Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Đại cương về phương trình Đại số 10

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
“Không có bài toán nào không giải được.
Chúng ta phải biết và sẽ biết ”
David Hilbert

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH
Chương III – Phương trình, Hệ Phương Trình

Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – Email: dangtrunghieuspt@gmail.com – Mobile: 0939 239 628

3 x  6TÌM SỐ

? 4 x  1Hãy
tìm một số, biêt rằng 3 lần số đó thì bằng 6
 11
2 x?2  3 x 2 Hãy
5 tìm0một số, biêt rằng 4 lần số đó trừ 1 thì bằng 11
Phương trình ẩn x
Hãy tìm số, biết rằng 2 lần bình phương số đó, cộng với 3 lần số đó, trừ
đi 5 thì đúng bằng 0.

dangtrunghieuspt@gmail.com

I – KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH
1

Phương trình một ẩn

Phương trình ẩn x là mệnh đề chứa biến có dạng:

f ( x)  g ( x)
f(x), g(x)
là biểu thức
chứa biến

Vế trái

Vế phải

Vô
nghiệm

Nghiệm

Giải
phương
trình

dangtrunghieuspt@gmail.com

I – KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH
Ví dụ
Cho phương trình: 2x2+3

= 5x

f ( x)  ?
g ( x)  ?
Nghiệm ?

dangtrunghieuspt@gmail.com

I – KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH
2

Điều kiện của một phương trình

Cho phương trình:

x 1
 x 1
x2

 x  2
nóicóđiều
kiện
của
phương
trình là:
VếTatrái
nghĩa
khi
nào
?
Vế phảicó nghĩa khi nào ?
x  1

x2

x 1
dangtrunghieuspt@gmail.com

I – KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH
Ví dụ
Tìm điều kiện của các phương trình sau:

x
a) 3  x 
2 x
2

DK : 2  x  0



2x
x2

b)

1
 x3
2
x 1

DK :
 x2 1  0
 x  1


 x  3
x  3  0
dangtrunghieuspt@gmail.com

I – KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH
3

Phương trình nhiều ẩn
2 ẩn:

3 x  2 y  y  3  4 xy
2

Nghiệm (x;y)=(1;0) …
? ẩn:

x  2 xy  4 z  z  y
2

2

2

Nghiệm (x;y;z)= ?
dangtrunghieuspt@gmail.com

I – KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH
4

Phương trình chứa tham số
Ẩn x, tham số m:

mx + 2 = 0

Ẩn x, tham số a, b:

ax2+bx - 5 = 0

Ẩn t, tham số p:

(1+p)t +2 = 0

dangtrunghieuspt@gmail.com

II – PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỆ QUẢ

1

Phương trình tương đương
Hai phương trình được gọi là tương đương khi chúng có
cùng tập nghiệm.

Ví dụ

2x  5  0

5
S  
2



S S'

15
3x   0
2
5
S' 
2
dangtrunghieuspt@gmail.com

II – PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỆ QUẢ

Phương trình tương đương

1
Ví dụ

Kiểm tra xem 2 phương trình sau có tương đương ?

x x0
2

S  0; 1



S S'

4x
x0
x 3
S '  0; 1
dangtrunghieuspt@gmail.com

II – PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỆ QUẢ

2

Phép biến đổi tương đương
Định lí
Nếu thực hiện các phép biến đổi sau đây trên một phương trình mà không
làm thay đổi điều kiện của nó thì ta được một phương trình mới tương
đương.
a) Cộng hay trừ hai vế với cùng...
Không có bài toán nào không giải được.
Chúng ta phải biết và sẽ biết
David Hilbert
Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – Email: dangtrunghieuspt@gmail.com – Mobile: 0939 239 628
Đ
Đ
I C
I C
ƯƠ
ƯƠ
NG V
NG V
PH
PH
ƯƠ
ƯƠ
NG TR
NG TR
Ì
Ì
NH
NH
Chương III – Phương trình, Hệ Phương Trình
Bài giảng Đại cương về phương trình Đại số 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Đại cương về phương trình Đại số 10 - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài giảng Đại cương về phương trình Đại số 10 9 10 315