Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng đa dạng sinh học

Được đăng lên bởi Vũ Anh Đinh
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 1844 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NGUYỄN THU THUỲ

BÀI GIẢNG ĐA DẠNG SINH HỌC

Danh sách các chữ viết tắt
Kí hiệu viết tắt
Ôtc
ĐDSH
ĐVCXS
ĐVKXS
BGCS
BTTN
CGIAR
CITES
FAO
GDP
GEF
HST
ICBP
IUCN
KBT
KHHĐĐDS/BA
P
MAB
NXB
PCD
SFSP
SU
UNCED
UNDP
UNEP
UNESCO
VQG
WB
WRI
WWF

Giải thích
Ô tiêu chuẩn
Đa dạng sinh học
Động vật có xương sống
Động vật không xương sống
Ban thư kỹ bảo tồn các vườn thực vật/ Botanical Gardens Conservation
Secretariat
Bảo tồn thiên nhiên
Nhóm tư vấn về nghiên cứu nông nghiệp Quốc tế/ Consultative Group
on International Agricultural Research
Công ước quốc tế về buôn bán các loài động thực vật có nguy cơ bị
tuyệt chủng/ Convention on International Trade in Endangered Srecies
Tổ chức nông lương thế giới/Food and Agriculture Organization
Tổng thu nhập quốc dân/ Gross Domestic Product
Quỹ môi trường toàn cầu/ Global Environment Facility
Hệ sinh thái
Tổ chức bảo vệ chim quốc tế/ The International Council for Bird
Protection
Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên Quốc tế/ The World Conservation Union
Khu bảo tồn
Kế hoạch hành động đa dạng sinh học/ Biodiversity Activity Plan
Chương trình con người và sinh quyển (của UNESCO)/ Man and the
Biosphere Program
Nhà xuất bản
Phát triển chương trình có sự tham gia/ Participatory Curriculum
Development
Chương trình Hỗ trợ Lâm nghiệp xã hội/ Social Forestry Support
Programme
Đơn vị hỗ trợ của SFSP tại Hà Nội/ Support Unit
Hội nghị Liên hiệp quốc về môi trường và phát triển/ Conference on
Environment and Development.
Chương trình phát triển Liên hiệp quốc/ United Nations Development
Programme
Chương trình môi trường Liên hiệp quốc/ United Nations
Enviromental Programme
Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc/ United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization
Vườn Quốc gia
Ngân hàng thế giới/ World Bank
Viện tài nguyên thế giới/ World Resources Institule
Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên/ World Wide Fund for Nature

BỘ MÔN SINH THÁI MÔI TRƯỜNG - ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

0

NGUYỄN THU THUỲ

BÀI GIẢNG ĐA DẠNG SINH HỌC

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC
1. Khái niệm đa dạng sinh học.
Thuật ngữ ĐDSH (biological diversity/biodiversity) được dùng lần đầu
tiên vào năm 1988 (Wilson, 1988) và sau khi Công ước ĐDSH được ký kết
(Công ước này đã được 157 Chính phủ ký kết ở Hội nghị Thượng đỉnh Rio de
Janeiro vào ngày 05/06/1992, có hiệu lực vào ngày 29/12/1993), đã được
dùng phổ biến.
Hiện nay, có rất nhiều định nghĩa về ĐDSH.
- Định nghĩa do Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế – WWF (1989) quan
niệm: “ĐDSH là sự phồn thịnh của sự s...
NGUYỄN THU THUỲ BÀI GIẢNG ĐA DẠNG SINH HỌC
Danh sách các chữ viết tắt
Kí hiệu viết tắt Giải thích
Ôtc Ô tiêu chuẩn
ĐDSH Đa dạng sinh học
ĐVCXS Động vật có xương sống
ĐVKXS Động vật không xương sống
BGCS Ban thư kỹ bảo tồn các vườn thực vật/ Botanical Gardens Conservation
Secretariat
BTTN Bảo tồn thiên nhiên
CGIAR Nhóm tư vấn về nghiên cứu nông nghiệp Quốc tế/ Consultative Group
on International Agricultural Research
CITES ng ước quốc tế về buôn bán các loài động thực vật có nguy cơ bị
tuyệt chủng/ Convention on International Trade in Endangered Srecies
FAO Tổ chức nông lương thế giới/Food and Agriculture Organization
GDP Tổng thu nhập quốc dân/ Gross Domestic Product
GEF Quỹ môi trường toàn cầu/ Global Environment Facility
HST Hệ sinh thái
ICBP Tổ chức bảo vệ chim quốc tế/ The International Council for Bird
Protection
IUCN Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên Quốc tế/ The World Conservation Union
KBT Khu bảo tồn
KHHĐĐDS/BA
P
Kế hoạch hành động đa dạng sinh học/ Biodiversity Activity Plan
MAB Chương trình con người và sinh quyển (của UNESCO)/ Man and the
Biosphere Program
NXB Nhà xuất bản
PCD Phát triển chương trình có sự tham gia/ Participatory Curriculum
Development
SFSP Chương trình Hỗ trợ Lâm nghiệp xã hội/ Social Forestry Support
Programme
SU Đơn vị hỗ trợ của SFSP tại Hà Nội/ Support Unit
UNCED Hội nghị Liên hiệp quốc về môi trường và phát triển/ Conference on
Environment and Development.
UNDP Chương trình phát triển Liên hiệp quốc/ United Nations Development
Programme
UNEP Chương trình môi trường Liên hiệp quốc/ United Nations
Enviromental Programme
UNESCO Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc/ United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization
VQG Vườn Quốc gia
WB Ngân hàng thế giới/ World Bank
WRI Viện tài nguyên thế giới/ World Resources Institule
WWF Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên/ World Wide Fund for Nature
BỘ MÔN SINH THÁI MÔI TRƯỜNG - ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
0
Bài giảng đa dạng sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng đa dạng sinh học - Người đăng: Vũ Anh Đinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Bài giảng đa dạng sinh học 9 10 206