Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng đại cương văn hóa việt nam

Được đăng lên bởi luvada
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1075 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Nguyên lý và sự phân định loại hình văn
hóa gốc nông nghiệp (trọng tĩnh) và gốc
du mục (trọng động)
- Chủ thể của văn hóa Việt Nam
- Không gian và các vùng văn hóa Việt
Nam
- Tiến trình của văn hóa Việt Nam

VỊ TRÍ
TRÍ ĐỊ
ĐỊA LÝ:
+ 102008’
08’ – 109028 kinh độ
đông
+ 08002’
02’ – 23023’
23’ vĩ độ bắc
- Bắc giá
giáp Trung Quố
Quốc
- Tây giá
giáp Lào,
Campuchia
- Đông và Nam giá
giáp biể
biển
Đông – Thá
Thái Bình Dương
- Trung tâm Đông Nam Á
- Là điể
điểm giao nhau giữ
giữa
Ấn Độ Dương và Thá
Thái
Bình Dương

ĐỊA HÌNH – KHÍ
KHÍ HẬU
+ Diệ
Diện tích:
ch: 329.341 km2
+ Bờ biể
biển dài ~ 3260 km
+ Biên giớ
giới đất liề
liền dài 3730
+ Cực Bắc đến cực Nam dài
1650 km
+ Cực Đông sang cực Tây rộng
nhấ
nhất 600 km (M
(Móng Cái), hẹp
nhấ
nhất 50 km (Đ
(Đồng Hới)
+ Khí
Khí hậu nhiệ
nhiệt đới, gió
gió mùa
+ Địa hình ¾ là đồi núi

- 54 dân tộc
- Dân số hơn 80 triệu người
- 8 nhóm dân tộc (cùng
ngôn ngữ hệ)
- Sống xen kẽ lẫn nhau
Î Văn hóa thống nhất
trong đa dạng.

HÀ NỘI

HUEÁ

SAØI
GOØN

CAØ MAU

NHA
TRANG

DÂN
TỘC
VIỆT
NAM

CHỦ THỂ VĂN HOÁ
VIỆT
MƯỜNG

TÀY
THÁI

MÔN
KHMER

HMÔNG
DAO

NAM
ĐẢO

KA
ĐAI

HÁN

KHÔNG GIAN VĂN HOÁ

TẠNG

THỜI GIAN VĂN HOÁ
4
Chứt
Kinh
Mường
Thổ

8
Bố Y, Giáy
Lào, Lự
Nùng, Tày
Thái, Sán
Chay

21
Khmer,
Kho
Mnông
Xtiêng
...

3
Hmông
Dao
Pà Thẻn

5
Chăm
Chu ru
Ê đê
Gia rai
Raglai

4
Cờ Lao
La Chí
La ha
Pu péo

3
Hoa
Ngái
Sán Dìu

6
Cống
Hà Nhì
La Hủ
Lô Lô
Phù lá

1.1. Nguyên lý phân định loại hình vănhoá

TRUNG TÂM HÌNH
THÀNH CHỦNGNGƯỜI
Ở PHÍA ĐÔNG
MONGOLOID

AUSTRALOID

TRUNG TÂM HÌNH
THÀNH CHỦNGNGƯỜI
Ở PHÍA TÂY
EUROPEOID

SỐNG Ở VÙNG ĐÔNG - NAM
CÓ KHÍ HẬU NÓNG ẨM, MƯA
NHIỀU,NHIỀU SÔNG NGÒI Î
ĐỒNG BẰNG MÀU MỠ

NEGROID

SỐNG Ở VÙNG TÂY – BẮC CÓ
KHÍ HẬU LẠNH, KHÔ, ÍT MƯA,
Î NHIỀU ĐỒI VÀ ĐỒNG CỎ

CĂN CỨ VÀO SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÂN BỐ
CỦA CÁC CHỦNG NGƯỜI TRÊN TRÁI ĐẤT

1.2. Những khác biệt cơ bản của hai loại hình văn hoá
VH TRỌNG TĨNH
(gốc nông nghiệp)

VH TRỌNG ĐỘNG
(gốc du mục)

