Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Cơ học lý thuyết.

Được đăng lên bởi TRINHDUYXD2011@GMAIL.COM
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 721 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bµi gi¶ng c¬ häc lý thuyªt I. Wesbisite http:truongthanh85.violet.vn

C¬ häc lý thuyÕt
Ch¬ng I: C¬ häc chÊt ®iÓm
Bµi 1:

Nh÷ng kh¸i niÖm më ®Çu:

A. Më §Çu:
1. C¬ häc lÝ thuyÕt:
Theo quan ®iÓm hiÖn nay, CHLT lµ khoa häc nghiªn cøu vÒ sù c©n b»ng vµ
chuyÓn ®éng cña c¸c vËt vµ sù t¬ng t¸c gi÷a chóng. ChuyÓn ®éng vµ sù t¬ng t¸c
c¬ häc lµ mét trong nh÷ng hiÖn tîng phæ biÕn nhÊt cña tù nhiªn, lµ ®èi tîng
nghiªn cøu cña nhiÒu KH kh¸c nhau cã cïng mét tªn chung lµ c¬ häc nh c¬ häc
m¸y – nghiªn cøu chuyÓn ®éng vµ t¬ng t¸c chi tiÕt trong c¬ cÊu m¸y, c¬ häc
thiªn thÓ – nghiªn cøu chuyÓn ®éng vµ sù t¬ng t¸c gi÷a c¸c hµnh tinh, c¬ häc
chÊt láng – nghiªn cøu vÒ chuyÓn ®éng cña c¸c chÊt láng vµ sù t¬ng t¸c víi
c¸c vËt ë trong chÊt láng v.v.. C¬ häc lÝ thuyÕt kh¸c c¸c bé m«n c¬ häc cô thÓ
võa kÓ trªn ë chç chuyªn nghiªn cøu nh÷ng quy luËt vÒ chuyÓn ®éng vµ t¬ng t¸c
tæng qu¸t, chung cho mäi vËt thÓ b»ng m« h×nh c¸c vËt ®· ®îc trõu tîng ho¸ ®Õn
møc lÝ tëng, nhng vÉn lµ h×nh ¶nh cña c¸c vËt thËt kh¶o s¸t trong nh÷ng khoa
häc c¬ häc cô thÓ kh¸c nhau. Do ®ã ¸p dông c¸c ®Þnh lÝ c¬ häc lÝ thuyÕt, ta cã
thÓ tÝnh to¸n mét c¸ch kh¸ chÝnh x¸c tham sè chuyÓn ®éng vµ sù t¬ng t¸c c¬ häc
cña c¶ c¸c vËt thÓ r¾n, vËt thÓ láng. Cho nªn CHLT lµ néi dung c¬ b¶n cña nhiÒu
lÜnh vùc khoa häc vÒ chuyÓn ®éng, lµ c¬ së cña nhiÒu ngµnh kü thuËt c«ng
nghiÖp, n«ng nghiÖp, x©y dùng, giao th«ng vËn t¶i v.v..
Dùa theo c¸c quy
luËt chuyÓn ®éng c¬ häc ngêi ta cã thÓ gi¶i thÝch ®îc nhiÒu hiÖn tîng x¶y ra
trong vËt lÝ, ho¸ häc, sinh häc... §iÒu ®ã gi¶i thÝch v× sao c¬ häc lÝ thuyÕt ®îc
gi¶ng d¹y hÇu hÕt c¸c trêng ®¹i häc
2. §èi tîng nghiªn cøu cña c¬ häc lý thuyÕt
- CHLT kh«ng nghiªn cøu C§ vµ t¬ng t¸c gi÷a c¸c vËt thÓ nãi chung, mµ chØ
kh¶o s¸t chuyÓn ®éng, sù t¬ng t¸c gi÷a nh÷ng vËt thÓ lµ nh÷ng khèi vËt chÊt cã
thÓ ®Þnh lîng ®îc b»ng c¸i gäi lµ khèi lîng tØ lÖ víi mÆt ®é vµ thÓ tÝch cña khèi
vËt chÊt ®ã.
Nh÷ng vËt cã thÓ tÝch v« cïng nhá cã thÓ xem nh nh÷ng ®iÓm h×nh häc cã khèi
lîng vµ chuyÓn ®éng ®îc gäi lµ chÊt ®iÓm hay vËt ®iÓm. ChÊt ®iÓm trong CHLT
lµ h×nh ¶nh cña vËt thÓ cã chuyÓn ®éng ®¬n gi¶n nhÊt theo nghÜa lµ tÊt c¶ c¸c
ph©n bè cña vËt thÓ ®Òu chuyÓn ®éng nh nhau. Nh÷ng vËt thÓ lín bao giê còng
GV: Trương Văn Thanh

