Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng đại cương văn hóa việt nam

Được đăng lên bởi luvada
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 2 lần
-

CHƯƠNG 3
VĂN HÓA NHẬN THỨC

-

-

-

-

ĐẶC ĐIỂ
ĐIỂM VĂN HÓ
HÓA NHẬ
NHẬN THỨ
THỨC CỦ
CỦA
NGƯỜ
NGƯỜI VIỆ
VIỆT
TRIẾ
TRIẾT LÝ VÀ
VÀ NHẬ
NHẬN THỨ
THỨC VỀ
VỀ VŨ TRỤ
TRỤ
TRONG VĂN HÓ
HÓA VIỆ
VIỆT NAM
TRIẾ
TRIẾT LÝ VÀ
VÀ NHẬ
NHẬN THỨ
THỨC VỀ
VỀ CON
NGƯỜ
NGƯỜI TRONG VĂN HÓ
HÓA VIỆ
VIỆT NAM

Lối tư duy Tổng hợp Î biệ
biện chứ
chứng
Tri thứ
thức đượ
được kiể
kiểm chứ
chứng bằng kinh
nghiệ
nghiệm, chủ
chủ quan,
quan, cảm tính
Triế
Triết lý – đạo học phá
phát triể
triển hơn triế
triết học
- khoa học.
Nguồ
Nguồn gốc của Triế
Triết lý Âm Dương
CÁC CẶP ĐỐI LẬP TỒN TẠI
TRONG TỰ NHIÊN

Mẹ
Mềm (dẻo)
Tình cảm
Chậm
Tĩnh
Hướng nội
Ổn định
Số chẵn
Hình vuông

Ù

Cha

Ù Cứng (rắn)
Ù
Lý trí
Ù
Nhanh
Ù
Động
Ù Hướng ngoại
Ù
Phát triển
Ù
Số lẻ
Ù
Hình tròn

Đất
Thấp
Lạnh
Phương bắc
Đông
Đêm
Tối
đen

Ù

Trời

Ù
Cao
Ù
Nóng
Ù Phương Nam
Ù
Hạ
Ù
Ngày
Ù
sáng
Ù
Đỏ

HAI QUY LUẬT CỦA TRIẾT LÝ ÂM - DƯƠNG
1. Quy luật về THÀNH TỐ: không có gì hoàn toàn
âm hoặc hoàn toàn dương, trong âm có dương
và trong dương có âm
Î Muốn xác định tính âm dương của một vật,
trước hết phải xác định được đối tượng so sánh
và cơ sở so sánh
Ví dụ: đen – trắng – xanh – vàng - đỏ (đối tượng
so sánh); đất – nước (cơ sở so sánh)
2. Quy luật về QUAN HỆ: âm và dương luôn gắn bó
mật thiết với nhau và chuyển hóa cho nhau: âm
cực sinh dương, dương cực sinh âm
Ví dụ: xứ nóng (dương) – trồng trọt (âm); xứ
lạnh (âm) – chăn nuôi (dương)

1

NGŨ: NĂM
HÀNH: VẬN HÀNH, VẬN ĐỘNG
THIÊN

NHÂN

ĐỊA

CHA
SƠN TINH
THỜI GIAN
CHIM
CAU

CON
MỴ NƯƠNG
CON NGƯỜI
NGƯỜI
TRẦU

MẸ
THỦY TINH
KHÔNG GIAN
HƯƠU
VÔI

STT

SỐ HÀ ĐỒ

PHƯƠNG

HÀNH

1

1–6

Bắc

Thủy

2

2–7

Nam

Hỏa

3

3–8

Đông

Mộc

4

4–9

Tây

Kim

5

5 - 10

Trung tâm

Thổ

- Lịch thuần dương - Ai Cập – 365,25
ngày/năm (mặt trời)
- Lịch thuần âm – Lưỡng Hà – tháng 29,5
ngày, 354 ngày/năm (mặt trăng)
Î 3 năm thì lịch âm sẽ nhanh hơn lịch
dương 1 tháng; 36 năm sẽ nhanh hơn 1
năm

