Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng đại cương văn hóa việt nam

Được đăng lên bởi luvada
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2160 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHƯƠNG 6
VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI
MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
VĂN HÓA
ỨNG XỬ VỚI
MÔI TRƯỜNG
XÃ HỘI

GIAO LƯU
VỚI
VĂN HOÁ
ẤN ĐỘ
VĂN HOÁ
CHĂM

PHẬT GIÁO
VÀ VĂN HOÁ
VIỆT NAM

NHO GIÁO
VÀ
VĂN HOÁ
VIỆT NAM

ĐẠO GIÁO
VÀ VĂN HOÁ
VIỆT NAM

ĐẶC TRƯNG
VĂN HOÁ
ỨNG XỬ VỚI
MÔI
TRƯỜNG
XÃ HỘI CỦA
NGƯỜI ViỆT

1.1. ĐẶC ĐIỂM ỨNG PHÓ VỚI MÔI TRƯỜNG
XÃ HỘI CỦA VĂN HOÁ VIỆT NAM

- TRỌNG TÌNH, TRỌNG QUAN HỆ,
HOÀ NHÃ  ĐỘ LƯỢNG, KHÔNG
HIẾU THẮNG
- LUÔN TRÁNH ĐỐI ĐẦU, TRÁNH
CHIẾN TRANH
- LUÔN ĐỂ ĐỊCH RÚT LUI TRONG
DANH DỰ
- CHẤP NHẬN SỰ LỆ THUỘC VỀ
HÌNH THỨC ĐỂ GiỮ GÌN ĐỘC LẬP

- KHI CÓ CHIẾN TRANH MỌI TẦNG
LỚP NHÂN DÂN ĐỀU CÓ THỂ TRỞ
THÀNH CHIẾN SĨ
- PHỐI HỢP NHIỀU HÌNH THỨC
ĐẤU TRANH KHÁC NHAU ĐỂ CHIẾN
ĐẤU VÌ MỘT MỤC ĐÍCH
- LINH HOẠT TỔ CHỨC CÁC CUỘC
ĐẤU TRANH, LOẠI HÌNH ĐẤU TRANH
(chiến tranh du kích, lấy ít địch nhiều,
đan xen giữa các giai đoạn, các loại
hình đấu tranh tuỳ trường hợp cụ thể
của các địa phương)
- TÍNH TỔNG HỢP VÀ LINH HOẠT
LUÔN ĐAN XEN HOÀ QUYỆN VÀ BỔ
SUNG LẪN NHAU

- DUNG HỢP VĂN HOÁ NGOẠI LAI
VỚI VĂN HOÁ BẢN ĐỊA
+ Truyền thuyết Tứ pháp
+ Tiền Phật hậu Thần
+ Thờ Phật và Mẫu chung
+ Biến đổi cả những tôn giáo cứng
rắn như Nho giáo, Bà la môn giáo,
Hồi giáo  dung hợp với tín ngưỡng,
quan niệm bản địa để trở thành tôn
giáo mang đặc trưng Việt Nam.
+ Thơ ca, kiến trúc, trang phục có
sự kết hợp giữa bản địa và ngoại lai

- DUNG HỢP GIỮA CÁC HIỆN
TƯỢNG VĂN HOÁ NGOẠI LAI
VỚI NHAU
+ Đền chùa thờ cả Phật, Nho,
Đạo
+ Nhà sư đồng thời là đạo sĩ
+ Thiền phái Trúc Lâm dung
hợp cả Phật giáo và triết lý sống
tìm về thiên nhiên của Lão
Trang
+ Triều đình có khi trọng dụng
cả Đạo sĩ, Nho sĩ và Nhà sư
+ Thiền phái Thảo Đường
dung hợp cả triết lý Phật giáo và
tư tưởng Nho gia

- DUNG HỢP CÁC HỆ TƯ TƯỞNG,
TÔN GIÁO PHƯƠNG ĐÔNG
+ Tam giáo đồng nguyên (Nho,
Phật, Đạo đều có chung một nguồn
gốc)
+ Tam giáo đồng qui (Nho, Phật,
Đạo đều có chung một mục đích cuối
cùng là làm cho cuộc sống con
người, làm cho xã hội trở nên tốt đẹp
hơn)
+ Các tôn giáo có thể bổ sung, hỗ
trợ những phần khác nhau của cuộc
sống xã hội: Nho giáo lo tổ chức xã
hội cho nề nếp; Đạo giáo lo thể xác
con người khoẻ mạnh, thư thái; Phật
giáo lo cứu khổ tâm linh.

- DUNG HỢP GIỮA VĂN HOÁ
PHƯƠNG TÂY VÀ PHƯƠNG ĐÔNG
+ Sự dung hợp kiến trúc, nghệ
thuật, trang phục, sân khấu,… của
Phương Tây với các yếu tố bản địa và
Phương Đông
+ Sự dung hợp tôn giáo (tổng hợp
tất cả các loại tôn giáo Phương Đông
và Phương Tây) thể hiện trong đạo
Cao Đài
+ Dung hợp các hệ tư tưởng triết
học Phương Tây và truyền thống vă...
CHƯƠNG 6
VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI
MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
bài giảng đại cương văn hóa việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng đại cương văn hóa việt nam - Người đăng: luvada
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
bài giảng đại cương văn hóa việt nam 9 10 338