1

Bé m«n: VËt lý

Bµi gi¶ng c¬ häc lý thuyªt I. Wesbisite http:truongthanh85.violet.vn

cã thÓ ph©n bè thµnh v« sè c¸c chÊt ®iÓm cã quan hÖ lÉn nhau, nªn cã thÓ xem
nh hÖ c¸c chÊt ®iÓm. HÖ c¸c chÊt ®iÓm cã kho¶ng c¸ch víi nhau kh«ng ®æi
trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng gäi lµ vËt r¾n ...
Bµi gi¶ng c¬ häc lý thuyªt I. Wesbisite http:truongthanh85.violet.vn
C¬ häc lý thuyÕt
Ch ¬ng I: C¬ häc chÊt ®iÓm
Bµi 1: Nh÷ng kh¸i niÖm më ®Çu:
A. Më §Çu:
1. C¬ häc lÝ thuyÕt:
Theo quan ®iÓm hiÖn nay, CHLT khoa häc nghiªn cøu c©n b»ng
chuyÓn ®éng cña c¸c vËt vµ sù t¬ng t¸c gi÷a chóng. ChuyÓn ®éng vµ sù t¬ng t¸c
häc mét trong nh÷ng hiÖn tîng phæ biÕn nhÊt cña nhiªn, ®èi tîng
nghiªn cøu cña nhiÒu KH kh¸c nhau cã cïng mét tªn chung lµ c¬ häc nh c¬ häc
m¸y nghiªn cøu chuyÓn ®éng t¬ng t¸c chi tiÕt trong cÊu m¸y, c¬ häc
thiªn thÓ nghiªn cøu chuyÓn ®éng t¬ng t¸c gi÷a c¸c hµnh tinh, c¬ häc
chÊt láng nghiªn cøu chuyÓn ®éng cña c¸c chÊt láng t¬ng t¸c víi
c¸c vËt ë trong chÊt láng v.v.. häc thuyÕt kh¸c c¸c m«n häc thÓ
võa kÓ trªn ë chç chuyªn nghiªn cøu nh÷ng quy luËt vÒ chuyÓn ®éng vµ t¬ng t¸c
tæng qu¸t, chung cho mäi vËt thÓ b»ng m« h×nh c¸c vËt ®· ®îc trõu tîng ho¸ ®Õn
møc tëng, nhng vÉn h×nh nh cña c¸c vËt thËt kh¶o s¸t trong nh÷ng khoa
häc c¬ häc thÓ kh¸c nhau. Do ®ã ¸p dông c¸c ®Þnh häc thuyÕt, ta
thÓ tÝnh to¸n mét c¸ch kh¸ chÝnh x¸c tham sè chuyÓn ®éng vµ sù t¬ng t¸c c¬ häc
cña c¶ c¸c vËt thÓ r¾n, vËt thÓ láng. Cho nªn CHLT lµ néi dung c¬ b¶n cña nhiÒu
lÜnh vùc khoa häc chuyÓn ®éng, cña nhiÒu ngµnh thuËt c«ng
nghiÖp, n«ng nghiÖp, x©y dùng, giao th«ng vËn t¶i v.v.. Dùa theo c¸c quy
luËt chuyÓn ®éng häc ngêi ta thÓ gi¶i thÝch ®îc nhiÒu hiÖn tîng x¶y ra
trong vËt lÝ, ho¸ häc, sinh häc... §iÒu ®ã gi¶i thÝch sao c¬ häc thuyÕt ®îc
gi¶ng d¹y hÇu hÕt c¸c trêng ®¹i häc
2. §èi t îng nghiªn cøu cña c¬ häc lý thuyÕt
- CHLT kh«ng nghiªn cøu t¬ng t¸c gi÷a c¸c vËt thÓ nãi chung, chØ
kh¶o s¸t chuyÓn ®éng, sù t¬ng t¸c gi÷a nh÷ng vËt thÓ nh÷ng khèi vËt chÊt
thÓ ®Þnh lîng ®îc b»ng c¸i gäi khèi lîngvíi mÆt ®é vµ thÓ tÝch cña khèi
vËt chÊt ®ã.
Nh÷ng vËt cã thÓ tÝch v« cïng nhá cã thÓ xem nh nh÷ng ®iÓm h×nh häc cã khèi
lîng vµ chuyÓn ®éng ®îc gäi lµ chÊt ®iÓm hay vËt ®iÓm. ChÊt ®iÓm trong CHLT
h×nh ¶nh cña vËt thÓ chuyÓn ®éng ®¬n gi¶n nhÊt theo nghÜa tÊt c¸c
ph©n cña vËt thÓ ®Òu chuyÓn ®éng nh nhau. Nh÷ng vËt thÓ lín bao giê còng
GV: Trương Văn Thanh Bé m«n: VËt lý
1
Bài giảng Cơ học lý thuyết. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Cơ học lý thuyết. - Người đăng: TRINHDUYXD2011@GMAIL.COM
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Bài giảng Cơ học lý thuyết. 9 10 830