Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng cơ lưu chất ĐHBK HCM

Được đăng lên bởi chungzzz99
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGS.TS. Nguyen Thi Bay, DHBK tp. HCM; www4.hcmut.edu.vn/~ntbay

CHÖÔNG

I. GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC CÔ LÖU CHAÁT
Ñoái töôïng nghieân cöùu:
Phaïm vi nghieân cöùu :

chaát loûng
chaát khí
caùc qui luaät cuûa löu chaát ôû traïng thaùi tónh vaø ñoäng.

Muïc tieâu nghieân cöùu : Nhaèm phuïc vuï trong nhieàu lónh vöïc :
¾Thieát keá caùc phöông tieän vaän chuyeån : xe hôi, taøu thuûy, maùy bay, hoûa tieãn...
¾Xaây döïng: nhö caáp, thoaùt nöôùc, coâng trình thuûy lôïi (coáng, ñeâ, hoà chöùa, nhaø maùy
thuûy ñieän ..), tính toaùn thieát keá caàu, nhaø cao taàng…
¾Thieát keá caùc thieát bò thuûy löïc : maùy bôm, tua bin, quaït gioù, maùy neùn..
¾Khí töôïng thuûy vaên : döï baùo baõo, luõ luït , ..
¾Y khoa: moâ phoûng tuaàn hoaøn maùu trong cô theå, tính toaùn thieát keá caùc maùy trôï tim
nhaân taïo..
¾Trong cuoäc soáng haèng ngaøy, cuõng caàn raát nhieàu kieán thöùc cô baûn veà CLC. Ví duï:
Löïc huùt giöõa hai doaøn taøu ñang chaïy song song nhau, noài aùp suaát,…
Phaân bieät löu chaát :
¾Löïc lieân keát giöõa caùc phaân töû nhoû
→ Coù hình daïng phuï thuoäc vaøo vaät chöùa.
¾Khoâng chòu taùc duïng cuûa löïc caét, keùo → Löu chaát laø moâi tröôøng lieân tuïc.
¾Döôùi taùc duïng cuûa löïc keùo
→ Löu chaát chaûy (khoâng giöõ ñöôïc traïng thaùi
tónh ban ñaàu)
MO DAU 1

PGS.TS. Nguyen Thi Bay, DHBK tp. HCM; www4.hcmut.edu.vn/~ntbay

II. CAÙC TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ CÔ BAÛN CUÛA LÖU CHAÁT
2.1 Khoái löôïng rieâng, troïng löôïng rieâng, tyû troïng, theå tích rieâng:
¾Khoái löôïng rieâng:

ΔM
ρ = lim
ΔV →0 ΔV

¾Troïng löôïng rieâng:

γ = ρg

3

(kg / m )

Ví duï:

ρ n = 1000kg / m 3
ρ kk = 1,228kg / m 3

1kgf = 9,81N

( N / m 3 ); ( kgf / m 3 );

γ n = 9,81.103 ( N / m 3 )

ρ
ρn

¾Tyû troïng:

δ=

¾Theå tích rieâng:

V=

Neáu xem g=const thì:

1
ρ

1. Ñoái vôùi chaát loûng:

γ
γn

Söï thay ñoåi g theo vó ñoä vaø ñoä cao:
n
n
F
F
F*s
F
F
n F
n
F
F*
F*
s
F*n s

F*:Löïc huùt traùi ñaát (F*s,F*n).
F: Löïc ly taâm (Fs,Fn)
F*n- Fn= G: löïc troïng tröôøng = Mg
Taïi xích ñaïo (ϕ=00): g=9,780 m/s2
Taïi vó tuyeán ϕ=500 : g=9,810 m/s2
Taïi vuøng cöïc:
g=9,832 m/s2
g cuõng thay ñoåi theo chieàu cao z, z
caøng lôùn, g caøng giaûm do löïc huùt
cuûa traùi ñaát leân vaät giaûm
2.2 Tính neùn ñöôïc:

δ=

s

Sô ñoà löïc huùt Traùi ñaát, löïc ly taâm vaø troïng löïc

Heä soá neùn βp:
Suaát ñaøn hoài K:

βp = −

dV / V0
dp

K = − V0

dp
dV

Hay:

K =ρ

dp
dρ

Knöôùc = 2,2 109 N/m2
¾K thöôøng duøng cho chaát loûng, haàu nhö laø haèng soá, raát ít phuï thuoäc vaøp aùp suaát vaø
nhieät ñoä
¾Haàu heát c...
PGS.TS. Nguyen Thi Bay, DHBK tp. HCM; www4.hcmut.edu.vn/~ntbay
MO DAU 1
CHÖÔNG
I. GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC CÔ LÖU CHAÁT
Ñoái töôïng nghieân cöùu:
chaát loûng
chaát khí
Phaïm vi nghieân cöùu :
caùc qui luaät cuûa löu chaát ôû traïng thaùi tónh vaø ñoäng.
Muïc tieâu nghieân cöùu :
Nhaèm phuïc vuï trong nhieàu lónh vöïc :
¾Thieát keá caùc phöông tieän vaän chuyeån : xe hôi, taøu thuûy, maùy bay, hoûa tieãn...
¾Xaây döïng: nhö caáp, thoaùt nöôùc, coâng trình thuûy lôïi (coáng, ñeâ, hoà chöùa, nhaø maùy
thuûy ñieän ..), tính toaùn thieát keá caàu, nhaø cao taàng…
¾Thieát keá caùc thieát bò thuûy löïc : maùy bôm, tua bin, quaït gioù, maùy neùn..
¾Khí töôïng thuûy vaên : döï baùo baõo, luõ luït , ..
¾Y khoa: moâ phoûng tuaàn hoaøn maùu trong cô theå, tính toaùn thieát k caùc maùy trôï tim
nhaân taïo..
¾Trong cuoäc soáng haèng ngaøy, cuõng caàn raát nhieàu kieán thöùc cô baûn veà CLC. Ví duï:
Löïc huùt giöõa hai doaøn taøu ñang chaïy song song nhau, noài aùp suaát,…
Phaân bieät löu chaát :
¾Löïc lieân keát giöõa caùc phaân töû nhoû Coù hình daïng phuï thuoäc vaøo vaät chöùa.
¾Khoâng chòu taùc duïng cuûa löïc caét, keùo Löu chaát laø moâi tröôøng lieân tuïc.
¾Döôùi taùc duïng cuûa löïc keùo Löu chaát chaûy (khoâng giöõ ñöôïc traïng thaùi
tónh ban ñaàu)
bài giảng cơ lưu chất ĐHBK HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng cơ lưu chất ĐHBK HCM - Người đăng: chungzzz99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
bài giảng cơ lưu chất ĐHBK HCM 9 10 28