Hỏa

Mộc

Thổ

Thổ

Thủy

Kim

Hỏa

Mộc

Thổ

Kim

Thủy

Thổ

Hỏa

Mộc

Kim
Thủy

- Kết hợp mặt trăng (định ngày trong tháng
– sóc vọng – rằm)
- Kết hợp mặt trời (định tháng trong năm
đông chí, hạ chí – xuân phân, thu phân – lập
xuân, lập hạ, lập thu, lập đông Î bát tiết)
- Mỗi năm theo mặt trời dài hơn năm theo
mặt trăng 11 ngày Î Cứ sau gần 3 năm cần
điều chỉnh bằng cách đặt tháng nhuận
(chính xác là cứ 19 năm thì có 7 năm nhuận)

2

- CAN: giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ,
canh, tân, nhâm, quý (5x2)
- CHI: tý, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ,
mùi, thân, dậu, tuất, hợi (kim, mộc, thủy,
hỏa, âm thổ, dương thổ x...
1
CHƯƠNG
CHƯƠNG
3
3
VĂN H
VĂN H
Ó
Ó
A NH
A NH
N TH
N TH
C
C
-
-
Đ
Đ
C ĐI
C ĐI
M VĂN H
M VĂN H
Ó
Ó
A NH
A NH
N TH
N TH
C C
C C
A
A
NGƯ
NGƯ
I VI
I VI
T
T
-
-
TRI
TRI
T LÝ V
T LÝ V
À
À
NH
NH
N TH
N TH
C V
C V
V
V
Ũ
Ũ
TR
TR
TRONG VĂN H
TRONG VĂN H
Ó
Ó
A VI
A VI
T NAM
T NAM
-
-
TRI
TRI
T LÝ V
T LÝ V
À
À
NH
NH
N TH
N TH
C V
C V
CON
CON
NGƯ
NGƯ
I TRONG VĂN H
I TRONG VĂN H
Ó
Ó
A VI
A VI
T NAM
T NAM
-
-
L
L
i
i
tư
tư
duy
duy
T
T
ng
ng
h
h
p
p
Î
Î
bi
bi
n
n
ch
ch
ng
ng
-
-
Tri
Tri
th
th
c
c
đư
đư
c
c
ki
ki
m
m
ch
ch
ng
ng
b
b
ng
ng
kinh
kinh
nghi
nghi
m
m
,
,
ch
ch
quan
quan
,
,
c
c
m
m
t
t
í
í
nh
nh
-
-
Tri
Tri
ế
ế
t
t
đ
đ
o
o
h
h
c
c
ph
ph
á
á
t
t
tri
tri
n
n
hơn
hơn
tri
tri
ế
ế
t
t
h
h
c
c
-
-
khoa
khoa
h
h
c
c
.
.
Ngu
Ngu
n
n
g
g
c
c
c
c
a
a
Tri
Tri
ế
ế
t
t
Âm
Âm
Dương
Dương
CÁC CP ĐỐI LP TN TI
TRONG T NHIÊN
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Cha
Cng (rn)
Lý trí
Nhanh
Động
Hướng ngoi
Phát trin
S l
Hình tròn
M
Mm(do)
Tình cm
Chm
Tĩnh
Hướng ni
n định
S chn
Hình vuông
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Tri
Cao
Nóng
Phương Nam
H
Ngày
sáng
Đỏ
Đất
Thp
Lnh
Phương bc
Đông
Đêm
Ti
đen
HAI QUY LUT CA TRIT LÝ ÂM - DƯƠNG
1. Quy lutv THÀNH T: không hoàn toàn
âm hoc hoàn toàn dương, trong âm có dương
và trong dương có âm
Î Munxácđịnh tính âm dương camtvt,
trướchếtphixácđịnh được đốitượng so sánh
và cơ s so sánh
Ví d: đen–trng–xanh–vàng-đỏ (đốitượng
so sánh); đất–nước(cơ s so sánh)
2. Quy lutv QUAN H: âm dương luôn gnbó
mtthiếtvinhauvàchuyn hóa cho nhau: âm
ccsinhdương, dương ccsinm
d: x nóng (dương) – trng trt (âm); x
lnh (âm) – ch
ăn nuôi (dương)
bài giảng đại cương văn hóa việt nam - Trang 2
bài giảng đại cương văn hóa việt nam - Người đăng: luvada
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài giảng đại cương văn hóa việt nam 9 10 367