Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng cơ lưu chất ĐHBK HCM

Được đăng lên bởi chungzzz99
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGS.TS. Nguyen Thi Bay, DHBK tp. HCM; www4.hcmut.edu.vn/~ntbay

CHÖÔNG

V PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN CHO CHAÁT LOÛNG LYÙ
TÖÔÛNG
CHUYEÅN ÑOÄNG (P.Tr EULER)
⎫
(1) ⎪
⎪
⎪⎪
(2)⎬
⎪
⎪
(3) ⎪
⎪⎭

∂u x
∂u x
∂u x
1 ∂p du x ∂u x
⎧
⎪Fx − ρ ∂x = dt = ∂t + u x ∂x + u y ∂y + u z ∂z
G
⎪
1
du
∂u y
∂u y
∂u y
⎪
1 ∂p du y ∂u y
F − grad( p) =
⇔ ⎨Fy −
=
=
+ ux
+ uy
+ uz
ρ
dt
ρ ∂y
∂t
∂x
dt
∂y
∂z
⎪
⎪
1 ∂p du z ∂u z
∂u
∂u
∂u
=
=
+ ux z + u y z + uz z
⎪Fz −
dt
ρ ∂z
∂t
∂x
∂y
∂z
⎩

¾Daïng Lamb-Gromeco cuûa phöông trình Euler:
Sau khi saép xeáp, treân phöông x ta ñöôïc:

± uy

∂u y
∂x

vaø

± uz

2
⎛ ∂u y ∂u x ⎞
∂u ⎞
1 ∂p ∂u x ∂ ⎛⎜ u 2x u y u 2z ⎞⎟
⎛ ∂u
⎟⎟
=
+
+
+
+ u z ⎜ x − z ⎟ − u y ⎜⎜
−
Fx −
ρ ∂x
∂t ∂x ⎜⎝ 2
∂
∂
∂
∂
2
2 ⎟⎠
z
x
x
y
⎝
⎠
⎝
⎠
2
∂u x ∂ ⎛⎜ u ⎞⎟
=
+
+ u z rot(u) y − u y rot(u ) z
∂t ∂x ⎜⎝ 2 ⎟⎠

Ta bieán ñoåi töông töï cho p.tr (2) vaø (3).

DONG LUC HOC 1

∂u z
∂x

PGS.TS. Nguyen Thi Bay, DHBK tp. HCM; www4.hcmut.edu.vn/~ntbay

Cuoái cuøng ta ñöôïc Daïng Lamb-Gromeco cuûa phöông trình Euler:

G 1
⎛ u2 ⎞
∂u
G
G
F − grad p =
+ grad ⎜⎜ ⎟⎟ + rot ( u ) ∧ u
ρ
∂t
⎝ 2 ⎠
i

G
G
rot ( u ) ∧ u = rot ( u ) x
ux

j
rot ( u ) y
uy

G
G
⎧ ( rot ( u ) ∧ u ) x = u z rot ( u ) y − u y rot ( u ) z
G
G
⎪
rot ( u ) z ⇔ ⎨ ( rot ( u ) ∧ u ) y = u x rot ( u ) z − u z rot ( u ) x
⎪( rot ( uG ) ∧ uG ) = u rot ( u ) − u rot ( u )
uz
z
y
x
x
y
⎩
k

II TÍCH PHAÂN P. TR. LAMB-GROMECO→ PHÖÔNG TRÌNH BERNOULLI
⎧
⎫
∂ ⎛ u2 ⎞
1 ∂p ∂u x
⎜ ⎟ + u z rot ( u ) y − u y rot ( u ) z × dx ⎪
=
+
⎪Fx −
ρ ∂x
∂t
∂x ⎜⎝ 2 ⎟⎠
⎪
⎪
2
⎪⎪
⎪
∂ ⎛u ⎞
1 ∂p ∂u y
⎜ ⎟ + u x rot ( u ) z − u z rot ( u ) x × dy ⎪⎬ +
=
+
⎨ Fy −
ρ ∂y
∂t
∂y ⎜⎝ 2 ⎟⎠
⎪
⎪
2
⎪
⎪
1 ∂p ∂u z ∂ ⎛ u ⎞
⎜
⎟
u
rot
(
u
)
u
rot
(
u
)
dz
−
=
+
+
−
×
F
⎪ z
⎪
y
x
x
y
ρ ∂z
∂t
∂z ⎜⎝ 2 ⎟⎠
⎪⎩
⎪⎭

•Ñoái vôùi doøng oån ñònh, löu chaát naèm trong tröôøng troïng löïc, khoâng neùn ñöïôïc:

dx
⎛
p u2 ⎞
− d⎜⎜ gz + + ⎟⎟ = rot (u ) x
ρ 2 ⎠
⎝
ux

dy
rot (u ) y
uy

dz
rot (u ) z
uz

Trong moät soá caùc tröôøng hôïp cuï theå sau, ta coù tích phaân phöông
trình treân vôùi veá phaûi = 0 ⇒P. tr. Bernoulli

p u2
gz + +
=C
ρ 2

hay

p u2
z+ +
=C
γ 2g

¾Löu chaát chuyeån ñoäng theá toaøn mieàn: rot(u)=0 :(C laø haèng soá cho toaøn mieàn)
¾Tích phaân doïc theo ñöôøng doøng (C laø haèng soá treân ñöôøng doøng)
¾Tích phaân doïc theo ñöôøng xoaùy (C laø haèng soá treân ñöôøng xoaùy).
¾Tích phaân doïc theo ñöôøng xoaén oác (C laø haèng soá treân ñöôøng xoaén oác)

DONG LUC HOC 2

PGS.TS. Nguyen Thi Bay, DHBK tp. HCM; www4.hcmut.edu.vn/~ntbay

•Trong tröôøng hôïp doøng chaûy löu chaát khoâng neùn ñöôïc, ...
PGS.TS. Nguyen Thi Bay, DHBK tp. HCM; www4.hcmut.edu.vn/~ntbay
DONG LUC HOC 1
CHÖÔNG
V PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN CHO CHAÁT LOÛNG LYÙ
TÖÔÛNG CHUYEÅN ÑOÄNG (P.Tr EULER)
dt
ud
)p(gradF
G
=
ρ
1
+
+
+
==
ρ
+
+
+
==
ρ
+
+
+
==
ρ
)3(
z
u
u
y
u
u
x
u
u
t
u
dt
du
z
p1
F
)2(
z
u
u
y
u
u
x
u
u
t
u
dt
du
y
p1
F
)1(
z
u
u
y
u
u
x
u
u
t
u
dt
du
x
p1
F
z
z
z
y
z
x
zz
z
y
z
y
y
y
x
yy
y
x
z
x
y
x
x
xx
x
¾Daïng Lamb-Gromeco cuûa phöông trình Euler:
x
u
u
x
u
u
z
z
y
y
±
± vaø
zyyz
2
x
x
y
y
zx
z
2
z
2
y
2
xx
x
)u(rotu)u(rotu
2
u
xt
u
y
u
x
u
u
x
u
z
u
u
2
u
2
u
2
u
xt
u
x
p1
F
+
+
=
+
++
+
=
ρ
Sau khi saép xeáp, treân phöông x ta ñöôïc:
Ta bieán ñoåi töông töï cho p.tr (2) vaø (3).
bài giảng cơ lưu chất ĐHBK HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng cơ lưu chất ĐHBK HCM - Người đăng: chungzzz99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
bài giảng cơ lưu chất ĐHBK HCM 9 10 984