−¬ng hç). ChÝnh lùc nµy lµ
nguyªn nh©n t¹o nªn gia tèc chuyÓn ®éng cña vËt
trong qu¸ tr×nh va ch¹m. Lùc ®ã gäi lµ lùc va
r
ch¹m ký hiÖu N .

N
N(t)

r

r

Lùc va ch¹m N kh¸c víi lùc th−êng F nã N*
chØ xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh va ch¹m, kh«ng tån
t¹i tr−íc vµ sau va ch¹m.
Th−êng khã x¸c ®Þnh tr−íc ®−îc lùc va

τ

O

t

ch¹m nh−ng quy luËt biÕn ®æi cña nã cã thÓ biÓu
H×nh 13-1

diÔn trªn h×nh (13. 1).
r

V× gia tèc trong va ch¹m lµ rÊt lín nªn lùc va ch¹m N còng rÊt lín. Th«ng
r

th−êng lùc va ch¹m lín h¬n rÊt nhiÒu so víi lùc th−êng F . MÆt kh¸c lùc va ch¹m
l¹i biÕn ®æi rÊt râ trong thêi gian va ch¹m τ v« cïng nhá nªn ng−êi ta ®¸nh gi¸
t¸c dông cña nã qua xung lùc.
¸p dông ®Þnh lý biÕn thiªn ®éng l−îng cho hÖ trong thêi gian va ch¹m cã
thÓ viÕt:
τ r
τ r
mk∆vk = ∫ Fk dt + ∫ Ndt
0

(k = 1...n).

0

r
F
∫ k dt lµ rÊt nhá so víi xung lùc va
τ

Trong ®ã xung lùc cña lùc th−êng

0

ch¹m vµ ¶nh h−ëng cña nã ®Õn l−îng biÕn ®æi ®éng l−îng cña hÖ kh«ng ®¸ng kÓ.
Ng−êi ta ®−a ra gi¶ thiÕt lµ bá qua t¸c dông cña lùc th−êng. Ta cã thÓ viÕt biÓu
thøc biÕn thiªn ®éng l−îng cña hÖ trong va ch¹m nh− sau:
τ ...
-190-
Ch¬ng 13
Lý thuyÕt va ch¹m
13.1. C¸c ®Æc ®iÓm vµ gi¶ thiÕt vÒ va ch¹m
13.1.1. §Þnh nghÜa
Va ch¹m lµ mét qu¸ tr×nh ®éng lùc häc ®Æc biÖt trong ®ã vËn tèc cña vËt
biÕn ®æi râ rÖt vÒ c¶ ®é lín vµ ph¬ng chiÒu trong mét thêi gian v« cïng bÐ.
ThÝ dô: Qu¶ bãng ®Ëp vµo têng lËp tøc b¾n trë l¹i, bóa ®Ëp vµo ®e sÏ
dõng l¹i h¼n hay nÈy lªn.v.v.
13.1.1.2. C¸c ®Æc ®iÓm vµ c¸c gi¶ thiÕt ®¬n gi¶n ho¸
- Thêi gian va ch¹m: Theo ®Þnh nghÜa thêi gian va ch¹m lµ rÊt nhá, thùc tÕ
thêi gian va ch¹m thêng b»ng 10
-2
gi©y, 10
-3
gi©y hoÆc 10
-4
gi©y tuú thuéc vµo
c¬ lý tÝnh cña vËt va ch¹m. V× thêi gian va ch¹m rÊt nhá nªn ®îc xem lµ mét
®¹i lîng v« cïng bÐ.
VËn tèc vµ gia tèc: còng theo ®Þnh nghÜa th× vËn tèc cña vËt thay ®æi ®ét
ngét vµ do ®ã lîng biÕn ®æi vËn tèc v cña vËt trong thêi gian va ch¹m lµ giíi
néi. MÆt kh¸c theo gi¶ thiÕt thêi gian va ch¹m lµ v« cïng bÐ nªn gia tèc trung
b×nh trong qu¸ tr×nh va ch¹m w
tb
= v/τ lµ ®¹i lîng rÊt lín. Trong ®ã τ lµ thêi
gian va ch¹m.
NÕu gäi l lµ ®o¹n ®êng dÞch chuyÓn trong thêi gian va ch¹m cña vËt th×:
l =
=
τ
0
dtv
r
τ.v
tb
r
τ lµ ®¹i lîng v« cïng bÐ nªn l còng lµ ®¹i lîng v« cïng bÐ. §Ó ®¬n
gi¶n ngêi ta ®a ra gi¶ thiÕt trong qu¸ tr×nh va ch¹m c¬ hÖ kh«ng di chuyÓn vÞ
trÝ.
- Lùc vµ xung lùc va ch¹m
Bài giảng Cơ học lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Cơ học lý thuyết - Người đăng: Thao Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài giảng Cơ học lý thuyết 9 10 82