Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng đại cương văn hóa việt nam

Được đăng lên bởi luvada
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 743 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. MỤ
MỤC TIÊU CỦ
CỦA CHƯƠNG
• Sinh viên hiể
hiểu đượ
được khá
khái niệ
niệm văn hoá
hoá
• Cấu trú
trúc, đặc trưng và chứ
chức năng của
văn hoá
hoá

2. NHỮ
NHỮNG NỘ
NỘI DUNG CHÍ
CHÍNH

- Định nghĩ
nghĩa văn hoá
hoá
- Cấu trú
trúc của văn hoá
hoá
- Đặc trưng của văn hoá
hoá
- Chứ
hoá
Chức năng của văn hoá

Theo cách hiểu rộng nhất: “Văn hoá là toàn bộ
những giá trị vật chất và tinh thần do con người
sáng tạo ra”

- Latinh Cultus (tiếng Anh, Pháp: Culture, tiếng Đức:
Kultur) có nghĩa là sự vun trồng, chăm bón, cải thiện Î
HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI NHẰM CẢI TẠO TỰ
NHIÊN
- Culture: số ít, viết hoa Î chỉ toàn bộ những giá trị vật
chất và tinh thần được hình thành trong quá trình tồn tại
và phát triển của loài người
- cultures: số nhiều, viết thường Î chỉ các nền, dạng,
kiểu văn hoá của một cộng đồng người cụ thể
- Hán Việt: văn (cái tốt, cái đẹp); hoá (cảm hoá, giáo hoá)
Î Văn hoá: cảm hoá, giáo dục con người bằng cái tốt,
cái đẹp và hiện thực hoá cái tốt đẹp đó trong cuộc sống.

1

Federico Mayor (Tổng thư ký UNESCO - 1988):
“Văn hoá phản ánh và thể hiện một cách tổng
quát, sinh động mọi mặt của cuộc sống (của mỗi
cá nhân và các cộng đồng) đã diễn ra trong quá
khứ, cũng như đang diễn ra trong hiện tại, qua
hàng bao thế kỷ, nó đã cấu thành nên một hệ
thống các giá trị, truyền thống, thẩm mỹ và lối
sống mà dựa trên đó từng dân tộc tự khẳng định
bản sắc riêng của mình”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hoá là sự tổng
hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với
biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra
nhằm thích ứng với những yêu cầu đời sống và
đòi hỏi của sự sinh tồn”.

Cấu trúc của văn hoá
Theo GS Trần Quốc Vượng
Theo GS.TS Trần Ngọc Thêm: “Văn hoá là một hệ
thống các giá trị vật chất và tinh thần do con
người sáng tạo và tích luỹ qua quá trình hoạt
động, trong sự tương tác giữa con người với môi
trường tự nhiên và xã hội của mình.”

Nghệ thuật
Âm thanh

Phong tục
tập quán

Tín ngưỡng
Nghệ thuật
Tạo hình

Lễ hội

Nghề
thủ công

Lối sống
VĂN HOÁ
Nhiếp ảnh
Điện ảnh

Ngôn ngữ

Văn chương

Kiến trúc
Thông tin
Tín hiệu

THEO GS.TS TRẦN NGỌC THÊM
HỆ
THỐNG
VĂN
HOÁ

VĂN
HOÁ
NHẬN
THỨC

VỀ
VŨ
TRỤ

VỀ
CON
NGƯỜI

VĂN HOÁ
TỔ CHỨC
ĐỜI SỐNG

TẬP
THỂ

CÁ
NHÂN

VĂN HOÁ
ỨNG XỬ
VỚI MÔI
TRƯỜNG
TỰ NHIÊN

TẬN
DỤNG

ỨNG
PHÓ

VĂN HOÁ
ỨNG XỬ
VỚI MÔI
TRƯỜNG
XÃ HỘI

TẬN
DỤNG

ỨNG
PHÓ

Media

Nghệ thuật
Trình diễn

VĂN HOÁ NHẬN THỨC
VỀ VŨ TRỤ
- Thể hiện thông
qua các triết lý,
quan điểm, lý
giải của cộng
đồng về vũ trụ,
về tự nhiên

VỀ CON NGƯỜI
- Nhận thức về
con người tự
nhiên
- Nhận...
1
1. M
1. M
C TIÊU C
C TIÊU C
A CHƯƠNG
A CHƯƠNG
Sinh viên
Sinh viên
hi
hi
u
u
đư
đư
c
c
kh
kh
á
á
i
i
ni
ni
m
m
văn
văn
ho
ho
á
á
C
C
u
u
tr
tr
ú
ú
c
c
,
,
đ
đ
c
c
trưng
trưng
v
v
à
à
ch
ch
c
c
năng
năng
c
c
a
a
văn
văn
ho
ho
á
á
2. NH
2. NH
NG N
NG N
I DUNG CH
I DUNG CH
Í
Í
NH
NH
-
-
Đ
Đ
nh
nh
ngh
ngh
ĩ
ĩ
a
a
văn
văn
ho
ho
á
á
-
-
C
C
u
u
tr
tr
ú
ú
c
c
c
c
a
a
văn
văn
ho
ho
á
á
-
-
Đ
Đ
c
c
trưng
trưng
c
c
a
a
văn
văn
ho
ho
á
á
-
-
Ch
Ch
c
c
năng
năng
c
c
a
a
văn
văn
ho
ho
á
á
Theo cách hiurng nht: “Văn hoá toàn b
nhng giá tr vtchtvàtinhthn do con người
sáng tora
- Latinh Cultus (tiếng Anh, Pháp: Culture, tiếng Đức:
Kultur) có nghĩalàs vun trng, chăm bón, cithin Î
HOT ĐỘNG CA CON NGƯỜI NHM CI TO T
NHIÊN
- Culture: s ít, viếthoaÎ ch toàn b nhng giá tr vt
chtvàtinhthn được hình thành trong quá trình tnti
phát trincaloàingười
-cultures: s nhiu, viếtthường Î ch các nn, dng,
kiuvăn hoá camtcng
đồng ngườic th
-HánVit: văn(cáitt, cái đẹp); hoá (cm hoá, giáo hoá)
Î Vănhoá: cm hoá, giáo dc con ngườibng cái tt,
cái đẹpvàhinthchoácáitt đẹp đó trong cucsng.
bài giảng đại cương văn hóa việt nam - Trang 2
bài giảng đại cương văn hóa việt nam - Người đăng: luvada
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài giảng đại cương văn hóa việt nam 9 10 454