Khí hậu,
Địa hình

Nóng, ẩm, mưa nhiều
Sông nước, đồng bằng

Lạnh, khô, ít mưa
Thảo nguyên, đồi

Nghề chính

Trồng trọt

Chăn nuôi

Cách sống

Định cư

Du cư

Ứng xử với môi
trường tự nhiên

Tôn trọng, hoà hợp

Coi thường, tham vọng chếngự

Lối nhận thức, tư duy

Thiên về tổng hợp và biện chứng
(trọng quan hệ); chủ quan, cảm
tính và kinh nghiệm

Thiên về phân tích và siêu hình
(trọng yếu tố); khách quan, lý
tính và thực nghiệm

Nguyên
tắc

Trọng tình, trọng văn, trọng đức,
trọng nữ

Trọng lý, trọng võ, trọng sức
mạnh, trọng nam

Cách
thức

Linh hoạt và dân chủ, trọng cộ...
- Nguyên lý và s phân định loihìnhvăn
hóa gc nông nghip (trng tĩnh) và gc
du mc (trng động)
-Ch th cavănhóaVitNam
- Không gian các vùng văn hóa Vit
Nam
-Tiếntrìnhcavăn hóa VitNam
V
V
TR
TR
Í
Í
Đ
Đ
A LÝ:
A LÝ:
+ 102
+ 102
0
0
08
08
109
109
0
0
28
28
kinh
kinh
đ
đ
đông
đông
+ 08
+ 08
0
0
02
02
23
23
0
0
23
23
v
v
ĩ
ĩ
đ
đ
b
b
c
c
-
-
B
B
c
c
gi
gi
á
á
p
p
Trung
Trung
Qu
Qu
c
c
-
-
Tây
Tây
gi
gi
á
á
p
p
L
L
à
à
o
o
,
,
Campuchia
Campuchia
-
-
Đông
Đông
v
v
à
à
Nam
Nam
gi
gi
á
á
p
p
bi
bi
n
n
Đông
Đông
Th
Th
á
á
i
i
B
B
ì
ì
nh
nh
Dương
Dương
-
-
Trung
Trung
tâm
tâm
Đông
Đông
Nam
Nam
Á
Á
-
-
L
L
à
à
đi
đi
m
m
giao
giao
nhau
nhau
gi
gi
a
a
n
n
Đ
Đ
Dương
Dương
v
v
à
à
Th
Th
á
á
i
i
B
B
ì
ì
nh
nh
Dương
Dương
Đ
Đ
A HÌNH
A HÌNH
KH
KH
Í
Í
H
H
U
U
+
+
Di
Di
n
n
t
t
í
í
ch
ch
: 329.341 km
: 329.341 km
2
2
+
+
B
B
bi
bi
n
n
d
d
à
à
i
i
~ 3260 km
~ 3260 km
+
+
Biên
Biên
gi
gi
i
i
đ
đ
t
t
li
li
n
n
d
d
à
à
i
i
3730
3730
+
+
C
C
c
c
B
B
c
c
đ
đ
ế
ế
n
n
c
c
c
c
Nam
Nam
d
d
à
à
i
i
1650 km
1650 km
+
+
C
C
c
c
Đông
Đông
sang
sang
c
c
c
c
Tây
Tây
r
r
ng
ng
nh
nh
t
t
600 km (
600 km (
M
M
ó
ó
ng
ng
C
C
á
á
i
i
),
),
h
h
p
p
nh
nh
t
t
50 km (
50 km (
Đ
Đ
ng
ng
H
H
i
i
)
)
+
+
Kh
Kh
í
í
h
h
u
u
nhi
nhi
t
t
đ
đ
i
i
,
,
gi
gi
ó
ó
m
m
ù
ù
a
a
+
+
Đ
Đ
a
a
h
h
ì
ì
nh
nh
¾
¾
l
l
à
à
đ
đ
i
i
n
n
ú
ú
i
i
HUEÁ
SAØI
GOØN
CAØ MAU
NHA
TRANG
NI
-54 dântc
-Dâns hơn80 triungười
- 8 nhóm dân tc(cùng
ngôn ng h)
-Sng xen k ln nhau
Î Vănhóathng nht
trong đadng.
bài giảng đại cương văn hóa việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng đại cương văn hóa việt nam - Người đăng: luvada
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài giảng đại cương văn hóa việt nam 9 10 541